« Tagasi

Hajaasustuse programmi laekus 56 taotlust

Sel aastal laekus hajaasustuse programmi 56 taotlust, neist 35 veesüsteemidele, 17 kanalisatsioonisüsteemidele ja 4 juurdepääsutee rajamiseks. Võrreldes eelmise aastaga, mil laekus 89 taotlust, neist veesüsteemidele 43, kanalisatsioonisüsteemidele 35 ja juurdepääsuteedele 6, on taotluse esitajate hulk vähenenud.

Eelmisel aastal rahastati 36 taotlust. Tartu Vallavalitsuse vallasekretäri abi Endla Suvi sõnul olid umbes pooled taotlustest puudusteta. Mõnel oli puudu mõni nõutav dokument, 8 taotlust saadeti taotlejatele paranduste tegemiseks tagasi.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hõreda asustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning aidata seeläbi kaasa inimeste püsimisele maal.

Toetatakse järgnevat:

  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsuteerajamine,
  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

 

  • investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus,
  • kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv ning kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises elavate isikute arv,
  • taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta,
  • leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muuhulgas kohaliku omavalitsuse poolt seatud programmist toetatavate valdkondade prioriteetsusest).