« Tagasi

Saadjärve külas asuva Ööbiku maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Tartu Vallavolikogu algatas 26.09.2019 otsusega nr 84 Saadjärve külas asuva Ööbiku maaüksuse detailplaneeringu ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeringu algatamise eesmärgiks on muuta Ööbiku maaüksuse (kü tunnus 79402:001:0771, 3,35 ha, 100% maatulundusmaa) sihtotstarve elumaaks ja anda ehitusõigus kolme elumaja ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks tuleb planeeringuga anda lahendus ka liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Liikluskorralduse lahenduse planeerimiseks on vajalik lisaks Ööbiku maaüksusele kaasata planeeringualasse ka osa külgneva kohaliku tee maa-alast.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb kehtivast üldplaneeringust, millega määrati detailplaneeringu kohustusega alaks Saadjärve ja Soitsjärve vaheline piirkond, mis jääb Vooremaa maastikukaitseala piiridesse. Detailplaneeringu kohustus on nendel aladel kõikide arendustegevuste puhul.

Detailplaneeringu algatamise eelselt koostati planeeringu algatamise eesmärkidest lähtuvalt keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang. Eelhindamine tuvastas, et kavandatava tegevuse elluviimine ei too kaasa ebasoodsat mõju Natura 2000 Vooremaa linnu- ega loodusalade kaitse-eesmärkidele.

Täiendavate uuringute koostamise vajadus selgub detailplaneeringu koostamisel.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT