« Tagasi

Tammistu külas asuva Tammistu mõisa maa-ala detailplaneeringu avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 19.12.2019 korraldusega nr 1054 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tammistu külas asuva Tammistu mõisa maa-ala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 7,8 ha.

Planeeringuga on antud Tammistu mõisa territooriumile ehitusõigus majutushoonete, konverentsikeskuse, mänguväljaku ja ujula ehitamiseks, et luua kaasaegne nõustamis- ja koolituskeskus puuetega lastele ja nende peredele.

Planeeringualasse on hõlmatud Mõisamaa (kü tunnus 79403:006:0231), Mõisatiigi (kü tunnus 79403:006:0153), Reede (kü tunnus 79403:006:0538), Joosti (kü tunnus 79403:006:0148, kü tunnus 79403:006:0127) ning planeeringuala ulatuses riigimaantee 22212 Väägvere-Tammistu tee. Planeeringualasse jäävatest maaüksustest moodustatakse krundid POS 1 ja POS 2. POS 1 moodustub Mõisamaa, Mõisatiigi ja Joosti maaüksustest. POS 2 moodustub Reede ja Joosti maaüksustest. POS 1 krundile määratud ehitusõiguse järgi on lubatud krundile rajada kaks kuni 10 m kõrgust hoonet ning hoonete suurim lubatud ehitisealune pind krundil on 1200 m². POS 2 planeeritavale krundile määratud ehitusõiguse järgi on lubatud krundile rajada neli kuni 10 m kõrgust hoonet ning krundi suurim lubatud ehitisealune pind on 1800 m². Mõlemale krundile on lubatud ehitada maksimaalselt 2-korruselised hooned. Lisaks ehitusõigusele on lubatud krundile POS 1 väikeehitiste püstitamine ka väljapoole põhijoonisel esitatud hoonestusalasid vastavalt Muinsuskaitseametiga ja Keskkonnaametiga kooskõlastatud projektile. Samuti on POS 2 lubatud ehitusõigusele lisanduvalt ehitada kuni neli alla 20 m² suurust väikeehitist, mida on lubatud paigutada hoonestusalasse.

Planeeringualasse hõlmatud kruntide maakasutuse juhtotstarbeks on üldplaneeringuga määratud suures osas üldkasutatava hoone maa ning osaliselt elamumaa. Üldkasutatavate maade planeerimine on lubatud ka üldplaneeringuga reserveeritud elamumaadel, millest tulenevalt on detailplaneeringu koostamise eesmärgid kehiva üldplaneeringuga kooskõlas.

Detailplaneeringu koostamise aluseks on ka Tammistu mõisa maa-ala muinsuskaitse eritingimused. Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd tehnovõrkude valdajatega, Muinsuskaitseametiga, Maa-ametiga, Maanteeametiga, Keskkonnaametiga ja Päästeametiga.

 

Avalik väljapanek toimub 13.01.2020–26.01.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik).

 

Täpsem info planeeringu kohta SIIT