Spordiklubide ja eraõiguslike spordikoolide toetus

Tartu vald maksab toetust 5-19 aastaste laste ja noorte sporditegevuseks. Toetust antakse spordiklubile või spordikoolile, mis kuulub üleriigilisse Spordiregistrisse ja on nõuetekohaselt täitnud riiklike maksude tasumise kohustused ning esitanud korra kohased aruanded varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta ning majandusaasta aruanded.

Toetust antakse spordiklubile või spordikoolile spordiala kohta, millega tegeletakse Tartu vallas aktiivselt harrastus- ja võistlusspordi arendamise eesmärgil ning mille treeneril on vähemalt vastava spordiala 3. astme treeneri kutsekvalifikatsioon.

Toetust antakse spordiklubile või spordikoolile toimuvaks sporditegevuseks taotleja nimekirja kantud 5-19 aastase sportlase kohta, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tartu vald ning kes osaleb treeningtegevuses vähemalt kahel korral nädalas kümnel kuul aastas ning kes maksab spordiklubile või spordikoolile liikme-, osalus- või õppemaksu või kes on selle maksmisest vabastatud. Toetust antakse spordiklubile või spordikoolile kalendriaastas ühe sportlase kohta ühekordses mahus, arvestades käesoleva korra § 5 lõike 4 kohaselt sportlase poolt valitud eelistatud kahte treeningrühma.

Toetust antakse treenerite ja juhendajate tasustamiseks ning treeningpaikade kasutamise kulude katteks. Kui eelnevad tingimused on täidetud, võib toetust kasutada ka muuks noortespordi alase tegevuse arendamiseks (võistlussõidud, treeningkogunemised, spordiinventar jm).

Toetust antakse taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks.

Taotleja esitab Tartu Vallavalitsusele elektroonilises vormis taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid hiljemalt 1. oktoobriks veebipõhise toetuste taotlemise keskkonna kaudu, koos spordiklubi või spordikooli treeningrühmade liikmete nimekirjaga.

Kahel või enamal erineval spordialal tegutsev taotleja esitab taotluse iga spordiala kohta eraldi.

Spordiklubile või spordikoolile toetuse taotlemisel peab toetuse saamiseks täisealine nimekirja kantud sportlane või alaealise sportlase seaduslik esindaja kinnitama sportlase osalust vastava spordiklubi või spordikooli treeningrühmas. Samuti tuleb ära märkida üks eelistatud treeningrühm. Kinnitus koos treeningrühma märkimisega esitatakse elektrooniliselt veebipõhises toetuse taotlemise keskkonnas või kirjalikult hiljemalt 1. novembriks. Kui määratud tähtpäevaks kinnitus ja treeningrühma valik puudub, ei anta nimekirjas esitatud sportlase kohta toetust.

Spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse andmise kord