1. Tartu valla laste ja perede komisjon

Ülesanded: lisatoe pakkumine lastekaitsespetsialistile juhtumimenetluse käigus tehtavate keeruliste otsuste langetamisel; koolikohustuse mittetäitjate ja nende perekondade probleemidele lahendite otsimine ning neile abi osutamine; ettepanekute tegemine vallavalitsusele lastega peredele toimetulekut soodustavate sotsiaalteenuste määramiseks; laste ja lapsi kasvatavate isikute vaidluste läbivaatamine, lapse arvamuse väljaselgitamine; ettepanekute ja soovituste esitamine abi osutamiseks lastele, lastega perekondadele ja teistele lapsi kasvatavatele isikutele ja asutustele; ettepanekute tegemine (sh kinnisesse lasteasutusesse paigutamiseks) alaealistele õigusrikkujatele alternatiivsete mõjutusvahendite kohaldamiseks; osalemine KOV arengukava planeerimisel hinnates laste ja perede heaolu kohalikul tasandil.

1. Anne Aleksejev – esimees

2. Kalli Madisson – aseesimees

3. Piret Värno

4. Ariana Rooba

5. Piirkonnapolitseinik vastavalt tööjaotusele

6. Noorsoopolitsenik - vastavalt tööjaotusele

7. Sotsiaaltööspetsialist - vastavalt tööjaotusele

8. Kadri Linamägi - sekretär

 

2. Hoolekandekomisjon

Ülesanded: sotsiaalhoolekandelise abi saamiseks esitatud taotluse läbivaatamine ning vallavalitsuse sotsiaal-, haridus- ja kultuuriosakonnale ettepaneku tegemine hüvitise määramiseks või teenuse osutamiseks; vajadusel arvamuse andmine vallavalitsusele erinevates sotsiaalvaldkonda puudutavates küsimustes.

1. Anne Aleksejev – esimees 

2. Kalli Madisson – aseesimees

3. Erle Kriisa

4. Eliise Kiis

5. Lilia Pekk