Mittetulunduslikuks tegevuseks makstavad toetused

Kaasfinantseerimise toetuse taotlus

Valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetus on mõeldud valla avalikes huvides tegutsevate ja valla elanikele suunatud mittetulundusühenduste tegevuse toetamiseks ning erinevate huvigruppide vaba aja sisustamise võimaluste mitmekesistamiseks. Valla eelarve vahenditest toetatakse elukeskkonna arendamist, kultuuri-, hariduse-, noorsoo- ja spordiprogramme, külaelu arendamist, vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamist ja siseturvalisuse ennetustööd.

Toetuse taotlus esitatakse vallavalitsusele hiljemalt iga aasta 1. novembriks.

Taotluste esitamise tähtaegade vahelisel ajal võib erakorraliste projektide toetamist otsustada vallavalitsus lähtudes reservfondi käsutamise õigusest ja eelarvelistest vahenditest.

Projektitoetuse ja kaasfinantseerimise toetuse taotlemisel peab taotleja märkima, kas ja millistest allikatest ta samale tegevusele täiendavat rahastamist taotleb.

Pea meeles, et peale toetuse saamist lasub toetuse saajal kohustus esitada rahalise toetuse kasutamise aruanne. Aruanne tuleb esitada vallavalitsusele ühe kuu jooksul pärast toetatava tegevuse lõppu saadud toetuse kasutamise kohta. Aruande kuludokumendid peavad olema säilitatud toetuse saaja juures koha peal. Aruanne tuleb esitada E-teenuste keskkonna Spoku. 

Tartu valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

SPOKU Kaasfinantseerimise toetuse taotlus

Projektitoetuse taotlus

Toetuse eraldamise eesmärgiks on propageerida Tartu valda kui rikkalike traditsioonidega kultuuri- ja spordivalda, mitmekesistada erinevatele sihtgruppidele suunatud tegevusi, toetada Tartu valla aktiivsete elanike omaalgatust ning väärtustada vabariiklike ja rahvusvaheliste ürituste korraldamist vallas. Ootame järgneva aasta projektide taotlusi eelneva aasta 1. novembriks.

Valla eelarve vahenditest toetatakse elukeskkonna arendamist, kultuuri-, hariduse-, noorsoo- ja spordiprogramme, külaelu arendamist, vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamist ja siseturvalisuse ennetustööd.

Taotluste esitamise tähtaegade vahelisel ajal võib erakorraliste projektide toetamist otsustada vallavalitsus lähtudes reservfondi käsutamise õigusest ja eelarvelistest vahenditest.

Projektitoetuse ja kaasfinantseerimise toetuse taotlemisel peab taotleja märkima, kas ja millistest allikatest ta samale tegevusele täiendavat rahastamist taotleb.

Pea meeles, et peale toetuse saamist lasub toetuse saajal kohustus esitada rahalise toetuse kasutamise aruanne. Aruanne tuleb esitada vallavalitsusele ühe kuu jooksul pärast toetatava tegevuse lõppu saadud toetuse kasutamise kohta. Aruande kuludokumendid peavad olema säilitatud toetuse saaja juures koha peal. Aruanne tuleb esitada E-teenuste keskkonna Spoku. 

Tartu valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

SPOKU Projektitoetuse taotlus

 

Tegevustoetuse taotlus

Valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetus on mõeldud valla avalikes huvides tegutsevate ja valla elanikele suunatud mittetulundusühenduste tegevuse toetamiseks ning erinevate huvigruppide vaba aja sisustamise võimaluste mitmekesistamiseks. Valla eelarve vahenditest toetatakse elukeskkonna arendamist, kultuuri-, hariduse-, noorsoo- ja spordiprogramme, külaelu arendamist, vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamist ja siseturvalisuse ennetustööd.

Tegevustoetust ei saa taotleda spordialase tegevusega tegelevad mittetulunduslikud ühingud. Spordialase tegevuse tegevustoetuseks taotluse esitanud mittetulunduslike ühingute taotlusi käsitletakse Tartu Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 34 „Spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse andmise kord" alusel.

Taotluse tegevustoetuse saamiseks võivad esitada mittetulundusühingud ja sihtasutused: 

  • kes on registreeritud ja tegutsevad Tartu valla haldusterritooriumil ja kelle põhikirjaliste eesmärkide hulka kuulub Tartu valla kultuuri-, noorsoo- ja spordialase tegevuse arendamine või elukeskkonna parendamine ning kohaliku omaalgatuse arengule kaasa aitamine; 
  • kes on registreeritud väljaspool Tartu valda, kuid kelle tegevusest saavad kasu peamiselt Tartu valla elanikud;

Taotluse tegevustoetuse saamiseks võivad esitada ka muud avalikes huvides tegutsevad ühingud.

Üldjuhul ei eraldata toetust juriidilisest isikust taotlejale, kes on tegutsenud taotluse esitamise hetkeks vähem kui üks aasta. Samuti ei saa toetust taotleda Tartu Vallavalitsuse sõltuv üksus. Sõltuvat üksust mõistetakse KOFS tähenduses.

Toetuse taotlus esitatakse vallavalitsusele hiljemalt iga aasta 1. novembriks.

Vallavalitsusel on õigus keelduda toetuse eraldamisest, kui:
  1) taotlejal on otsuse tegemise ajal esitamata aruanne varasema eraldatud toetuse kasutamise kohta;
  2) taotlejal on võlgnevusi vallavalitsusele, vallavalitsuse hallatavale asutusele või valla sihtasutusele (välja arvatud ajatatud maksed) või riigimaksude võlgnevusi;
  3) taotleja suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus või esitatud kustutamishoiatus;
  4) taotlus pole piisavalt põhjendatud või taotleja on saanud vähem kui 15 punkti;
  5) toetusega ei ole võimalik taotluses kirjeldatud tegevust ellu viia;
  6) taotluse osaline või täielik rahuldamine ei ole võimalik rahaliste vahendite ebapiisavuse tõttu.

Käesoleva korra alusel vastuvõetavad otsused tehakse taotlejale teatavaks läbi SPOKU. Tegevustoetuse väljamaksmine toimub taotlejale vallavalitsuse korralduse alusel pärast otsuse tegemist ühe kalendrikuu jooksul.

Pea meeles, et peale toetuse saamist lasub toetuse saajal kohustus esitada rahalise toetuse kasutamise aruanne. Tegevustoetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele hiljemalt toetuse eraldamisele järgneva aasta 31. jaanuariks aruande toetuse kasutamise kohta, näidates ära kogu tegevuse eelarve ja eraldatud toetuse kasutamise. Aruanne tuleb esitada läbi E-teenuste keskkonna Spoku.

Tartu valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

SPOKU Mittetulundusliku tegevuse toetus

 

Ürituse korraldamise toetus

Valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetus on mõeldud valla avalikes huvides tegutsevate ja valla elanikele suunatud mittetulundusühenduste tegevuse toetamiseks ning erinevate huvigruppide vaba aja sisustamise võimaluste mitmekesistamiseks. Valla eelarve vahenditest toetatakse elukeskkonna arendamist, kultuuri-, hariduse-, noorsoo- ja spordiprogramme, külaelu arendamist, vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamist ja siseturvalisuse ennetustööd.

Toetust võib taotleda sündmuseks, mis on kooskõlas Tartu valla arengukavaga ja mis toimuvad Tartu vallas, on suunatud Tartu valla elanikele, tutvustavad Tartu valda laiemale üldsusele või on muul viisil seotud Tartu vallaga.

Üldjuhul ei eraldata toetust juriidilisest isikust taotlejale, kes on tegutsenud taotluse esitamise hetkeks vähem kui üks aasta. Samuti ei saa taotlust taotleda Tartu Vallavalitsuse sõltuv üksus. Sõltuvat üksust mõistetakse KOFS tähenduses.

 Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt taotluses näidatud kavandatava tegevuse korraldamiseks.

Taotlusi hinnatakse alljärgnevate hindamiskriteeriumite alusel viie palli punktisüsteemis:
  1) kohaliku kultuuripärandi ja traditsioonide hoidmine;
  2) projekti vastavus Tartu valla arengukavale;
  3) projekti mõjusus;
  4) elanikkonna kaasatus ja kasusaajate arv;
  5) eelarve selgus ja põhjendatus.

Vallavalitsusel on õigus keelduda toetuse eraldamisest, kui:
  1) taotlejal on otsuse tegemise ajal esitamata aruanne varasema eraldatud toetuse kasutamise kohta;
  2) taotlejal on võlgnevusi vallavalitsusele, vallavalitsuse hallatavale asutusele või valla sihtasutusele (välja arvatud ajatatud maksed) või riigimaksude võlgnevusi;
  3) taotleja suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus või esitatud kustutamishoiatus;
  4) taotlus pole piisavalt põhjendatud või taotleja on saanud vähem kui 15 punkti;
  5) toetusega ei ole võimalik taotluses kirjeldatud tegevust ellu viia;
  6) taotluse osaline või täielik rahuldamine ei ole võimalik rahaliste vahendite ebapiisavuse tõttu.

Ürituse korraldamiseks eraldatud toetus kantakse volitatud isiku pangakontole või tasutakse füüsilise isiku ja seltsingu esitatud kuludokumentide alusel kauba müüjale või teenuse osutajale.

Kui tegevus, mille elluviimiseks toetus eraldati, ei realiseeru, on toetuse saaja kohustatud ühe kuu jooksul pärast toetuse kasutamiseks ettenähtud raha tagastama

Toetuse taotlus esitatakse vallavalitsusele hiljemalt iga aasta 1. novembriks.

Tartu valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

SPOKU Ürituse korraldamise taotlus