Nädalakiri eriolukorra ERI

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD

Osakonna töö on hetkel korraldatud nii, et töö toimub nii vallamajas kui ka kodukontoris. Jooksvalt ollakse abiks ka sotsiaalosakonnale. Kuna töö käib enamjaolt läbi erinevate andmebaaside, siis on kodukontoritest kõigil ligipääs vajalikule infole ja töö käib edasi. Osakonnasiseselt kasutatakse suhtlemiseks Microsoft Teamsi. Kui ühes kodukontori toas Skype koosolek lõppeb, avaneb köögis selline vaatepilt - paksemast pannkoogi tainast piparkoogid. Hea, et niigi läks.

   

Fotod: Egle Nõmmoja

Suureks väljakutseks on üldplaneeringu töökoosolekud, mis toimuvad hetkel läbi Skype-keskkonna, kus lisaks vallavalitsuse töötajatele on osalenud ka üldplaneeringu koostaja Hendrikson ja Ko kollektiivist, kõik oma kodukontorite laudade tagant. Selliselt koosolekute pidamine ja ka kaardi vaatamine samaaegselt on oluliselt töömahukam, kui ühes ruumis viibides ja asja arutades, sest rääkida saab ühekaupa. Aega võtab, aga asja lõpuks saab.

Detailplaneeringute puhul on menetletud neid planeeringuid, mille menetlusetapp võimaldab kirjateel suhtlust. Avalikke arutelusid ei ole võimalik korraldada, need lükkuvad edasi.

SPORT

Tartu valla spordijuhi Toomas Rosenbergi töö kodukontoris- suhtlemine arvuti ja telefoni teel sportlaste, treenerite ja teiste spordijuhtide-kolleegidega ning igapäevased mitmesuguste aruannete ja taotluste esitamised toetuste saamiseks või spordiürituste korraldamiseks; võistkondade komplekteerimised eelolevateks suvisteks-sügisesteks võistlusteks(Eesti OV ja maakonna suvemängud ning kohalikud võistlused), kokkuvõtete tegemised ja analüüs talvisest hooajast. Lisaks suhtlus meediaga ja artiklite koostamine avaldamiseks Kuukirjas. 

Foto: Erakogu

Toimub iganädalane Tabivere staadioni puhastamine kuuseokstest ja -okastest, mille tuul jooksurajale ja jalgpalliväljakule kannab, lisaks veel ehituspraht objektilt.

Uuel nädalal teostatakse Lähte ja Tabivere staadionitel muruväljakute kevadhooldustööd, et saaks suvel läbi viia jalgpallitreeninguid ja -võistluseid. Ka liiva, mis  muruväljakule puistatakse, on Tartu valla Kommunaal kohale toimetanud. Eriolukorras tulenevalt on Tabivere pargist ajutiselt maha võetud discgolfi korvid.

Foto: Erakogu

KANTSELEI

Peale Eestis eriolukorra väljakuulutamist kolis kodanike teenindamine virtuaalmaailma, füüsilist vastuvõttu ei toimu ja kõikidele probleemidele tuleb lahendused leida telefoni või e-posti teel. Paljud kantselei tööülesanded on seotud kriisi lahendamisega, kohe eriolukorra alguses tuli näiteks välja töötada infomaterjal ja selle jagamise võimalused vallakodanikega. Tartu valla mobiilirakendus (äpp) on leidnud tee paljude inimeste nutiseadmetesse. Oma abikäe on kantselei ulatanud sotsiaalosakonnale, mis on suurendanud ka meeskonnatunnet. Sarnaselt teistele osakondadele võttis kantselei eriolukorra alguses kasutusele ka kodukontorist töötamise võimaluse. Üheks väljakutseks kujunes elektroonilise volikogu istungi ettevalmistamine. Tartu Vallavolikogu esimene elektrooniline istung toimub  23. aprillil.  Valla kantselei on siinkohal positiivne ja loodab, et negatiivseks jäävad ainult koroonatestid.

Lisaks tavapärasele tööle on eriolukorra ajal tulnud valla menetlejal abistada politseid, et jälgida reeglitest kinnipidamist. Külastatud on kauplusi ja tanklaid, kontrollides desovahendite olemasolu ning järjekordades vahemaa hoidmist. Lisaks on vaadatud üle mänguväljakud ja selgitatud inimestele kehtestatud reegleid. Üldjoontes on inimesed sõbralikud ja arusaavad.

Eriolukorra ajal viibib rohkem inimesi kodukontorites ja see suurendab parkimisprobleeme elamurajoonides. Ei tohi unustada, et liikluseeskirjadest tuleb kinni pidada igal ajal. Kodus olles kasutatakse aega suurpuhastuse tegemiseks ja ebavajalikud asjad leiavad tee prügikonteineritesse.  Siinkohal tuletame meelde, et kasutades avalikke pakendikonteinereid, tuleb jälgida prügi sorteerimise nõudeid.

Kriisi mõju  IT valdkonnale on olnud märgiline, sest see on toonud arvuti inimesele lähemale, kui kunagi varem. Paljud ametnikud ja töötajad on asunud tööle kodukontorites, mis eeldab hoopist teistsugust tuge ja seadistusi, reisimine kodukontorite vahel toimub virtuaalselt. Tehtud on mitmeid koolitusi ja töötajate arvutiteadmised ning -oskused on paremal tasemel kui kunagi varem. Igapäevane inimestega suhtlemine ja koosolekud toimuvad kõik virtuaalselt. IT seadmete füüsilise hoolduse ja ülespanekuga tegeletakse hilisõhtuses vahetuses. Näiteks uue sotsiaalosakonna juhataja arvutitehnika pandi üles öösel ja arvutikoolitus esmaseks kasutuseks tehti kaughaldusega. 

Tartu valla kommunikatsioonispetsialist Estrit Aasma osales Tartumaa Ärinõuandla poolt korraldatud Praktilise Turunduse koolitusel, mis koosnes kolmest moodulist, millest kaks toimusid virtuaalselt (02.04 ja 16.04.2020). Koolituse virtuaalselt toimunud moodulid andsid hea võimaluse panna proovile olemasolevad teadmised ja õppida uusi, videosilla vahendusel.

SOTSIAAL JA TERVISHOID

Tartu valla 9-liikmeline sotsiaalosakond töötab ka eriolukorras täistuuridel

Foto: Ergo Nõmme

15.04.2020 toimus MARAC videokoosolek, kus erinevate valdkondade spetsialistide vahel toimus arutelu perevägivallast ja lastekaitseküsimustest. Kuna ükski ametkond ega isik ei suuda üksinda näha ohvri elust terviklikku pilti, siis on oluline info vahetamine ja koostöö erinevate asutuste (politsei- ja piirivalveamet, ohvriabi, naiste tugikeskused, kohalik omavalitsus, tervishoiutöötajad jt) vahel. MARAC koosoleku eesmärk on välja töötada ja ellu rakendada turvalisuse plaan, mis pakub professionaalset tuge kõikidele ohustatud osapooltele. Olenemata eriolukorrast ja kontaktivabast suhtlemisest on videokoosolekutega võimalik jagada infot, tegevusi, kindlaid rolle ja vastustust, et abistada kõrge riskiga lähisuhtevägivalla ohvreid.

Foto: Estrit Aasma

Tartu vallas on abivajajaid 15.04.2020 seisuga 160. Ööpäevas tehakse Tartu valla sotsiaalosakonna valvetelefonile 16 telefonikõnet. Abiküsijaid on nädalas keskmiselt 11, kes on küsinud abi COVID 19 tõttu toidukaupade või ravimitega varustamisel. Lisaks toimub telefoninõustamine keskmiselt 5 kliendile nädalas, kellele lisanduvad tavakoduteenuse saajad, keda on kokku 21 eakat, kellest omakorda pooled vajavad tänases kriisiolukorras lisateenuseid sagedamini kui tavapäraselt. Lastekaitsespetsialistid nõustavad keskmiselt 20 peret nädalas. Eesrindel töötab 9 töötajat, kellest 1 asub Piirissaarel. Meeskonnatöö toimib turvalisuse kaalutlustel kahes jaos, kuid sellest hoolimata arvestatakse üksteisega, valitseb õlg-õlatunne, toimub vastastikune motiveerimine ning kaastöötajate õnnestumiste märkamine. Nagu ka teistes vallavalitsuse osakondades, toimub osa tööst vallamajas, osa aga kodukontoris. Näiteks kasutatakse igapäevaste tööülesannete täitmiseks videokoosolekuid, mis võimaldavad internetiühenduse vahendusel operatiivselt infot vahetada nii osakonna siseselt, kui ka väliselt, mis muudab kaugtöö tegemise lihtsamaks.

 

Fotod: Janek Haar, AS Bambona

16.04 kell 15:00 toimus Lähtel esmaabi koolitus, kus korrati isikukaitsevahendite kasutamise põhitõed taaskord üle. Koolitust viis läbi SA Tartu Kiirabi koolitaja Martin Kaljuorg. Koolituse praktilises osas said kõik kohal viibinud selga panna täisvarustuse isikukaitsevahendeid õiges järjestuses ning proovida korrektselt ka nende eemaldamist. Fotol olevad maskid ja kindad pole kasutuses. Pildil vasakult paremale Margit Orma, Anne-Mai Ott, Triin Vaino, Maris Rannaveer, Karin Aru, Kaja Mõttus.

Foto: Erakogu

KULTUUR

Virtuaalselt on alguse saanud Tartumaa maakondlik kultuurijuhtide  arendus- ja koolitusprogramm Loov Tartumaa. Programmi eesmärgiks on 1,5 aasta jooksul toetada Tartumaa kultuuristrateegia elluviimist. Sh arendada Tartumaa kultuurijuhtide oskusi ja pädevusi kultuurikorralduse, loomemajanduse ja loomeettevõtluse, strateegilise planeerimise, projektide koostamise ja juhtimise, uute tehnoloogiate rakendamise, rahvusvahelise koostöö, kommunikatsiooni jt seotud teemadel, tõsta omavalitsuste võimekust kasutada Euroopa kultuuripealinna 2024 tiitliga kaasnevaid võimalusi ning toetada kultuurijuhtimise võrgustiku loomist ja arendamist Tartumaal.

FINANTS

Tartu valla finantsosakonna 5 meeskonnaliiget töötavad kõik vapralt ka kriisi ajal. Kontorid on kriisi tõttu kõigil erinevad: raamatupidajad Tiina ja Ene on kodukontorites, raamatupidajad Silvia ja Aivi vallamajas ja finantsjuht Ulvi Laeva teeninduspunktis.

Foto: Tiina Reinesberg

Töö korraldamises erilisi muudatusi pole toimunud. Vähenenud on küll valla poolt esitatavate arvete hulk, kuna lasteaiad ja huvikoolid on suletud. Samas ei ole vähenenud vallale esitatavate arvete hulk eriolukorrast tulenevalt, pigem on muutunud arvete sisu. Põhiliselt tegeletakse  2019. aasta majandusaasta aruande koostamisega.

   

Foto: Erakogu

Nädalakiri 02.03-15.03.2020

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD

Tabivere jalakäijate tunneli ehitustööd jätkusid märtsikuu alguses ja juba võib läbi tunneli valgust näha. Tunneli ja seda ühendavate kergliiklusteede, valmimine peaks toimuma mai kuus ja siis avatakse see ka liikluseks.

Lisaks Tartu valla poolt tehtavale tunneli ehitusele teostab Eesti Raudtee mai kuu alguses ka Tabivere jaama osas raudtee peatee kapitaalremondi, misjärel peaksid ehitustööd Tabivere jaamas olema pikemaks ajaks ühelpool.

Hetkel on tunneli ehitus seoses eriolukorraga Eestis peatatud.

Foto: Tarmo Raudsepp

Tutvumine hiinalinnaga

Vallavalitsuse töötajad käisid tutvumas Muuseumi tee ja Põhja puiestee ühenduse alla jäävate maadega. Käesoleval aastal tehakse koostöös Tartu linnaga esimesed ettevalmistused Muuseumi tee ja Põhja puiestee ühendamiseks. Vallavalitsuse töötajad käisid üle vaatamas, mida see endaga kaasa toob. Kuigi hiinalinn jääb peamiselt Tartu linna maadele, siis nii mõnedki aiapidajad on oma tegevusega tulnud ka üle piiri Tartu valda.

Piltidele on küll jäänud linna osa, kuid ka päris paljud valla maadel toimetajad peavad nüüd leidma uue koha aiamaa pidamiseks.

Foto: Tarmo Raudsepp

Toimus eakate jäätmekool

Miks peab prügi sorteerima, millisesse kasti panna toiduõli, kas riidepuu on pakend – kõik need küsimused said vastuse 11.märtsil Kõrvekülas toimunud eakate jäätmekoolis. Kõik osalejad said kingituseks kandekoti ja pastaka, millel oli vahva kiri - eelmises elus olin röster.
Suur tänu kõigile osalejatele, Maanaiste Selts Miinale ja Keskkonnaministeeriumile!
 
Fotod: Estrit Aasma
 

ARENDUS

04.märtsil külastas Tartu Vallavolikogu ajutine VOLISe komisjon Elva valda, et kuulata nende kogemusi VOLISega seonduvalt. VOLIS on Elva vallas kasutusel nii vallavalitsuse kui ka vallavolikogu istungite ajal. Tutvuti nii algse kasutuselevõtu kui ka tänaste IT lahendustega. Täname Elva valda meeldiva vastuvõtu eest!
Foto: Estrit Aasma

SPORT

7. Märtsil toimus juba viiendat korda Kuperjanovi retk. Üritus toimus jalgsimatkana (mõnel aastal on olnud võimalik läbida rada ka suuskadel) Puurmanist Tabiverre.

Retke eesmärk on meenutada Vabadussõja lahingutes toimunud murrakut ja vastupealetungide algust, kus Julius Kuperjanovi poolt juhitud partisanisalk liikus formeerimiskohast Puurmani lossis vastu lahingutele Tabivere ümbruses.

Mul endal õnnestus üritusel osaleda esimest korda ja saadud emotsioon oli veelgi suurem, kui tuttavatelt varasemate aastate kohta kuuldud kiidusõnad. Raja läbimiseks kulus koos kontrollpunktides veedetud ajaga natukene üle viie tunni. Ülimalt toredad olid kontrollpunktides tehtud ülesanded ja harjutused ning rajal iga natukese aja tagant olnud Kuperjanovlaste tegevusest rääkivad infosildid.

Foto: Tarmo Raudsepp

KANTSELEI

3.märtsil toimus Spark Demo keskuses ideede teisipäeva raames koolitus, millel osales Tartu vallast kommunikatsioonispetsialist Estrit Aasma. Esines Lauri Sokk (Velvet Live partner, sTARTUp Day asutaja ja esimene peakorraldaja). Ideede teisipäeva teemad olid sel korral: Mis on sündmuste disain? Kuidas mõjutab mõtestatud sündmus inimeste bränditaju? Milline roll on üritustel sisekommunikatsioonis?
Foto: Estrit Aasma
Praktilise turunduse koolitus vol 2
12.märtsil toimus Askari Puhkemajas Praktilise turunduse koolitus vol 2, millel osales Tartu valla kommunikatsioonispetsialist Estrit Aasma. Käsitleti teemasid: Facebook Business, Facebook Business reklaamihaldur, kampaaniate loomine jne. Järgmine koolituse moodul peaks toimuma 02.04.2020. Koolitust korraldab Tartu Ärinõuandla ja koolitajas on Marko Medar.
Foto: Estrit Aasma

VARIA

6.märtsil külstasid Tartu Vallavalitsuse töötajad Valio Laeva Meiereid. Nägime oma silmaga, kuidas valmivad poelettidel müüdavad Valio tooted. Külaskäigul tuli kasutada kaitseriietust, kuna sellise tootmise juures on hügieeni tagamine väga oluline. 
Aitäh vastuvõtu eest Valio!
 
Fotod: Estrit Aasma

Nädalakiri 10.02-01.03.2020

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD

26.02.2020 osales keskkonnaspetsialist Kadi Kukk Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu poolt korraldatud teabepäeval, kus räägiti jäätmete liigiti kogumise olulisusest, erinevate osapoolte kohustustest liigiti kogumise arendamisel ja korraldatud jäätmeveost.

Oluline on jäätmetekke vähendamine ning tekkinud jäätmete ringlussevõtu suurendamine. Ringlussevõtu suurendamise üheks eelduseks on tekkekohal jäätmete liigiti kogumine, mis peab olema mugav ja üheselt arusaadav.

HARIDUS, KULTUUR, NOORSOOTÖÖ

11. veebruaril osalesid Tabivere Rahvamaja juhataja Kalev Pärtelpoeg ja Maarja-Magdaleena Rahvamaja juhataja Tiia Pärtelpoeg Tartumaa kultuurijuhtide üldkoosolekul, mis toimus sedakorda Elvas. Teemad, mida arutati olid: Elva Elamusfestival, maakondlikud suurüritused ja koolitusinfo.

Foto: Astrid Hallik

24. veebruari  keskpäeval andis Tartumaa omavalitsuste liidu esimees Rain Sangernebo kätte aumärgid. Lisaks kõrgeima teenetemärgi Kuldse Tammeoksa üle andmist tunnustati ka teisi tublisid inimesi Tartu linnast ja maakonnast. Tunnustavad tänukirjad Tartu vallast said Margus Pärsik ja Veronika Täpsi.

Pildid on leitavad SIIT
 

ARENDUS

05.02 osales Tartu valla abivallavanem Tarmo Raudsepp Tallinnas väikesaarte sadamate arenguvajaduste koosolekul.

Koosoleku eesmärk oli kaardistada koos Rahandusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, väikesaarte KOVide esindajate ja Sadamate haldajate esindajatege nende sadamate arenguvajadused, mille kaudu toimub ühendus püsielanikega väikesaartega. Vaadati läbi probleemkohad kas, kus või milles oleks vaja sadamate võimekust tõsta, et need vastaksid enam väikesaarte elanike vajadustele.

 

12.02 osales Tartu valla abivallavanem Tarmo Raudsepp Otepääl Lõuna-Eesti omavalitsute esindajate kokkusaamisel Otepääl.

Kokkusaamise eesmärk oli tutvumine Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi kavaga kiire internetivõrgu arendamisest aastatel 2021-2027.

Koosoleku lõpuks lepiti kokku ühiste ettepanekute tegemine koostamisel olevasse arengudokumenti „Kiire internetivõrgu arendamine maapiirkondades"

 

13.02 osales Tartu valla abivallavanem Tarmo Raudsepp Maarja-Magdaleena pastoraadi küttesüsteemi vastuvõtmisel.

Maarja-Magdaleena pastoraadi üleviimine tsentraalsele küttele sai valmis. Nüüdsest köetakse hoonet keldris asuva halupuu katlaga.

Vastuvõtmisel olid esindatud Muinsuskaitseamet, töövõtjad, järelevalve, Tartu Vald suurima hoone kasutajana ja loomulikult koguduse inimesed Tellijana.

Suur tänu EELK Maarja-Magdaleena kogudusele mahuka töö ettevõtmise eest.

SPORT

Tartu valla abivallavanem Tarmo Raudseoo osales koos valla sportlastega 36. Eesti omavalitsuste talimängudel, mida korraldas 29.02-01.03 Viru-Nigula vald Lääne-Virumaal.

Üle mitme aasta õnnestu Tartu Vallal talimängud võita. Suur tänu kõikidele osalejatele.

Võistluste keskuseks oli Kunda linna spordikeskus, aga alad toimusid veel Aseris, Haljalas, Rakveres ja tulenevalt käesoleva aasta talvest suusaalad Otepääl.

Juhtide võistlus koosnes sel korral robootikast, nutiorienteerumisest ja taekwondost.

Fotod on leitavad SIIT

 

Nädalakiri 27.01-09.02.2020

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD

Neljapäeval, 6.veebruaril osalesid Tartu Vallavalitsuse GIS spetsialist Tatjana Obuhova ja planeeringute spetsialist Kristel Altsaar planeeringute vormistusnõuete digitaalsete kihtide koostamise praktilisel seminaril. Eelmisel aastal, 1.novembril hakkas kehtima Riigihalduse ministri määrus „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded". Seminaril tutvustati kehtima hakanud määruse nõudeid kihtide vormistamisele sõltuvalt joonise koostamise programmist ja erinevat liiki planeeringute jooniste ülesehitusest. Määruse „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded" järgi rakendub see pooleliolevatele detailplaneeringutele 1.novembrist 2020 ning teistele (nt üldplaneeringud, eriplaneeringud) pooleliolevatele planeeringutele rakendub 1.maist 2020.

HARIDUS, KULTUUR, NOORSOOTÖÖ

28. jaanuaril sai otsustava lõpu Laeva mälumängu hooaeg, millega selgitati välja käesoleva hooaja parimad mälumängurid.
Hooaega alustasime 6 võistkonnaga Laeva kultuurimajas ning kokku toimus neli mälumängu etappi ajavahemikus september 2019 kuni jaanuar 2020.
Sarja üldvõitjaks tuli võistkond RUUBIK, kes nelja vooruga kogus 71,5 punkti, mis tagas kokkuvõttes ka kindla võidu. Teiseks tuli 68,5 punktiga TÄPP ning 63 punktiga tuli kolmandale kohale Šahh-matt.
Mälumängu viis läbi Viljar Ilves ning punkte arvestas Virve Tamm.

(V.Täpsi)

1. veebruaril andis vallavanem Jarno Laur valda sündinud uutele ilmakodanikele Tartu valla poolt kingituseks hõbelusika. Lähte raamatukogu direktor Heili Tali andis kingitusena üle raamatu "Pisike puu". Pidulik üritus toimus Jääaja Keskuses ja kutsutud oli 192 last, kes sündisid 2019. aastal pluss 1 laps, kes lisandus meie valda juba 2018. aasta lõpus.

192-st lapsest sündis Tartu valda 2019. aastal 108 tüdrukut ning 84 poissi. Kaksikuid sündis 3 paari, kes kõik on tüdrukud. Juuni kuu oli eriti rõõmustav, kuna siis sündis 27 uut mudilast. 

(K. Sisask)

2. veebruaril toimus Juulamõisa kohviku juures küünlapäeva tulepidu, kus olid erinevad tuleskulptuurid, valmistati jaurameid ja esines ansambel Rabaööbikud.

(Pilt Juulamõisa Facebooki lehelt)

5. veebruaril kohtusid Tabivere rahvamaja juhataja Kalev Pärtelpoeg, Maarja-Magdaleena rahvamaja juhataja Tiia Pärtelpoeg ja kultuuritöö spetsialist Veronika Täpsi Maarja-Magdaleenas, et arutada märtsis toimuva Tartu valla harrastusteatrite päeva teemadel. Harrastusteatrite päev toimub 28. märtsil Tabivere rahvamajas.

(K.Kukk)

7. veebruaril toimus Tabivere rahvamajas meesansambel Mehed mandrilt 10. aasta juubelikontsert „Läbi aastate".

(Mehed Mandrilt erakogu)

8. veebruaril toimus Maarja-magdaleena rahvamajas KaRakTer teatri etendus „Igaühele oma".

(T.Pärtelpoja erakogu)

SOTSIAAL JA TERVISHOID

Laupäeval, 01.veebruaril toimus Jääaja Keskuses Tartu valla uute kodanike lusikapidu. Tartu valda sündis aastal 2019 kokku 192 last, kellest 108 olid tüdrukud ja 84 olid poisid. Kaksikute paare sündis 3, kes kõik on tüdrukud. 

Kõik lapsed said valla poolt kingituseks nimelise lusika. Tort, mida kutsutud said maiustada, oli Mõisapreili Pagari valmistatud ning kaalus kokku 15 kg.

Vaata lisaks Tartu Valla Kuukirja postitust Facebookist SIIT

Palju õnne ja jaksu kõigile lapsevanematele!

PS! Kõik, kes lusikapeole ei jõudnud, saavad oma lusikad kätte Tartu Vallavalitsusest, kabinetist nr 6 kuni 01.03.2020!

 

 

(A-M.Ott)

Toimus STAR algajate koolitus

5.veebruaril toimus sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatav STARi algajate koolitus, kus osalesid sotsiaaltööspetsialistid Maris Rannaveer ja Mari-Liis Kõiv. Koolitusel õpetati kliendiandmete haldamist, menetlustoiminguid, juhtumiplaani koostamist ning toetuste ja teenuste määramist. Jagati kasulikke näpunäiteid programmi lihtsamaks ja tõhusamaks kasutamiseks.  

(M.Rannaveer)

KANTSELEI

Reedel, 7. veebruaril kanname punast!

Veebruari esimesel reedel riietusid vallavalitsuse ametnikud ja töötajad kas üleni punasesse või lisasid oma välimusele punast värvi mõne üksiku lisandi/riietusesemega.

Veebruari esimesel reedel tähistatakse ülemaailmset punase kandmise päeva, millega juhitakse tähelepanu südamehaigustele. NHLBI (National Heart, Lung ja Blood Institute) asutas selle kampaania, et aidata teadvustada asjaolu, et igal aastal sureb südamehaigustesse 610 000 inimest, muutes selle kõige surmavamaks haiguseks Ameerika Ühendriikides ja kogu maailmas.
Südamehaigusi võivad põhjustada mitmed tegurid. Nii diabeeti, vähest kehalist aktiivsust, kõrget kolesterooli, vererõhuprobleeme kui alkoholi tarbimist on seostatud südamehaiguste tekkega.

(E.Nõmme)

TURVALISUS

03.veebruaril toimus Tartu vallamaja volikogu saalis "Küberhügieeni koolitus". Riigi Infosüsteemi Amet tegi vallavalitsusele pakkumise, et tõsta meie teadlikkust infoturbest. Taavi Toppi, kes on Infoturbe meetmete arendamise ja järelevalve osakonnast, küberturvalisuse teenistusest, tegi vallavalitsuse töötajatele, ametnikele ja juhtkonnale koolituse, mille käigus omandasime teadmisi küberhügieenist. Tegemist oli väga kasuliku ja vajaliku koolitusega!

 

(E.Aasma)

ARENDUS

Tartu vallavanem Jarno Laur, arendusspetsialist Maido Puna ja vallaarhitekt Egle Nõmmoja osalesid URBACT programmi "Active Citizens" raames 04.02-07.02.2020 Bolognas, kus olid esindatud partnerriikide 8 esindust. Tegemist oli kokkusaamisega, mille käigus kogutakse infot, kuidas kohalikke elanikke rohkem kaasata. Tehti kokkuvõtteid põhipartneri poolt koostatud omavalitsuste profiilidest, arutati projekti eelarve küsimusi, 2 järgneva  aasta ajakava ja viidi läbi grupitööd. Selle aasta juunikuus toimub kokkusaamine ka Tartu vallas, mille raames Tartu vald võõrustab programmis osalejaid ning tutvustab elanike kaasamise võimalusi. 

 
(E.Nõmmoja)

Nädalakiri 13.01-26.01.2020

HARIDUS, KULTUUR, NOORSOOTÖÖ

14. jaanuaril toimus vastavalt Tartumaa kultuuristrateegia tegevuskavale kultuurirahva kuukoosolek. Sel korral toimus koosolek Tartu Loomemajanduskeskuses, kus Kristiina Reidolv rääkis loomemajanduse koostöödest ja filmifondist ning Külli Hansen rääkis üldiselt loomemajanduskeskuse toimimisest.

Neljapäeval, 17. jaanuaril toimus Tartumaa kultuurirahva tänusündmus, mille üheks kontserdi komponendiks oli Maire Jürgeli tantsuetendus. Tartu vallast sai tunnustuse Maire Jürgel. 

Fotode autor: Tiit Hellenurm

Laupäeval, 18. jaanuaril toimus Tabivere rahvamajas Tartu valla kultuurikandjate tänukontsert. Sel laupäeva õhtul oli rahvamajas üle 200 inimese, kes kõik muudavad meie kultuurielu rikkamaks. Kontserdil austati ja tänati Tartu valla kultuurikandjaid.  

Fotode autor: Kalev Pärtelpoeg

22. jaanuaril korraldas Eesti Rahvamajade Ühing viiendat aastat järjest tunnustussündmust "KAHEKSAKAND", mille eesmärgiks on väärtustada isikute ja organisatsioonide panust ja tööd Eestimaa rahvamajade hüvanguks ning innustada neid jätkama sarnast tegevust. Sündmusel osalesid ka Veronika Täpsi ning Kalev Pärtelpoeg.

Foto autor: Veronika Täpsi

Laupäeval, 25.jaanuaril toimus Otepää Kultuurimaja pargis „VI Talveöölaulupidu". Maagilisel talveööl lauldi muinasjutulises pargis eesti keelseid laule koos kooridega üle Eesti ja solistide Alen Veziko, Allan Kasuk, Margit Tali ja Jorma Riivaldiga. Tartu vallast oli osalemas Maarja-Magdaleena segakoor.

Foto autor: Tiina Mägi

KANTSELEI

Tartu valla kommunikatsioonispetsialist Estrit Aasma osales Tartumaa Ärinõuandla poolt korraldatud praktilise turunduse koolitusel, mis koosnes kolmest moodulist.

Esimene moodul, mis toimus Tartus Spark Demo keskuses, oli praktiline sotsiaalmeedia töötuba, mis keskendus Facebooki, Facebook Business ja Instagrami kontodele. Vaadati üle, kuidas postitusi on võimalik erinevat moodi luua, tehti tutvust erinevate vabavaraliste pildipankadega ning räägiti, kuidas targalt kasutada hästääge.

Foto autor: Estrit Aasma

Koolituse teine moodul, mis toimus Waide Motellis, keskendus Google Ads ja Google Analyticsile. Koolitusel osalejad lõid endale mõlemasse keskkonda kasutajad ning vaadati üle, millised on sealsed töövahendid, mida kasutada.

Foto autor: Estrit Aasma

Koolituse viimases moodulis, mis toimus Jääaja Keskuses, analüüsiti kodulehekülgi. Kõik koolitusel osalejad said näpunäiteid, kuidas koduleht paremini tööle panna ja mis võiks olla teisiti ning kuidas olla internetist paremini leitav.

Foto autor: Estrit Aasma

ARENDUS

Tartu vald osaleb URBACT programmis Active Citizens, mille raames külastasid Tartu valda 13-16.01.2020 programmi juhtivekspert ja juhtivpartnerlinna esindaja. Programmi eesmärk on suurendada elanike aktiivsust omavalitsuste töös. Külalised tegid Tartu Vallavalitsuse töötajatele põneva ettekande erinevatest võimalustest, kuidas inimesi kaasata. Tartu valla arendusspetsialist Maido Puna ja abivallavanem Tarmo Raudsepp tutvustasid külalistele Tartu valda. Tartu Postimees tegi külaskäigust ka uudisnupu, mida saad lugeda SIIT.
 
Fotode autor: Estrit Aasma

Nädalakiri 23.12.2019-12.01.2020

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD

Eelmise aasta detsembrikuus viisime läbi koostöös Tartu Kõrgema Kunstikooliga Pallas valgusskulptuuride ideekonkursi, et leida Tartu vallale järgmiseks talveperioodiks sobiv valguslahenduse element/elemendid. Eesmärgiks oli eelkõige leida lahendus, mis ei oleks niivõrd jõuluteemaline ja sobiks kasutada pikema talveperioodi vältel valla erinevates piirkondades välialadel (nii maapinnal kui tänavavalgustus postidel).

Võistlusele esitati 8 tööd, millest žürii valis välja 2 tööd.

 • Esimese koha sai võistlustöö nimega Härmas õied ja marjad, autor Gloria Niin
 • Teise koha sai võistlustöö nimega Armastusega Tartust, autor Riho Tiivel

Koostöös Tartu Kõrgema Kunstikooliga Pallas ja nende kahe töö autoritega töö jätkub. Eesmärgiks on suve lõpuks jõuda valmis esimesed proovtooted, mida saaks sügisel paigaldada juba valitud asukohtadesse. Järgmistel aastatel on plaan  paigaldada  valda iseloomustavad valguselemendid juba valla kõikidesse suurematesse keskustesse.

HARIDUS, KULTUUR, NOORSOOTÖÖ

26. detsembril toimus Maarja-Magdaleena rahvamajas traditsiooniline jõulupidu. Esinesid kohalikud isetegevuskollektiivid ning tantsuks mängis ansambel BOOMER.

Pildi autor: Tiia Pärtelpoeg

Aastavahetuse peod toimusid sel aastal kõikides Tartu valla kultuuriasutustes

7.-8. jaanuaril käis Tabivere rahvamaja juhataja Tartumaa kultuuritöötajatega õppereisil Viljandimaal, mille käigus külastati Eesti Rahvakultuuri Keskust, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö maja, Viljandi lauluväljakut, Eesti Pärimusmuusika Keskust, Suure-Jaani Kultuurimaja, Kulla Leerimaja – Mulgi Kultuuri Instituut, Mõisaküla Kultuurimaja, Abja Kultuurimaja ja Karksi-Nuia Kultuurikeskust.

Pildi autor: Kätlin Saarela

Hiiumaal toimus ERMÜ talvekool

7.-8. jaanuaril viibis kultuuritöö spetsialist Veronika Täpsi Hiiumaal Eesti Rahvamajade Ühingu Talvekoolis. Tutvuti Hiiumaa erinevate kultuuriasutustega ning kohtuti ka Hiiumaa kultuurispetsialist Anu Tammearuga. Talvekooli põhieesmärk oli välja selgitada KAHEKSAKAND 2019 nominendid. Sel aastal on nominentide seas ka Tartumaa kultuurivaldkonna inimesed.  LAUREAADID selguvad 22.jaanuaril 2020 ERMÜ tunnustamissündmusel Mäetagusel.  

Pildi autor: Argo Juske

SPORT

Alustati Tartumaa 2020.a. talimängude võistlustega

4. ja 5. jaanuaril alustati Tartumaa talimänge male- ja kabevõistlustega.

4. jaanuaril Tartus Turu spordihoone Maleklubis toimunud malevõistlustel osales viis omavalitsuse võistkonda, kuhu kuulus kaks mees- ja üks naismängija. Tartu valla võistkond koosseisus Pavel Vorobjob, Tarmo Metsalu ning Karmen Viikman saavutasid Luunja valla võistkonna järel teise koha.

5. jaanuaril võisteldi kabes, kus Tartu valda esindas kaks võistkonda, kokku oli osalemas viis võistkonda. Esikoha võitis Taru valla I võistkond koosseisus Enno Eerma, Algo Laidvee ja Anita Seppa ning teise koha Tartu valla II võistkond koosseisus Kaarel Ots, Ago Vooremäe ja Riina Jaanuska-Enno.

11. jaanuaril viidi läbi Tartumaa talimängude lauatennise võistlused. Võistkondliku esikoha saavutas Tartu valla võistkond Luunja valla ees. Tartu valda esindanud mängijatest saavutas meeste turniiril teise koha Margus Kask ja kolmanda koha Erlend Kasa ning naiste turniiril saavutas kolmanda koha Arabella Amelia Lepik.

Järgmise alana on 14. jaanuaril kavas mälumäng , kus Tartu valda esindab kolm võistkonda.

Pildil: Turniiri korraldaja Aksel Rei (vasakul) ja Tartu valla spordijuht Toomas Rosenberg

Pildi autor: Kristjan Teedema

SOTSIAAL JA TERVISHOID

Tartu Vallavalitsuses on tööl kaks uut inimest

Tartu Vallavalitsuses on tööl alates 06.01.2020 sotsiaalhooldustöötajana Margit Orma, kellega tegime tutvust, kui Margit meile praktikale tuli. Peale Margiti liitus meie tööka kollektiiviga sotsiaaltöö spetsialistina Mari-Liis Kõiv.

Teeme nendega tutvust:

Mari-Liis on pärit Põlvamaalt. Aastal 2016 lõpetas ta Põlva Ühisgümnaasium, peale gümnaasiumi lõpetamist jätkusid tema õpinguid Tartu Ülikoolis Infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu erialal, mille ta 2019.aasta kevadel ka lõpetas. Sotsiaaltööspetsialisti töö tundub tema jaoks just see õige, kuna pakub talle väljakutseid ja on mitmekesine - tänu sellele saab huvitavaid kogemusi, end proovile panna ning arendada.
Vabal ajal tegeleb ta aktiivselt võrkpalliga. 2019. aasta suvel moodustati Põlva Spordikooli võistkonnaga MTÜ, et tegeleda üheskoos võrkpalliga aktiivselt ka edaspidi. Võrkpalli võistkonnaliikmena teab Mari-Liis, kui oluline on koostöö ja omavaheline suhtlemine ning raskete olukordade lahendamine. Seda kõike soovib ta edaspidi rakendada ka oma töös.

Margit on Tartu valla kohalik, sünnist saati elanud Maarja-Magdaleenas. 5-lapselise pere kõige vanem laps. Kirjeldab ennast kui kohusetundlikku, arvestavat ja empaatilist noort. Igasugune kokkupuude laste ja noortega on tal olemas. Püüab olla kõigile hea sõber. Lisaks sellele on ta ka Tartu Valla Noortevolikogu liige ja Maarja piirkonna noor aktivist.

Soovime omalt poolt mõlemale neiule palju jõudu ja jaksu uutes ametites!

Pildil: vasakult Mari-Liis ja Margit

Teavitus Laeva teeninduspunkti kohta

Alates 01.01.2020 toimub Laeva teeninduspunktis sotsiaaltöö spetsialisti vastuvõtt teisipäeviti kell 8.30-12.00!

Pildi autor: Anne-Mai Ott

Nädalakiri 09.12-22.12.2019

30.12.19

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD

10.12.2019 toimus Erminurme tee 2, 4, 6 kinnistu korterelamute arhitektuurikonkursi võidutöö valimine. Kogunes žürii.

Konkursil osalesid:

 • Arhitektuuristuudio Paavo Kais OÜ
 • Arhitektuuribüroo T.Sooväli OÜ
 • OÜ AT Arhitektuur
 • Põldme Arhitektuur OÜ

Žüriisse kuulusid:

 • Juhan Varik – AS Merko Ehitus Eesti
 • Jüri Siim – Arhitektuuribüroo Siim ja Põllumaa OÜ, arhitekt
 • Jarno Laur – Tartu Vallavalitsus
 • Egle Nõmmoja – Tartu Vallavalitsus
 • Martin Aunin – EAL, volitatud arhitekt - ekspert

Võidutööks valiti Põldme Arhitektuur OÜ töö, kelle lahendusega töötatakse edasi.

Kingi targalt!

Detsembris oli vallavalitsuse töötajatel ja volikogu liikmetel võimalik anda oma panus Tartu Koduta Loomade Varjupaiga asukate toetamiseks – 01.12-19.12 toimus kampaania „Kingi targalt".

Koduta Loomade Varjupaik on see koht, kuhu suur osa meie valla hulkuvatest koertest ja kassidest satub. Näiteks 2018. aastal oli varjupaigas kokku 38 Tartu vallast pärit koera, neist 25 koera läks koju tagasi ning uude koju sai 12 koera.

Varjupaiga soovide nimekirjast oli võimalik valida, millega varjupaika toetada, selleks võis olla nii kassikonserv kui ka näiteks natuke kulunud välimusega voodilina.

Kampaania oli väga edukas, aitäh kõigile, kes oma panuse andsid!

KANTSELEI

9. detsembril külastas Tartu valda Põltsamaa valla delegatsioon. Kuna detsembris on päevad väga lühikesed jäeti kolleegide omavaheline suhtlemine ja kogemuste vahetamine hilisemaks ning asuti kohe tutvuma Tartu vallaga.  Põltsamaa valla ametnikud said tutvuda OÜ Tartu Valla Kommunaal võimalustega. Kommunaali juurest suunduti Vahi alevikku tutvuma uusarenduste ja Raadi Lasteaed Ripsikuga.  Ripsik võttis külalised vastu lõunase vaikusega.  Külalised said tutvuda Ripsiku heade võimalustega laste arenguks.  Edasi liiguti Kõrveküla alevikku. Tutvuti Kõrveküla Põhikooli moodulhoonetega ja Kõrveküla lasteaed Päikeseratas pakutavate võimalustega. Külalised olid meeldivalt üllatunud Tartu valla lasteasutuste võimalustest ja Tartu valla arengusuundadest.  

Tartumaa Omavalitsuste Liit kolis uude majja

Tartumaa Omavalitsuste Liit ja Tartumaa Ühistranspordikeskus kolisid Pepleri 6. Vallavanem Jarno Laur ja vallasekretär Eve Kallas käisid ruumide pidulikul avamisel.

Tartu vald tänas koostööpartnereid

Tartu vallavanem Jarno Laur ja abivallavanem Tarmo Raudsepp jagasid sarnaselt eelmisele aastale meie headele koostööpartneritele jõulupakke, mille seest võis leida kohalike ettevõtjate toodangut, nii söödavat kui ka joodavat. Ilusat pühadeaega ja kordaminekuid uuel aastal!

TURVALISUS

Abivallavanem Tarmo Raudsepp osales 12.12.2019 Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni istungil. Istungil keskenduti Lõuna-Eestit oktoobris tabanud tormile ning sellele järgnenud pikaajalise ja ulatusliku elektrikatkestuse tagajärgede lahendamisele ja õppetundidele. Ettekande tormi ajal toimunust ja tuleviku plaanidest tegid Päästeameti, Võru Linnavalitsuse, Majandus ja Kommunikatsiooni Ministeeriumi ja Elektrilevi esindajad. Istungil kinnitati ka Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni tööplaan 2020 aastaks.

Tartu vallamajja paigaldati automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem

Tartu vallamaja ametnikud ja töötajad kuulasid möödunud neljapäeval tähelepanelikult, kuidas tuleb käituda olukorras, kus on aktiveerunud tulekahjusignalisatsioonisüsteem.

SOTSIAAL JA TERVISHOID

Tartu vallas toimus vanemalusprogramm "Imelised aastad", mille pidulik lõpetamine ja tunnistuste jagamine leidis aset 12. detsembril 2019. Programmi käigus õppisid vanemad erinevaid vanemlusega seotud teemasid, näiteks kuidas lahendada konflikte ja kuidas toime tulla stressi ja probleemsete olukordadega. Planeeritud on alustada uue koolitusega juba tuleva aasta sügisel. Täpsem informatsioon ilmub uuel aastal. Tartu vald õnnitleb koolitusel osalenud tarku vanemaid ning soovib palju edu edaspidiseks! Täname koolitajaid ning Tervise Arengu Instituuti hea koostöö eest.

Koduste laste jõulupidu

16. detsembril külastasid Tartu valla kodused lapsed Jääaja Keskust ja kohtusid jõuluvanaga. Koos tantsiti, loeti jõuluvanale salme, tehti fotosid ja saadi kingipakk.

Nädalakiri 25.11-08.12.2019

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD

Tartu Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Kadi Kukk osales 6.detsembril Tallinnas toimunud koolitusel, mis keskendus määruse "Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks kohalikes omavalitsustes antava toetuse andmise tingimused ja kord" eelnõule.

Planeeringute ja ehituse digilahenduste infopäevast

Neljapäeval, 28. novembril osalesid Tartu Vallavalitsuse vallaarhitekt Egle Nõmmoja, ehitusspetsialist Ergo Nõmme ja GIS spetsialist Tatjana Obuhova planeeringute ja ehituse digilahenduste infopäeval. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Ehitisregistri juhataja ja tooteomanik Taavi Jakobson andis ülevaate ehitisregistri suurimatest arendustest ning lähiajal tulevatest muudatustest. Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna planeeringute osakonna töötajad tutvustasid eelmisel kuul riigihalduse ministri poolt kehtestatud määruse "Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded". Määrus seab ühtsed nõuded planeeringute vormistamise ja ülesehitusele ning aitab tagada planeeringute paremat kättesaadavust nii otsustajatele kui ka avalikkusele. Rahandusministeeriumi poolt 2019. a alguses tellitud uuringust selgus, et vaid ligikaudu 25% Eestis kehtivate detailplaneeringute seletuskirjadest ning 37% detailplaneeringute joonistest on kättesaadavad masinloetaval kujul.

TURVALISUS

Hooli endast, kanna helkurit!

Sügisega saabub ka pime aeg, mille raames toimub tavaliselt novembris üle Eesti kampaaniad, mille käigus tuletatakse meelde, et halva nähtavuse korral või pimedal ajal kõnniteeta ja valgustamata teel liikudes peab jalakäija kasutama helkurit või valgusallikat.

Tartu valla erinevates piirkondades toimusid novembris mitmed helkurkõnnid. Helkurkõndide eesmärk üle terve Tartu valla, oli inimeste tähelepanu juhtimine helkur kandmise olulisusele, eriti praegusel pimedal ajal. Enne helkurkõnde, mille käigus jagati helkurita möödujatele helkur või helkuriga möödujale kommi, oli võimalik kas ise meisterdada endale helkur või vaadata helkuri olulisusele tähelepanu juhtivat videot. Helkurkõnde aitasid Tartu vallas läbi viia lisaks piirkonnapolitseinikule noortekeskuste juhatajad ning teisedki vabatahtlikud. Sel aastal toetas Tartu vald helkurkõnde Tartu valla helkuritega.

Meid varitsevad ohud maanteel kui ka linnakeskkonnas. Aseta sinagi oma helkur 50-80 cm kõrgusele maapinnast. Kõige ohutum on kui helkur asub nii paremal kui ka vasakul kehapoolel. Ööd on meil pimedad. Ööd on meil pikad. Hooli endast, kanna helkurit!

    

    

KANTSELEI

3.detsembril toimus Spark Demo keskuses Ideede Teisipäeva raames arutelu, mis keskendus turundusele, brändikuvandile ja sisuturundusele, millest võttis osa Tartu valla esindajana sekretär-registripidaja Estrit Aasma. Huvitavaid näiteid tõid Marelle Ellen, Eesti suurimast sisuloojate platvormist Promoty ja Kaari Perm, Tartu Linna turundusspetsialist ning juutuuber Hensugusta ehk Henri Karpov. Vestlusele lisas vürtsi sTARTUp Day idee autor ja Tartu Ülikooli turundusõppejõud Andres Kuusik.

Ideede Teisipäev on valdkondade ülene kohtumisõhtu juhtidele ja spetsialistidele, et jagada omavahel ideid, parimaid kogemusi, töövõtteid ning arutada Eesti ja maailma tööstuse ning majanduse arengute hetkeolukorra ja suundumuste üle. Iga kokkusaamine algab sütitava sõnavõtuga, kus ettevõtjad, ühiskonnategelased, erialaspetsialistid avavad ukse oma maailma. Nad räägivad oma õnnestumistest ja ebaõnnestumistest, suurematest ja väiksematest väljakutsetest.

Tartu valla äpp läbis uuenduskuuri

Kõigil Tartu valla äpi omanikel tasub uuendada oma nutiseadmes olevat Tartu valla äppi, sest see läbis uuenduskuuri, mille tulemusel muutus kasutajasõbralikumaks. Uuendamata äppi uut infot ei laeta!

Mõned näited uuendustest:
 • Kaartide sirvimiseks libista kaarte paremalt vasakule;
 • Kaartide vaates saab kaarte kategooriate järgi sorteerida;
 • Kõigile kaartidele saab emotsiooniga reageerida.

ARENDUS

Tartu abivallavanem Tarmo Raudsepp ja arendusspetsialist Maido Puna osalesid 03.12.2019 uue perioodi riikliku strateergia väljatöötamise seminaril. Riigikantselei ja rahandusministeeriumi eestvedamisel luuakse riigile pikaajalist strateegiat "Eesti 2035", millesse on oodatud kõikide Eesti arengust huvitatud inimeste arvamus. Oodatud olid kõik huvilised kaasa mõtlema ning reformiettepanekuid täiendama ja edasi arendama. Paika on saanud riigi pikaajalised sihid ning koondatud olulisemad reformid ja võtmetegevused nende saavutamiseks. Samaaegselt toimub juba „Eesti 2035" raamis ka uue EL struktuuritoetuste perioodi rahade planeerimine.

HARIDUS, KULTUUR, NOORSOOTÖÖ

Tabivere Põhikooli uus õppehoone sai nurgakivi

4.detsembril kell 12:00 asetati pidulikult Tabivere Põhikoolile nurgakivi.

Tartumaa Hea Tegu

Tartu Ärinõuandla eestvedamisel toimus 28. novembril juba kümnendat aastat järjest tunnustamiskonkurss Tartumaa HEA TEGU. Tartu vallast oli esitatud konkursile MTÜ Laeva Vabatahtlik Tuletõrje Selts, kes tähistab sel aastal ka oma 90. tegevusaastat.

Tartumaa Noorsootöö tänuüritusest

29.novembril osalesid Tartu valla esindajad Tartumaa Noorsootöö tänuüritusel.

Fotol: Jaana Puur, Karmen Kukk, Riina Sepma, Jarno Laur ja Anne-Liis Raudsep

Laeva Raamatukogus toimus tänukontsert

30. novembril toimus Laeva Raamatukogus tänukontsert kõigile endistele, praegustele ja tulevastele lugejatele ning koostööpartneritele. Kontserdil esines Estonia ooper-kvartett ning solist oli Annabel Soode.

Advendiaja algus Tartu vallas

1.detsembril tähistati Tartu valla advendiaja algust. Valla kümnes erinevas piirkonnas süüdati advendituli.

 

 

Tabivere Rahvamajas toimus jõululaat ja soovide kontsert

7. detsembril toimus Tabivere Rahvamajas Jõululaat ja soovide kontsert, kus lavale astusid Marek Sadam, Tõnu Laikre ja Maia Vahtramäe.

       

SPORT

27. novembril toimus Jääaja Keskuses Tartu valla sportlaste tänuüritus, kus tänati tänavuse aasta sportlasi

27.novembril kogunesid Tartu valla sportlased, treenerid ja kõik teised spordiga seotud inimesed Jääaja Keskusesse Tartu valla sportlaste tänuõhtule. Vald andis üle tänusõnad 68. isikule, kes on meie valla spordis silma paistnud või selle arengule kaasa aidanud.
Teiste seas tänati Mattias Kuusikut, kes saavutas Maailmameistrivõistlustel judos kuni 90 kg kehakaalus 9. koha; Henry Räppot, kes saavutas Euroopa Meistrivõistlustel U23 triatlonis sprindidistantsil 20. koha, on Eesti meister OM distantsil ja Eesti triatloni karikavõitja; Kaur Kivistikku kes saavutas Maailma Meistrivõistlustel 3000 m takistusjooksus 39. koha ja püstitas Eesti rekordi ajaga 8.28,55 ning on Eesti meister kergejõustikus. Ning Aksel Pärtelpoega kes juuniorite motospordis SuperMoto Euroopa kokkuvõttes saavutas pronksmedali ning esikoha Leedu etapil SM junior klassis. Tänuüritusel astusid üles ka Tabivere huvikooli tantsurühm Sigrid Salomoni juhendamisel ja õhus tegi trikke Jaan Roose.

VARIA

30.novembril kogunesid Tartu vallamajas asuvasse Tartu valla muusikakooli saali noored kendama huvilised. Tartu valla kendama turniiril said 30 osalejat nautida võidu noppinud Priit-Marten Pähnapuu demoesinemist. Teise koha sai Sten Soopalu ja kolmanda Karl Mathias Tamm. Võitjad olid muidugi kõik osalejad ja pealtvaatajad, sest sellised mõõduvõtmised arendavad. Aitäh idee ja korralduse eest Uku Kahru Uibo!

Nädalakiri 11.11-24.11.2019

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD

Reedel, 22.novembril osales Tartu Vallavalitsuse GIS-spetsialist Tatjana Obuhova kohalike omavalitsuste GIS-seminaril „Targa omavalitsuse tehnoloogiad ja lahendused". Seminari eesmärgiks oli jagada teavet targa omavalitsuse lahendustest ning saada praktiliste näidete kaudu rohkem teada sellest kuidas teised omavalitsused on toimetanud, kes sarnast tehnoloogiat oma töös aktiivselt kasutavad. Samuti oli see hea võimalus kohtuda kolleegidega erinevatest omavalitsustest, vahetada teadmisi ning teineteiselt õppida. Kokkuvõtvalt võib öelda, et tegemist oli väga toreda ja kasuliku üritusega.

SOTSIAAL JA TERVISHOID

13.11 osalesid sotsiaaltööspetsialistid Anne-Mai Ott ja Maris Rannaveer Sotsiaalkindlustusameti infopäeval lähisuhtevägivalla teemal Nõo kultuurimajas. Päevakorras oli:

 • Lõuna PPA Tartu Piirkonnavanem Siim Linnard Politsei LSV statistikast, tööprotsessidest ja koostööst teiste spetsialistidega.
 • SKA ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna kriisiabi peaspetsialist Evi Järvepera kriisitelefonist.
 • Ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna Tartu peaspetsialist Heleri Olo ohvriabi statistikast, riiklikest teenustest ja rollist võrgustikus.
 • Lõuna Ringkonnaprokuratuuri II osakonna abiprokurör Margit Pärn LSV juhtumite menetlemisest õiguskaitseasutustes ja kohtus
 • Lastemaja juhtivspetsialist Kai Hallik lastemaja statistikast, teenuse sisust ja rollist võrgustikus.
 • Kai Part Seksuaalvägivalla kriisiabikeskusest Seksuaalvägivalla kriisiabikeskuse statistikast, teenuse sisust ja rollist võrgustikus.
 • Pille Tsopp-Pagan MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse tegevjuht Tartumaa Naiste Tugi- ja Teabekeskuse statistikast, teenuse sisust ja rollist võrgustikus.
 • Helen Metsma Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja näiteid heast praktikast LSV juhtumitöös.

          

        

TURVALISUS

14.11 toimus Viimsi kinos Päästeameti ennetustöö ja hädaolukorraks valmisoleku osakonna aastalõpuseminar, millest võttis osa Tartu valla esindajana saarevaht Toomas Lindjärv. Päevakava kohaselt esinesid kaitseväe juhtaja, päästeameti peadirektor. Räägiti nii ohutusest üldiselt kui ka tuleohutusest ning toodi erinevaid näiteid Võru kriisolukorra põhjal.

Kaitseväe juhataja andis ülevaate võimalustest kriisiolukorras tegutsemiseks. Juttu oli ka väärtusmaterjalidest – mida inimesed väärtustavad, statistika, eesti inimeste väärtusmustrid ajas. Turvalisuse nõukogu ja omavalitsuse tööpõld turvalisuse loomisel olid samuti päevakava teemadeks. Lisaks sellele tuli juttu avaliku teenuse disainimisest, mis tähendab teenuse muutmist optimaalsemaks – pigem vähem kui rohkem. Meedia mõjust ja rollidest rääkis Märt Treier.

Tartu vald sai seminari lõpus tunnustuse, mille raames tunnustati valla kriisikomisjoni ning Tartu valda kodude tuleohutuks muutmise eest.

       

       

KANTSELEI

15. novembril kohtusid  Jääaja Keskuses vallavolikogu ja komisjonide liikmed, koolide esindajad ning vallavalitsuse ametnikud.  Kohtumise esmane eesmärk oli  HeiVäl Consulting OÜ poolt koostatud Tartu valla haridusteenuse nõudluse uuringu tutvustus ja rühmatöö tegemine. 

Tutvustuse käigus andsid HeiVäl Consulting OÜ konsultandid ülevaateTartu valla haridusteenuse nõudlusest piirkonniti. Ülevaade hõlmas 10. aastat. Uuringust selgus Tartu valla jaoks palju vajalikku. Nimelt on osades piirkondades probleem koolikohtade puudusega ja osadest piirkondadest liiguvad  lapsed hoopis ära. Iga Tartu valla piirkonna kohta moodustati rühmatöö tegemiseks oma grupp tutvustusel osalenutest.  Näiteks Lähte piirkonnas olid rühmatöö küsimusteks Lähte lasteaia suurendamise poolt- ja vastuargumendid. Rühmatöö tulemusena esitasid grupid seisukohti, mille baasil täiendatakse uuringu tulemust. 

Uuring on kättesaadav Tartu valla kodulehelt (loe lähemalt SIIT)

       

       

ARENDUS

14. novembril kohtusid Tartu Vallavalitsuse esindajad abivallavanem Tarmo Raudsepp, arendusspetsialist Maido Puna ja GIS-spetsialist Tatjana Obuhova äsja alanud URBACT võrgustike Eesti partneritega. URBACT võrgustikes on seekord mitmed uued Eesti linnad, vallad ja arenduskeskused. Kohtumise eesmärgiks oli saada omavahel tuttavaks ning vahetada esmaseid kogemusi. URBACT võimaldab omavalitsustel teha koostööd, et luua uusi ja jätkusuutlikke lahendusi ning võrgustikke, jagades teavet ning suurendades spetsialistide võimekust. Tartu valla eesmärgiks on vahetada kogemusi vallakodanike kaasamise osas kohaliku omavalitsuse planeeringute ja e-teenuste kaudu.

URBACT programmi kohta loe lähemalt SIIT       

HARIDUS, KULTUUR, NOORSOOTÖÖ

Kolmapäeval, 20. novembril sai alguse helkurkõnni sari. Laevas toimus helkurkõnd ja enne kõndi valmistati endale ka helkur. Helkurkõnni eesmärk on juhtida inimeste tähelepanu sellele, et kõik peavad pimedal ajal kasutama helkurit ja mõistma selle vajalikkust. Neljapäeval, 21. novembril toimus helkurkõnd Maarja-Magdaleenas. Sel nädalal toimub helkurkõnd 26. novembril Kõrvekülas ja Tabiveres ning 28. novembril Lähtel.

Neljapäeval, 21. novembril osalesid Tartu valla kultuuritöötajad Tartu 2024 raames korraldatud Kultuurikompassil, mille teemaks oli „Kuidas kultuuris osavalt vabatahtlikke kaasata?" Tartu 2024 kultuuri- ja haridusprogrammi kuuluva foorumi fookuses olid küsimused sellest, kuidas kõige paremini vabatahtlikena kaasata noori, eakaid ja eri kultuuritaustaga inimesi ning millised on head praktikad ja süsteemid vabatahtlike juhtimiseks ning arendamiseks.       

Laupäeval, 23. novembril tähistas Lähte naisrahvatantsurühm Hermine Tabivere Rahvamajas oma 20. tegevusaastat.

Nädalakiri 28.10-10.11.2019

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD

7.-8. november viibisid vallaarhitekt Egle ja planeeringute spetsialist Kristel Tartus toimunud Planeerimiskonverentsil. Kaks pikka päeva olid nii informatiivsed kui ka taas avastamisrõõmu pakkuvad. Kokku viiel teema sessioonil ja mitmel suurel sessioonil käsitleti erinevaid planeerimisalaseid teemasid. Näiteks räägiti Tartu avaliku ruumi muutustest ja plaanidest, avalikest mitteavalikest ruumidest, kaasamisest ja üldplaneeringutest, tehnoloogia arengu mõjust planeerimisele ning ka planeerimise ja poliitika seostest.

SOTSIAAL JA TERVISHOID

30.10.2019 osalesid Lõuna Ringkonnaprokuratuuri Lähisuhtevägivalla infopäeval lastekaitsespetsialistid Karin Aru ja Triin Vaino. Infopäeva teemadeks olid – Kalle Vall andis ülevaate lähisuhtevägivalla juhtumite menetlemisest, Anton Aunma rääkis programmist „Mehed päriselt", Tartu Maakohtu kohtunik Anneli Tanum andis ülevaate kohtupraktikast, ohvriabitööst rääkis Riina Laane ja lähisuhtevägivalla juhtumitest rääkis veel abiprokurör Maiken Arro.

05.11 osalesid sotsiaalnõunik Jaana Puur ja lastekaitsespetsialist Karin Aru Tallinnas toimunud Tervise Arengu Instituudi koolitusel „Töö lastega peredega, kus esineb lähisuhtevägivalda".

Maakonna kohalikud omavalitsused osalesid Eesti Töötukassa koostööpäeval

Sotsiaaltööspetsialistid Anne-Mai Ott ja Maris Rannaveer osalesid 07.11.2019 V Spa Konverentsikeskuses Tartu linna ning maakonna kohalike omavalitsuste sotsiaaltöö spetsialistide ning Eesti Töötukassa koostööpäeval.

Päeva esimeses pooles keskenduti töötukassa võimalustele ning otsiti ressursse kliendiloo lahendamiseks nii kohaliku omavalitsuse kui ka töötukassa vaatest. Päeva teises pooles jagati edulugusid innustamaks jätkuvat koostööd ning arutati ümarlaudades NEET noorte, pikaajalise töötuse, uussisserändajate ning terviseprobleemidega inimeste teemadel ning ühes töörühmas oli võimalik lähemalt tutvust teha coachingu võimalustega.

Laste õiguste kuu

Lapse õiguste kuul, 8. novembril 2019 korraldas MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Advokatuuri ja Sotsiaalministeeriumiga seminaride sarja Samal poolel-lapse poolel XII seminari, mille alateemaks oli „Laps ja lahutus". Ministeeriumide ühishoones toimunud seminaril osalesid Tartu valla lastekaitsespetsialistid Karin Aru ja Triin Vaino. Üheksandat korda toimuval seminaril mindi nö algusaegadesse tagasi, mil üheks esimeseks alateemaks olid vanemluse ja hooldusõiguse teemad. Ka tänasel päeval on nimetatud teemad ülimalt aktuaalsed lastekaitse- ja sotsiaal valdkonnas. Sõna said Õiguskantsleri Kantselei õiguskantsleri vanemnõunik Kristi Paron, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna peaspetsialist Merili Laur ja Justiitsministeeriumi rahvusvahelise justiitskoostöö talitluse nõunik Marii-Elisa Pärna, Eesti Advokatuuri juhatuse liige vandeadvokaat Karina Lõhmus-Ein ja Valga kohtumaja kohtunik Külli Puusepp, kes jagasid teadmisi ning kogemusi kohtupraktikast,  hooldus-ja suhtlusõiguse tagamisest rahvusvahelistes menetlustes ning rääkisid lastekaitsetöötaja rolli kohta kohtu abilisena ning vanemate vahelistes kohtuvaidlustes. Seminari peaesinejaks oli Soome tunnustatud lastepsühhiaater Jari Sinkkonen, kes käsitles oma ettekandes lahutuse mõju lapsele, 50/50 elukorraldust, kiindumussuhte olulisust, lapsekeskset lähenemist hooldusõiguse vaidlustele, samuti milline mõju on vanemate vahelisel vägivallal lapsele.

SPORT

Maarja-Magdaleenas meenutati Tabivere mailt pärit laskmise 13-kordset maailmameistrit Elmar Kivistikku

Eesti paremate laskurite osavõtul laupäeval Maarja-Magdaleenas peetud XV Elmar Kivistiku mälestusvõistlustel laskmises võitsid esikoha püstolilaskmises Reijo Virolainen Elva Laskespordiklubist ning püssilaskmises Anastassia Olewicz Narva Laskespordiklubist. Kohalike laskurite konkurentsis olid võidukad noortest Avelin Jakovlev Maarja-Magdaleenast ning täiskasvanutest Marten Kalder Põltsamaalt. Võistkondliku laskmise võitis Põltsamaa võistkond Tabivere ja Maarja-Magdaleena laskurite ees. Kokku oli laskjaid osalemas 43. Võistluse korraldas Tabivere Rahvaspordiklubi  koos abilistega Eesti Laskurliidust ning toetajateks olid Kultuuriministeerium, Eest Kultuurkapitali  kehakultuuri ja spordi sihtkapital ning Tartu vald.

       

       

TURVALISUS

Ülekäigurajad Tabivere alevikus

Tartu Valla Kommunaal OÜ tellis Tabivere alevikku Tuuliku tänavale teekünnised, mille eesmärk on mõjutada autojuhte kiirust maha võtma. Vajadus on tingitud kortermajade lähedusest, mille juures on liiklusohutuse tagamine oluline. Antud tänaval tegutsevad kauplused, rahvamaja ja noortekeskus ning hetkel tegutseb Tabivere Põhikool rahvamajas asuvatel asenduspindadel. Kõigi jalakäijate turvaliseks pääsemiseks kergliiklusteelt rahvamajja, noortekeskusesse ja poodi, paigaldati Tuuliku tänavale kaks teekünnist, üks Coopi kaupluse ja teine rahvamaja vahetusse lähedusse.

Ohutut liiklemist!

HARIDUS, KULTUUR, NOORSOOTÖÖ

29. oktoobril pidas Äksi segakoor Jääaja Keskuses oma 60. juubelit. Koos sõpruskooride Lähte naiskoori, Maarja-Magdaleena segakoori ja Kääpa segakooriga Serviti anti ühine juubelikontsert. Vallavanem Jarno Laur ja sotsiaalnõunik Jaana Puur käisid segakoori õnnitlemas.

Kultuuritöö spetsialist Veronika Täpsi ja Tabivere rahvamaja juhataja Kalev Pärtelpoeg osalesid kultuuriministeeriumi Kultuur 2030 mõttetalgutel Elva Kultuurikeskuses. Kultuur 2030 protsessi juht tutvustas kultuuripoliitika põhialuseid, tutvustati ka Lõimuv Eesti 2030 arengukava koostamise teemasid ning integratsiooni Sihtasutus tutvustas oma tegevust.

30. novembril kohtusid Tartu valla kultuuritöötajad Maarja-Magdaleena rahvamajas, kus töötati läbi sündmused, mis saavad toimuma aastal 2020.

Vastavalt Tartu valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise korra järgi läks 1. novembril lukku toetuste taotluste vastuvõtmine. Läbi  toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi SPOKU esitati kokku 59 taotlust.

Nädalavahetusel külastasid Laeva Kultuurimaja „Eesti selgeltnägijate tuleproovi" osalejad. Pühapäeval näidati kino nii lastele kui ka täiskasvanutele.

Tabivere Rahvamajas toimus John Elliotti kontsert. John Elliott on külastas oma  Euroopa turnee käigus ka Eestit. Hingeline kunstnik San Franciscost, kes tõi kuulajani tõelise hinge ja kire - ja seda igas oma laulus.

Maarja-Magdaleena Rahvamajas toimus pühapäeval (03.11.2019) käsitsi tikkimise töötuba.

KANTSELEI

31.10.2019 toimus Saaremaal teine kohalike omavalitsuste kommunikatsioonitöötajate kokkusaamine. Kokkusaamise käigus tehti tutvust Saaremaa valla kommunikatsiooni murede ja rõõmudega, kogemustega uue valla käivitamisest. Kati-Katri Koppel andis ülevaate Viljandi valla tööst ning samuti tegi väikese tutvustuse, millised uuendused on ees KOVTP lehega. Kohal oli ka Rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Kady-Ann Sutt. MTÜ Visit Saaremaa rääkis maine kujundamisest ja turundamisest. Kohal oli ka Saarte Hääle peatoimetaja Gunnar Siliner, kes rääkis kommunikatsioonist Saaremaa valla näitel. Tartu Vallavalitsusest osales sekretär-registripidaja Estrit Aasma.

ARENDUS

Tartu Vallavalitsuse esindajad olid kutsutud Hiiumaa valla poolt külaskäigule. Külastus toimus 30. oktoobrist kuni 1. novembrini.  Külastusel osalesid  vallavanem Jarno Laur, finantsjuht  Ulvi Viilvere, sotsiaalnõunik Jaana Puur, vallasekretär Eve Kallas, dokumendihalduse spetsialist Kadri Linamägi, volikogu liige Aigar Lepp ja volikogu liige Vahur Jurs.

Kutse külastada Hiiumaad esitati meile juba jaanuaris. Kiire töögraafik ei võimaldanud varasemalt Hiiumaad külastada. Hiiumaa on meie  mandriinimeste jaoks kauge meretagune maa. Suvel mõtleme neile kadedusega, kes saavad suvitada mõnel armsal Eesti saarel nii et meri loksub varvaste vahele.  Vihmasel oktoobril ei ole Hiiumaa aga maailma mõnusaim paik, samas on sellel saarel oma võlu ja sarm.  Suvise hooaja välisel ajal Hiiumaad külastades võib olla raskusi toitlustuskohtade leidmisel aga samas  kiirgab saar suvist sõbralikkust.

       

Hiiumaa omavalitsuse süsteem on erinev Tartu vallast.  Peale ühinemist moodustus üks Tartu vald  ja moodustati üks ühtne vallavalitsus. Hiidlased läksid hoopis teist teed. Nimelt on moodustatud osavallad ja osavallavalitsused. Võrdluses Tartu vallaga tundub osavaldade süsteem rohkem aega nõudev kui seda on  Tartu valla praegune valitsemise süsteem. Hiiumaa vallaeelarve on jagatud osavaldade ja nn pea vallavalitsuse vahel.  Selline süsteem vajab rohkem tööjõudu. Hiidlased ise hindavad, et selline osavaldade süsteem tagab neil elanike parema kaasatuse  ja võim on nn inimesele lähemal.

       

Võõrustajaks oli Hiiumaa vallavanem Reili Rand ja  lähemalt tehti tutvust Käina osavallaga, mille osavallavanemaks on Omar Jõpiselg. Käina osavallal on käsil  suurprojekt Tuuletorn. Sellest peaks tulema elamuskeskus, kuhu tahab iga Hiiumaale tulnu minna. Elamuskeskusesse rajatakse vastavad ekspositsioonid ja väga atraktiivne ning ülikõrge ronimissein.  Tutvusime keskuse ehitamisega ja saime näha rajatavat ronimisseina.  Suure kõrgusekartusega inimestel võttis jala värisema ainuüksi seina kaugelt vaatamine. 

       

Kui Tartu valla ainus nn avalik bassein asub Kõrveküla lasteaias Päikeseratas, siis Käinas on täiesti korralik ujula. Meie külastusel sinna tegid seal treeningut  väga lõbusad lasteaialapsed.  Nende rõõmus ja  ujumistreeneri poolt koordineeritud sulistamine tõi väga ilmekalt esile, milleks meile on vajalikud basseinid ja et basseinile tehtavad suured kulutused ei ole mitte maha visatud raha, vaid väga vajalik asi.  

Käina osavalla külastus andis meile parema ülevaate teistes omavalitsustes tehtavast ja seda, et asju võib ajada ka teistmoodi.

       

Nädalakiri 14-27.oktoober 2019

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD

18.oktoobril toimus Kuremaal koolitus, millel osalesid Tartu Vallavalitsusest vallaarhitekt Egle Nõmmoja, planeeringute spetsialist Kristel Altsaar, ehitusspetsialist Ergo Nõmme ja GIS-spetsialist Tatjana Obuhova. Koolitajaks oli vandeadvokaat Raul Keba. Koolituse sisu käigus puudutati järgmisi punkte: haldusmenetlus ehitamisel, planeerimis- ja ehitusõiguse aktuaalsed küsimused ning riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle.

Kontor sorteerima!

15.oktoobril said paika Tartu vallamaja esimesed jäätmete sorteerimise kastid, mis asuvad II korrusel kohvikus ja I korrusel fuajees. Tartu Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Kadi Kukk saatis kõigile ametnikele laiali sorteerimise juhendi ning kutsus kõiki ülesse usinalt sorteerima.

Tartu vallamajas asuvad sorteerimiskastid

Põlispuude majandamise koolitusest

17.10-18.10 ja 25.10 Luua Metsanduskoolis toimunud põlispuude majandamise koolitusel osales keskkonnaspetsialist Kadi Kukk. Tartu vallas on mitmeid kaitsealuseid parke ja alleesid, mis vajavad pidevat hoolt ja seisundi hindamist, seetõttu olid koolitusel jagatud teadmised ja info väga vajalikud.  Koolitajateks olid Aino Mölder, Vello Keppart ja Sulev Järve. Koolitusel anti ülevaade põlispuude väärtustest ning majandamise võimalustest, samuti tutvuti lähipiirkonna põlispuudega, nende seisundi ja hooldusvajadusega.

       

                       Väärtuslik puu Luua pargis                                      Vääriselupaiga indikaatorliik harilik kopsusamblik                          

ARENDUS

Tartu maakonna omavalitsusjuhid külastasid 16-18.oktoobril Soome Jyväskylä ja Viitasaari linna. Eesmärk oli külastada ja tutvuda Tartumaa sõprusmaakonna Kesk-Soome linnade Jyväskyla ja Viitasaariga ning Kesk-Soome Regionaalse Nõukoguga. Kohtumiste teemadeks olid kohaliku omavalitsuse arengu suunamine ning laiemalt regionaalareng ja ühtne planeerimine. Töövisiidi teiseks teemaks oli siseturvalisuse temaatika Kesk-Soome maakonnas. Kesk-Soome regionaalse nõukoguga arutati võimalikke ühiseid koostööprojekte kahe maakonna vahel. Tartu vallast osalesid väljasõidul abivallavanem Tarmo Raudsepp ja vallasekretär Eve Kallas.

       

       

Tööülesannete täitmisel paneme selga valla joped

Alates oktoobrist on vallavalitsuse töötajatel ja ametnikel tööülesannete täitmiseks ette nähtud ühesugused joped, mille abil on kõigil kodanikel võimalik kiirelt kindlaks määrata, et tegemist on valla ametniku või töötajaga, kes on parasjagu oma tööülesandeid täitmas. Joped on sinised ja valla tunnused on jopedel kujutatud helkuriga, et ka pimedal ajal oleks võimalik meid märgata.

Tartu Vallavalitsuse töötajad ja ametnikud 

TURVALISUS

23.oktoobril toimus Tartu vallamajas kriisireguleerimisõppus „TARKTIKA 2019". Tegemist oli harjutusliku sisuga lauaõppusega, millel oli 4 erineva raskusastmega episoodi ning nende aluseks oli HOLP (hädaolukorra lahendamise plaan) ja kriisijuhtimise süsteem. Stsenaariumiks olid rasked ilmastikutingimused, mis mõjutavad elanikke, vallavalitsuse töötajaid, üldhuviteenuste osutajaid, riigi ja valla asutusi ning ettevõtteid. Peamine rõhk oli protsessil, mitte tulemusel. Kõiki elluviidavaid tegevusi tuli planeerida lõpuni ning kõik tegevused pidid vastama küsimustele MIKS? KUIDAS? ja MIDA? Kõik elluviidavad tegevused pidi olema maksimaalselt elulähedased. Õppuse käigus komplekteeriti staap, kutsuti staap kokku, määrati olulised tegevussuunad ning sellest lähtuvalt komplekteeriti staabi grupid. Oluline oli korraldada olukorra hindamine, esmaste kommunikatsioonisõnumite koostamine, partnerite teavitamine ning infotelefoni töö korraldamine. Õppust hindas MindUpSystems.

Tartu Vallavalitsuse töötajad ja ametnikud vallamaja volikogu saalis „Tarktika" lauaõppusel

HARIDUS, KULTUUR, NOORSOOTÖÖ

Tartu Vallavalitsus tellis HeiVäl Consulting'u poolt Tartu valla haridusteenuse nõudluse analüüsi. Analüüsi tulemusena sooviti vastuseid järgmistele küsimustele:

•milline on optimaalne klassikomplektide/rühmade arv/kooliastmete arv haridusasutuste kaupa kahanevate või stabiilse elanikkonnaga piirkondade lasteaedades ja koolides tulevikus;

•milline on vajadus uute lasteaia-ja koolikohtade järele olemasolevates haridusasutustes kasvavates piirkondades;

•milliseid uusi asutusi luua?

Analüüs on valmis ja HeiVäl Consulting'u esindaja Kaido Väljaots käis seda 25.10.2019 vallavalitsuses tutvustamas. Pikem teema tutvustus kõigile huvigruppidele toimub 15.11.2019 kell 09.00 kuni 14.00 Jääaja Keskuses.

Nädalakiri 1-13.oktoober 2019

MAA, EHITUS, KESKKOND, PLANEERINGUD

Oktoobrikuu 1. 2. ja 3. kuupäevadel toimusid Jääaja Keskuses, Tabivere Rahvamajas ja Vedu Raamatukogus Tartu valla uue üldplaneeringu koostamise arutelud. Vallarahval oli võimalus avaldada arvamust, pakkuda välja omapoolseid ideid ning lisaks said arutletud ka paljud muud teemad, mis otseselt üldplaneeringu koostamisse ei kuulunud. Muuhulgas avaldati arvamust kergliiklusteede osas ja räägiti kaasa maakasutuste juhtotstarvete määramisel. Septembri lõpus toimusid samalaadsete sisudega arutelud ka Laeva Kulutuurimajas ja Raadi lasteaias Ripsik.

       

Arutelu Jääaja Keskuses                              Arutelu Raadi Lasteaias Ripsik

       

Arutelu Tabivere Rahvamajas                       Arutelu Vedu Raamatukogus

Eelmisel nädalal toimusid viimased Tartu valla uue üldplaneeringu koostamise eskiisi arutelud. Esmaspäeval, 7.oktoobril, rääkisid Kõrveküla elanikud valla ruumilise arengu osas kaasa. Järgnevatel päevadel kohtus üldplaneeringu koostamise meeskond Lähte, Maarja-Magdalena ja Vasula elanikega. Olid väga sisutihedad arutelud ning töögrupp toimetab saadud ideedega jõudsalt edasi. Järgmised arutelude õhtud leiavad aset uue aasta alguses, kui on aeg taaskord kokku tulla ning üle vaadata seletuskiri ja planeeringu ettepanek.


       

Arutelu Lähtel                                                            Arutelu Kõrvekülas

Puude sõber 2019 

04.10.2019 avati pidulikult Vahi tööstuspargis mälestuskivi.

Madis Soodla eestvedamisel istutati Vahi tööstusparki 69 tammepuud. Madise näol on tegemist Tartu valla jaoks ühe kõige keskkonnasõbralikuma arendajaga, kes kvaliteetse roheluse olemasolu meie väliruumis tagada püüab.

Tänutäheks kinkis Tartu vald Madisele medali – Puude Sõber 2019.

ARENDUS

Tartu Vallavalitsuse esindus külastas Prantsusmaal asuvat Agen´i linna, kus toimus kahepäevane kick-off meeting projekti „Active citizens" raames. Tegemist on Euroopa linnade võrgustiku programmiga URBACT, mille eesmärk on toetada linnade ja linnaliste piirkondade arengut läbi kogemuste vahetamise, heade praktikate leidmise ja võimendamise ning Euroopa väärtuste jagamist kohalikul tasandil.

URBACT on Euroopa territoriaalse koostöö programm, mille viimases voorus valiti rahastamiseks 80-st projektist 23 võrgustikku.

Tartu vald on projektis üks kaheksast partnerist koos Agen´i ja Saint-Quentin´i linnaga Prantsusmaal, Cento linnaga Itaalias, Santa Maria de Feira linnaga Portugalis, Hradec Kralové linnaga Tšehhis, Dinslaken´i linnaga Saksamaal ja Bistrita linnaga Rumeenias.

Tartu valla eesmärk on jagada oma kogemust kohaliku omavalitsuse planeeringute ja e-teenuste ning nende kaudu vallakodanike kaasamise teemadel.

Tartu Vallavalitsusest olid Prantsusmaal abivallavanem Tarmo Raudsepp, arendusspetsialist Maido Puna ja GIS-spetsialist Tatjana Obuhova.

URBACT projekti kestus on 2,5 aastat. Esimese poole aasta sees pannakse juhtpartneri (Agen´i linn) ja juhteksperdi Christophe Gouache (praktik Brüsselist) vedamisel paika järgmise kahe aasta tegevusplaan. Nad külastavad mõne kuu jooksul kõiki partneromavalitsusi, Tartu valda on planeeritud tulla 14-15. jaanuaril 2020. Seejärel valmib märtsiks eelmainitud 2-aastase tsükli tegevusplaan, mille kontseptsioon saab paika ühisel kohtumisel Itaalias, Centos 5-6. jaanuaril.

URBACT programmi kohta loe lähemalt SIIT

PIIRISSAAR

Matjaraja ja puhkekoha loomine
Riigi Tugiteenuste Keskus võttis 09.10.2019 vastu taotluse „Piirissaare matkarajad ja puhkeplatsid" otsuse antud projekti rahastamiseks toetuse mahus 16 000 eurot. Projekti kogueelarve on 18 823,53 eurot.

Projekti eesmärk on Piirissaarel asuvate järvekallaste kasutamise võimaluste väljaarendamine ning külastusi pikendavate puhke- ja vabaaja veetmise paikade loomine ja mitmekesistamine. Selle raames korrastatakse Piirissaare sadamast kanali äärest lõuna poole viiv matkarada ja rajatakse lõunakaldale kolmest varjualusest, laudadest-pinkidest ja muust teenindavast inventarist koosnev puhkekoht. Samuti korrastatakse suplusrand. Projekti lõppkuupäev on 30.06.2020.

Sellega seoses on riigihangete registris avaldatud ka lihtmenetlusega hange viitenumbriga 214785 „Piirissaare matkaraja ja puhkekoha rajamine", milles pakkumiste esitamise tähtaeg on 29.10.2019 kell 9:00. Tutvu hankega SIIN

Teeninduspunkti rekonstrueerimine

15. oktoobril allkirjastas vallavanem Jarno Laur ehitustööde hankelepingu firmaga OÜ PVH Ehitus Piirissaarel asuva endise vallamaja rekonstrueerimiseks valla teeninduspunktiks. Hanke kogumaksumus on 167 400.- eurot. Hoonesse tulevad saarevahi tööruumid ja kodanike vastuvõtu ruumid, tööd jätkab raamatukogu, rajatakse avalikuks kasutamiseks mõeldud wc- ja duširuum, lisaks tuleb esimesele korrusele kogukonnaköök, mis on samuti avalikuks kasutamiseks. Teisel korrusel saavad olema saarevahi eluruumid ja valda teenindavate inimeste tarbeks mõeldud külaliskorter.

Projekti ajaraamistik on üsna kriitiline, kuna lepingu kohaselt peaksid tööd valmima aasta lõpuks, kuid selgunud on, et praam, mida vajatakse materjalide ja töötajate üleveoks, on rikkis ning töötamas on asenduslaev, mis paraku ei võta peale kaupu. Loodame siiski parimat, vähemalt ehitaja on lubanud teha endast kõik oleneva.

Käesolevad tööd on seotud Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt vahendatavas „Väikesaarte programmist" rahastatava projektiga „Piirissaare vallamaja saarevahi eluruumide kohandamine ja töötranspordivahendi soetamine". Projekti maht on 83 706,71 eurot, toetuse osa sellest 71 150,70 eurot. Projekti toel soetatava mootorsaani lihtmenetlusega pakkumiskutsetega hange on samuti hetkel käimas, täpsema info leiab  SIIT või arendusspetsialistilt maido.puna@tartuvald.ee/.

Kanali puhastustööd

Saart poolitav kanal oli juba üsna kinni kasvanud ja setteid täis, mis raskendas kaluritel ja teistel paadiomanikel kanalis liikumist. Peagi aga lõppevad kanali põhjapoolse osa puhastustööd. Ka see töö on saanud osalise rahastuse, seekord Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu poolt vahendatud ja PRIA poolt toetatud projekti „Piirissaare Põhja kanali puhastustööde teostamine" raames. Kõik tööd läksid maksma 81 600 eurot, toetuse maht sellest on 34 560 eurot. Projekti eesmärk ongi tagada juurdepääs Piirissaare sadamasse ja (kalurite) randumiskohtadesse saare põhjarannikule väljuva kanali kaudu.

Projekti teostumine annab võimaluse taas-suurendada saarekalurite traditsioonilist kalapüüki, edendada kalandust ja luua võimalused traditsioonilise väike-ettevõtluse taastamist, tagamaks neile paremad juurdepääsuvõimalused (ajaloolistesse) püügikohtadesse.

HARIDUS, KULTUUR, NOORSOOTÖÖ

Kolmapäeval, 1. oktoobril osalesid Jarno Laur, Veronika Täpsi, Jaana Puur ja Ulvi Viilvere Tartu valla kultuurijuhtide kohtumisel. Vaadati koos üle 2020. aasta eelarve ning arutleti murekohtade üle. Arutlusel olevad teemad olid seotud ringijuhendajate palkade ülevaatamisega, rahvamajade põhimäärused ning rahvamajade rendihindade muutmine. Arutlusel olevad teemad olid seotud ka EV 101 pidustustega, kultuurikandjate tänuüritusega jm ülevallaliste sündmustega. 

Reedel, 4. oktoobril toimus Laeva Kultuurimajas etendus Laeva näiteringi esitlusel külakomöödia  „Tantsuprofessor", mille autor on Tõnis Braks.

       

Teisipäeval, 08.10 said Tartumaa kultuuritöötajad kokku, et kaasa lüüa Tartumaa kultuuristrateegia konverentsi korraldamisel. Kaaluti erinevate Tartumaa kultuurileskuste vahel, kus võiks konverents toimuda ning ka konverentsi teemade esinejate ideekorje sai tehtud. Samal päeval pidas Maarja-Magdaleena Rahvamaja juhataja Tiia Pärtelpoeg oma juubelit. Tartu vallavanem Jarno Laur, kultuuritöö spetsialist Veronika Täpsi, Tartumaa Omavalitsuste Liidu kultuurinõunik Astrid Hallik ja Tartumaa Rahvakultuuri spetsialist Kati Grauberg-Longhurst käisid Tiiat õnnitlemas.

Kolmapäeval, 09.10 said Tartu valla kultuuritöötajad kokku, et korrastada sündmuste kalender. Arutati ka advendiaja tähistamise korraldamise teemal ning puudutamata ei jäänud ka kultuurikandjate tänuürituse korralduslikud pooled

Reedel, 11.10 toimus Laeva Kultuurimajas hooaja alguse tantsuõhtu ansambliga Kruiis.

Tartu vallas tähistati õpetajate päeva

Tartu vallavanem külastas 04.10.2019 hommikupoolikul peaaegu kõiki Tartu valla haridusasutusi ning viis neile õpetajate päeva puhul Mõisapreili Pagari poolt valmistatud koogi.

 

Tartu vald avas Raadil Tartu valla esimese koerte jalutusväljaku

Nüüd on kõigil koerteomanikel võimalus oma lemmikuga aiaga piiratud alale jalutama või mängima minna. Alal on ka mitmeid atraktsioone, kus oma lemmikut treenida või lihtsalt mõnusalt aega veeta. Sügisel paigaldatakse väljaku ümber valgustus, et ka pimedal ajal oleks võimalik väljakul viibida.

Jalutusväljaku projekteerisid Ökodisko OÜ ja Rutt Piir ning ehitas Tartu Valla Kommunaal OÜ.

Avamispeol astusid ülesse Tartu Koerteklubi Säde koerad.

       

Tartu vald avas Lähtel Noortekeskuse

Tartu Vallavolikogu võttis 23.08.2019 vastu otsuse, millega asutati Tartu Vallavalitsuse hallatav asutus Lähte Noortekeskus ning kinnitati noortekeskuse põhimäärus.

07.10.2019 kell 15:00 toimus Lähtel pidulik Noortekeskuse avamine, millest võtsid osa ka vallavalitsuse esindajad. Maja oli rahvast täis, kuna avamispeost tulid osa saama ka teiste meie valla noortekeskuste noored.

Lähte Noortekeskuse teeninduspiirkonda kuulub hinnanguliselt üle 400 noore vanuses 7-26 eluaastat.

Noortekeskuse juhataja Carmen Rootsi ootab kõiki huvilisi tutvuma uue noortekeskusega esmaspäevast reedeni kell 13.00-18.00!

       

TURVALISUS

Tartu vallavanem Jarno Laur kohtus PPA esindajatega

Tartu vallavanem kutsus täna kokku Tartu valla piirkonda teenindavad politsei esindajad – Kadri Ala, Kadri Kroonberg, Kadri Urb ja Anti Peiponeni. Arutelu käigus vesteldi erinevatel teemadel, kuid eelkõige oli kokkusaamise eesmärk muuta politsei ja kov-i koostööd veelgi efektiivsemaks.

Põhiküsimused olid – mida me saaksime teha veel paremini?

Vaatasime koos läbi viimase 9 kuu statistika, mille kohaselt on väärtegude hulk (988) juba 70 võrra suurem kui eelmisel aastal, kuid sellest moodustab väga suure osa just liiklusõnnetuste arv (955). PPA esindajad tõdesid, et ka väljakutsete arv on suurenenud, kuid Anti Peiponeni hinnangul võib see olla seotud inimeste teadlikkuse tõusuga seotud. Rahvas teab, mis numbrit valida, kui midagi on juhtunud või kui on oht inimese elule. Meeldetuletuseks, see number on 112!

Lähisuhtevägivalla juhtumeid on tänaseks registreeritud juba 19, eelmisel aastal oli neid vaid 6. samas, infoteadete hulk on languses, 46/53.

Kahjuks peab tõdema, et kuritegude arv on väga palju suurenenud, 108/86. tõusuteel on kahjuks ka varguste osakaal nagu ka omavoliliste sissetungide arv.

Joobes juhte on tänaseks tabatud sama arv, nagu eelmisel aastal kokku ehk 24.

Selline oli tagasivaade viimasele 9-le kuule. Täna saime paika aga meie järgmise 9 kuu tegevused, mis on suunatud efektiivsemale koostööle ja ennekõike sellele, et Tartu vald oleks turvaline ja siin oleks hea elada!

Koosviibimisel osalesid ka Tartu Valla Kuukirja toimetaja Katrin Sisask, vallavalitsuse lastekaitsespetsialistid Karin Aru ja Triin Vaino, sotsiaaltööspetsialist Anne-Mai Ott ja menetleja Kadrin Krabbi.

Oktoobri kuukirjas ilmub tutvustav artikkel piirkonnapolitseinikest.