Ehitusteatis/ehitusluba

Ehitis on inimtegevuse tulemusel loodud ja aluspinnasega ühendatud või sellele toetuv asi, mille kasutamise otstarve, eesmärk, kasutamise viis või kestvus võimaldab seda eristada teistest asjadest (Ehitusseadustiku § 3 lg 1)

Ehitis on hoone või rajatis. Hoone on väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis. Rajatis on ehitis, mis ei ole hoone (Ehitusseadustiku § 3 lg 2)

Ehitusteatise/ehitusloa kohustuslikkus on toodud ehitusseadustiku lisas nr 1

Ehitusteatis/ehitusloa taotlus esitatakse ehitisregistri (www.ehr.ee) kaudu

Ehitusteatisega/ehitusloa taotlusega koos esitatakse vastavalt ehitusseadustiku lisa nr 1-le ehitusprojekt, mis peab vastama majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile".

Ehitusprojekti failide ja konteineri nimetamise lühijuhend asub SIIN.

Ehitusprojektile tuleb lisada:

  • väljavõte detailplaneeringust või projekteerimistingimused;
  • geodeetiline alusplaan, mis ei ole vanem kui kaks aastat (geodeetiline alusplaan tuleb geodeedi poolt laadida geoarhiivi)
  • tehnilised tingimused tehnovõrkudega liitumiseks (elektrivarustus (v.a üksikelamu), vee- ja kanalisatsioonivarustus, gaasivarustus, sidevarustus jne) ja tehnovõrkude valdajate kooskõlastused asendiplaanil

Teadmiseks: detailplaneeringutega saab tutvuda Tartu valla geoportaali lehel ja projekteerimistingimustega saab tutvuda ehitisregistri lehel

Riigilõiv tuleb tasuda loakohustuslike ehitiste korral (teatiste korral riigilõiv puudub) Tartu Vallavalitsuse arveldusarvele. Riigilõivu suurus on välja toodud Riigikogu poolt 10.12.2014 vastu võetud Riigilõivuseaduses.