« Tagasi

Tule Tartu valla ruumilisele arengule kaasa mõtlema!

Tartu vald koostab OÜ Hendrikson&Ko kaasabil valla ruumilist arenguplaani – üldplaneeringut. Üldplaneeringu koostamise eesmärk on valla ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine – kuidas ruumi kujundada, millistel tingimustel maad kasutada ja ehitada.

Üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) algatati Tartu vallavolikogu poolt 2018. a. veebruaris, kuid sisulise tööga alustati käesoleva aasta alguses. Üldplaneeringu koostamist alustati lähteandmete koondamise ja analüüsiga ning lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse koostamisega. Hetkel toimub erinevate alusuuringute ja -analüüside koostamine ning kohe-kohe alustatakse eskiislahenduse väljatöötamist. Uuringute ja analüüside tulemused on oluliseks sisendiks planeeringulahenduse kujunemisel ning abiks protsessi käigus tõstatuvate otsuste langetamisel. Erinevaid huvigruppe rahuldav planeeringulahendus on võimalik saavutada üksnes koostöös, seega oleme koostööd huvigruppidega alustanud juba planeeringu algusetapis. Veebruaris viidi kõigis valla koolides, põhikooli astme 6.-7. klassi õpilaste seas, läbi koolilaste tajukaardi uuring. Uuringu eesmärk oli kaardistada koolilaste arvamus oma kodu (kooli)piirkonna kohta ning koguda teavet, mis on koolilaste hinnangul hästi ja mida saaks/võiks veel paremaks muuta. Märtsis toimusid piirkondlikud tööseminarid eesmärgil kaardistada  ettevõtlusega seotud arenguvajadused ja probleemid ning piirkondadele iseloomulikud väärtused. Nii koolilaste tajukaardi uuringu kui piirkondlike tööseminaride tulemused on koondatud Tartu valla üldplaneeringu portaali. Portaali koondatakse edaspidi kõik üldplaneeringut puudutav teave ja materjalid –lähteandmed, uuringud ja analüüsid, planeeringulahendus, KSH aruanne, teave avalike töökoosolekute ja arutelude kohta jne. Oma arvamusi/ettepanekuid, mis just sinu arvates on tähtis või vajab lahendamist, saad lisada portaali ideekorje alajaotust kasutades. Üldplaneeringu portaal võimaldab Sul protsessi jälgida, materjalidega tutvuda ning toimuvaga kursis olla sobival ajal ja asukohas.

Planeeringu eskiislahenduste valmimine on kavandatud käesoleva aasta sügisesse. Info selle valmimisest lisatakse portaali aadressil http://hendrikson.ee/maps/Tartu-vald/