« Tagasi

Vahi alevikus asuva Nõmmiku tn 21 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 30.04.2020 korraldusega nr 389 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Nõmmiku tn 21 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,95 ha.

Planeeringu koostamise eesmärk on Nõmmiku tn 21 maaüksuse (kü tunnus 79401:001:0473, 100% elamumaa, pindala 9206 m²) jagamine kaheks krundiks ning ehitusõiguste määramine üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Kruntidele POS 1 ja POS 2 on lubatud ehitada kummalegi krundile üks üksikelamu ja kaks abihoonet. Lisaks ehitusõigusega määratud hoonetele võib mõlemale krundile ehitada kaks kuni 20 m² ehitisealuse pindalaga hoonet. POS 2 krundile säilib olemasolev juurdepääs Nõmmiku tänavalt. POS 1 krundile on planeeritud uus juurdepääs Nõmmiku tänavalt. Kruntide veevarustus on lahendatud kruntidele planeeritud salvkaevude baasil ning kanalisatsioon on lahendatud ühise POS 1 krundile planeeritud imbsüsteemiga biopuhastiga. Kui tulevikus ehitatakse piirkonnas välja ühisveevärk ja -kanalisatsioon, on detailplaneeringuala kruntidel kohustus sellega liituda.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega, Maanteeametiga ja Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 25.05.2020–07.06.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik).

Täpsem info planeeringu kohta SIIT