« Tagasi

Hariduse tn 9 ja 13 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Kõrveküla alevikus asuvate Hariduse tn 9 ja 13 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 22.08.2019 korraldusega nr 692 Kõrveküla alevikus asuvate Hariduse tn 9 ja 13 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 2,0 ha.

Planeeringulahendusega on kavandatud 7 üksikelamumaa sihtotstarbega krunti ja üks ridaelamumaa sihtotstarbega krunt ning kaks teenindavat tee ja tänava maa sihtotstarbega krunti. Igale uuele üksikelamumaa krundile on määratud ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ja ühe 1-korruselise abihoone püstitamiseks. Ridaelamumaa krundile on antud ehitusõigus kahe kuni 2-korruselise ridaelamu püstitamiseks (kokku kahe hoone peale 11 boksi). Planeeritud kruntidele juurdepääsuks on kavandatud uus Hariduse tänavalt lähtuv teenindav tänav ning lisaks eraldiseisev jalgtee koridor, mis kulgeb Hariduse tänavalt Pärna tn 6 kinnistule järve äärde. Hariduse tn 13 hoonetele säilib juurdepääs olemasolevast asukohast, pos 8 krundile kavandatud ühele ridaelamule on juurdepääs kavandatud ka Hariduse tänavalt. Lisaks on planeeritud pos 8 ridaelamute juurde krundile ühine laste mänguväljaku ala. Detailplaneeringuga on kavandatud avalikuks kasutamiseks ette nähtud teid ja sellega seonduvaid rajatisi, haljastust, välisvalgustust ja mänguväljak.

 

Planeeringuga kavandatud tegevus on kooskõlas detailplaneeringu lähteülesandega ning vastab Tartu valla kehtivale üldplaneeringule, mis kajastab üldiseid suundi ja ühiskondlikke kokkuleppeid valla ruumilise keskkonna arendamiseks, seades erinevate alade kasutamis- ja ehitustingimused.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT