Valmis Tartu valla kliimakava

Tartumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel valmis maakonna kliima- ja energiakava ning valdade kliimakavad, sh Tartu valla kliima- ja energiakava, mille Tartu Vallavolikogu 21.detsembril 2022 toimunud istungil kehtestas.

 "Kliima- ja energiakava aitab tulevikus kohalikel omavalitsustel võtta vastu teadmistepõhiseid strateegilisi otsuseid ja kavandada valdadeüleseid tegevusi." Näiteks, kuidas kujundada elanike liikumissüsteem nii, et erinevad transpordiliigid on omavahel loogilises seoses või kuidas kavandada energiakogukondi jpm. "Üks eesmärk on 2030. aastaks vähendada kasvuhoonegaaside heidet 70%", kommenteeris omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Tobreluts.

Kliima- ja energiakava koostas Consultare OÜ meeskond. Meeskonnaliige, keskkonnaekspert Kristjan Piirimäe selgitas, et iga Tartumaa valla ja ka maakonna kava peab olema suunatud eelkõige otsustajatele ning eesmärgid peavad olema teaduspõhised, teostatavad, mõõdetavad ja arusaadavad. "Tartu maakonnal tuleb olla valmis tulevikuks, mil paduvihmad ja kuumalained on tugevamad. Samas võib pikem vegetatsiooniperiood anda põllumajandusele lisavõimalusi."

Koostatud kava aitab kohalikel omavalitsustel mõtestada kliimamuutuste kohanemise ja leevendamisega seoses keskkonna-, kohanemis- ning arengu- ja finantseerimise eesmärgid. Keskkonnaeesmärkidega seoses on vaja leida kasvuhoonegaaside heite vähendamise ja sidususes suurendamise vaheline tasakaal. Oma tegevusi kohanemise kaudu mõtestades saab seada suundi tegevustele, mis aitavad leevendada põuaperioode või säilitada läbi planeeringute rohevõrgustiku ja ka sinivõrgustiku ökosüsteemiteenus CO2 sidujana.


Arengu- ja finantseerimise eesmärkide valguses peab kliima- ja energiakava töötama kui alusdokument rohepöörde kontekstis investeeringute ja eelarvete kavandamisel ning finantseeringute taotlemisel.


Arengudokumendi "Tartu maakonna kliima- ja energiakava" koostamist rahastati Euroopa Majanduspiirkonna 2014-2021 toetuste programmi „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine" vahenditest, vastavalt keskkonnaministri 07.09.2021 käskkirjale nr 1-2/21/380 toetatud projekt "Tartu maakonna kliima- ja energiakava".