Liikluspiirangu lõppemine Tartu valla avalikel teedel

Seoses kevadise teede lagunemisega ja liiklusseaduse § 12 lg 1 alusel Tartu Vallavalitsus otsustas piirata Tartu valla kohalikel kruusateedel ja avalikuks kasutamiseks määratud eraomandis olevatel kruusateedel üle 8 tonni raskuste veokite liikluse alates 23.03.2022. Koormuspiiranguga teel oli lubatud üle 8-tonnise registrimassiga veokite liiklus ainult vallainseneri väljastatud eriloa alusel, välja arvatud prügiveoautod, eriteenistuse sõidukid ning maakonnaliinide bussid, mille liiklemine liikluspiiranguga teel on lubatud ilma eriloata.

Tartu Vallavalitsus võttis 21.04.2022 vastu korralduse nr 396 "Tartu Vallavalituse 22.03.2022 korralduse nr 255 „Liikluspiirangud Tartu valla avalikel teedel" kehtetuks tunnistamine" mille kohaselt liikluspiiranguid enam ei ole.