Vallavalitsuse 16.juuni istungi ülevaade

 • Nõustuti Vasula alevikus asuva Muru katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti Erala külas asuva Siimu katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Ermi tn 11 (kü tunnus 79601:001:1052) ja Ermi tn 9 (kü tunnus 79601:001:1051) maaüksustele ehitise (teed-platsid) rajamiseks – 21121 tänavad; 24129 muu nimetamata spordi- või puhkerajatis; 24111 spordiväljak või staadion.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Ermi tn 13 (kü tunnus 79601:001:1053) maaüksusele ehitise (teed-platsid) rajamiseks – 21121 tänavad; 24129 muu nimetamata spordi- või puhkerajatis.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Erminurme tee 28/1 (kü tunnus 79403:002:1568) maaüksusele ehitise (korterelamu) püstitamiseks – 11222 muu kolme või enama korteriga elamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Erminurme tee 28/2 (kü tunnus 79403:002:1568) maaüksusele ehitise (korterelamu) püstitamiseks – 11222 muu kolme või enama korteriga elamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Erminurme tee 28/3 (kü tunnus 79403:002:1568) maaüksusele ehitise (korterelamu) püstitamiseks – 11222 muu kolme või enama korteriga elamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Leiu tn 3 (kü tunnus 79401:006:1290) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Antivälja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2111271/42224 esitatud Tartu valla haldusala piires ehitise – Raadi PJ 110kV maakaabel rajamiseks – 22143 (maakaabelliin).
 • Tunnisti kehtetuks Tartu Vallavalitsuse 17.03.2022 korraldus nr 237 „Kasutusloa väljastamine".
 • välja kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Nõlvakaare tn 18 maaüksusel (kü tunnus 79601:001:0125) valminud ehitise (ridaelamu – ehitisregistri kood 121326781) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Nõlvakaare tn 18 maaüksusel (kü tunnus 79601:001:0125) valminud ehitise (ridaelamu – ehitisregistri kood 121326781) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Nõmme (kü tunnus 79403:002:0755) maaüksusel valminud ehitise (Raadi Nõmme esimene 2.4MW päikesepark – ehitisregistri kood 221348663) kasutusele võtmiseks.
 • Kehtestati projekteerimistingimused Tartu vallavolikogu 21.01.2004 otsusega nr 3 kehtestatud Raadimõisa, Mõisaplatsi ja Mõisavärava kinnistute detailplaneeringu täpsustamiseks Pargi põik 2 maaüksuse (kü 79401:006:0691) osas.
 • Kehtestati projekteerimistingimused Tartu valda, Sepa külla, Mihkli maaüksusele (kü tunnus 77301:002:2710) uue abihoone projekteerimiseks.
 • Otsustati võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Tartu vallale kuuluvad AS SEITUNG 4 B-aktsiat  alghinnaga 15 000 eurot.
 • Nimetati Tartu Vallavalitsuse poolt MTÜ-s Eesti Jäätmehoolduskeskus (registrikood 80195414) liikmeõigusi teostavaks isikuks vallavalitsuse liige Kadi Kukk.
 • Otsustati korraldada lihthankemenetlus „Piirissaare Piiri küla veetrassi ehitamise II etapp".
 • Otsustati korraldada lihthankemenetlus „Rähni tn projekteerimine".
 • Muudeti hankelepingu maksumust.
 • Lõpetati lihthanke „Majoraadi pargi kõrghaljastus" leping.
 • Nõustuti Kaasiku Vesi OÜ-le keskkonnakaitseloa (veeloa) väljastamisega.
 • Pikendati vaide läbivaatamise tähtaega.
 • Otsustati võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Laeva külas asuv Kaupluse pumpla katastriüksus (katastritunnus 79601:001:2051, registriosa nr 3439904 pindala 4088 m2, sihtotstarve 100% tootmismaa), alghinnaga 15 000 eurot.
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/18986 esitatud maaüksustele Tartu valda, Maarja-Magdaleena külla, Staadioni (kü tunnus 77302:001:0151) maaüksusele välijõusaali rajamiseks – 24111 (spordiväljak või staadion).
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Käänu tn 3 maaüksusel (kü tunnus 79403:002:1109) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 121360759) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Käänu tn 5 maaüksusel (kü tunnus 79403:002:1111) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 121360760) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Käänu tn 7 maaüksusel (kü tunnus 79403:002:1113) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 121360761) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Käänu tn 9 maaüksusel (kü tunnus 79403:002:1115) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 121360762) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Maramaa külla, Ploomiääre maaüksusel (kü tunnus 79401:006:0975) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 120720002) kasutusele võtmiseks.
 • Otsustati võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Tartu valla omandis olev Saare külas asuv Ia kinnistu, registriosa nr 19540650, katastritunnus 79601:001:1600, pindala 172  m2, sihtotstarve 100% tootmismaa, alghinnaga 5000 eurot.
 • Kehtestati Tabivere alevikus Tuuliku 11 asuvate ruumide majutusteenuse hinnad.
 • Kutsuti tagasi Tartu Vallavalitsuse 12.01.2022 korraldusega nr 31 nimetatud OÜ Tartu Valla Kommunaal nõukogu liige Elle Kaljurand ning nimetati nõukogu uueks liikmeks Lembit Paas.

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 9.juuni istungi ülevaade

 • Nõustuti Väänikvere külas asuva Kopli katastriüksuse jagamisega ning sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Nõustuti Toolamaa külas asuva Veskimäe katastriüksuse jagamisega ning sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Nõustuti Voldi külas asuva Siirose katastriüksuse jagamisega ning sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Nõustuti Tartu maakonnas Tartu vallas Reinu küla Reinuvahe katastriüksuse (79601:001:1215) riigi omandisse jätmisega ning määrati riigi omandisse jäetava maaüksuse lähiaadressiks Reinuvahe ja sihtotstarbeks 100% sihtotstarbeta maa.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Käänu tn 12 (kü tunnus 79403:002:1118) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Käänu tn 14 (kü tunnus 79601:001:2098) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Käänu tn 16 (kü tunnus 79601:001:2097) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja osakasutusluba Tartu valda, Lähte alevikku, Aiandi tn 2 maaüksusel (kü tunnus 79401:005:0103) valminud ehitise (autoremondihoone – ehitisregistri kood 120852378) kasutusele võtmiseks.
 • Nõustuti Uhmardu külas asuva Liiva ja Raja katastriüksuste piiride muutmisega ning sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Kinnitati Ahtri tee 6 kinnistu enampakkumise tulemused.
 • Tunnistati Kaupluse pumpla kinnistu (katastritunnus 79601:001:2051, asukoht Tartu maakond, Tartu vald, Laeva küla) Tartu Vallavalitsuse 05.05.2022 korralduse nr 442 „Vallavara võõrandamiseks enampakkumise korraldamine" alusel võõrandamiseks korraldatud enampakkumine nurjunuks.
 • Määrati Ühissõidukipeatustele kohanimed.
 • Võeti seisukoht Tila külas Pelleti, Väike-Kivestiku ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu avalikul väljapanekul laekunud ettepanekutele.
 • Eraldati Tartu valla 2022.aasta reservfondist Renee Logbergile heategevusliku kontserdi läbiviimiseks toetust 150 eurot.

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 2.juuni istungi ülevaade

 • Nõustuti Tila külas asuvate katastriüksuste liitmisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti Erala külas asuvate Olu ja Kullamäe katastriüksuste piiride muutmisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Määrati Tartu vallas Tila külas asuva Stardiraja tn 12 katastriüksuse (katastritunnus 79601:001:1513, kinnistu registriosa nr 18801750) ja Stardiraja tn 14 (katastritunnus 79601:001:1251, kinnistu registriosa nr 18774850) sihtotstarve järgmiselt:
 1. Stardiraja tn 12 79601:001:1513 100% riigikaitsemaa
 2. Stardiraja tn 14 79601:001:1251 100% riigikaitsemaa
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Keskuse tee 1 (kü tunnus 79601:001:2048) maaüksusele ehitise (puurauk) rajamiseks – 22224 (puurauk).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kaitsemõisa külla, Mademäe (kü tunnus 77302:002:0681) maaüksusele ehitise (puurkaev) rajamiseks – 22228 (puurkaev).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Voldi külla, Riini (kü tunnus 77301:002:0069) maaüksusele ehitise (puurkaev) rajamiseks – 22228 (puurkaev).
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Maarja-Magdaleena külla, Maarja saekaater maaüksusel (kü tunnus 77302:001:0073) laiendamise järgselt valminud ehitise (teraviljaladu-kuivati – ehitisregistri kood 114014591) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Valgma külla, Mulderi maaüksusel (kü tunnus 77301:003:0043) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 121316352) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Rähni tn 30 (kü tunnus 79403:002:0802) maaüksusel valminud ehitise (päikeseelektrijaam – ehitisregistri kood 221362376) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Laeva külla, Töökoja tee 5 maaüksusel (kü tunnus 38301:002:0107) ümberehitamise järgselt valminud ehitise (töökoda-kontor – ehitisregistri kood 104047554) kasutusele võtmiseks.
 • Kehtestati projekteerimistingimused Tartu valda, Tila külla, Plaatina, Rubiini ja Teemanti maaüksusele üksikelamu, abihoonete ning hooneid teenindavate rajatiste projekteerimiseks.
 • Kinnitati OÜ Tartu Valla Kommunaal 2021. a majandusaasta aruanne.
 • Kinnitati Tartu valla jaanitulel 22.06.2022 osalevad kauplejad.
 • Kehtestati Tartu valla koolieelsete lasteasutuste suvine töökorraldus.

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 26.mai istungi ülevaade

 • Nõustuti Nõela külas asuva Pähkli ja Pihlaka katastriüksuste liitmisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine
 • Nõustuti Tammistu külas asuva Kaljo katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Seati Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajalik tähtajatu sundvaldus maaüksustele:

1.1 Tartu vallas Kõrveküla alevikus asuvale Toominga tänav katastriüksusele (tunnusega 79601:001:1904, kinnistu registriosa nr 4420504) uue maakaabeliini ja reservtoru rajamiseks vastavalt asendiplaanile vastavalt lisale 1;

1.2 Tartu vallas Kõrveküla alevikus asuvale, Kooli tänav L2 (tunnusega 79601:001:1905, kinnistu registriosa nr 4420504) uue maakaabeliini ja reservtoru rajamiseks vastavalt asendiplaanile vastavalt lisale 2;

1.3 Tartu vallas Kõrveküla alevikus asuvale, Toominga tänav 2 (tunnusega 79601:001:1902, kinnistu registriosa nr 4420504) uue maakaabeliini ja reservtoru rajamiseks vastavalt asendiplaanile vastavalt lisale 3;

1.4 Tartu vallas Kõrveküla alevikus asuvale, Aroonia tänav (tunnusega 79601:001:0445, kinnistu registriosa nr 14746950) uue maakaabeliini ja reservtoru rajamine vastavalt asendiplaanile vastavalt lisale 4;

1.5 Tartu vallas Kõrveküla alevikus asuvale, Kooli tänav katastriüksusele (tunnusega 79601:001:0525, kinnistu registriosa nr 14940650 uue maakaabeliini ja reservtoru rajamine vastavalt asendiplaanile vastavalt lisale 5.

 • Ehitusteatise nr 2211201/08590 menetlemise tulemusena Tartu Vallavalitsuses lugeda nõuetekohaselt teavitatuks Tartu valda, Raigastvere külla, Alasi (kü tunnus 77301:003:1460) maaüksusele ehitise (sidemasti piire – ehitisregistri koodiga 221388690) rajamine.
 • Ehitusteatise nr 2211201/09991 menetlemise tulemusena Tartu Vallavalitsuses lugeda nõuetekohaselt teavitatuks Tartu valda, Vahi alevikku, Kaasiku tänav (kü tunnus 79401:001:0293), Kaasiku tänav L2 (kü tunnus 79601:001:0329), Laanelille tänav (kü tunnus 79401:001:0314), Metsvitsa tänav (kü tunnus 79601:001:0328), Karukella tänav (kü tunnus 79401:001:0303), Nurmevälja (kü tunnus 79601:001:0051) ja Ees-Kaasiku (kü tunnus 79401:001:0315) maaüksustele ehitise (tänavavalgustus – ehitisregistri koodiga 221389228) rajamine.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Äksi alevikku, Angerja tn 9 (kü tunnus 79402:001:0185) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/00454 esitatud maaüksustele Tartu valda, Tartu-Vahi tee (kü tunnus 79401:006:0046), Astelpaju tänav (kü tunnus 79401:006:1167), Astelpaju tänav L3 (kü tunnus 79601:001:1959) ja TartuVahi tee L7 (kü tunnus 79601:001:1993) maaüksustele tee rajamiseks – 21121 (tänavad).
 • Tunnistati Ia kinnistu (katastritunnus 79601:001:1600, asukoht Tartu maakond, Tartu vald, Saare küla) Tartu Vallavalitsuse 14.04.2022 korralduse nr 369 „Vallavara võõrandamiseks enampakkumise korraldamine" alusel võõrandamiseks korraldatud enampakkumine nurjunuks.
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/00454 esitatud maaüksustele Tartu valda, Tartu-Vahi tee (kü tunnus 79401:006:0046), Hõbepuu tänav (kü tunnus 79601:001:1967) ja Tartu-Vahi tee L7 (kü tunnus 79601:001:1993) maaüksustele tee rajamiseks – 21121 (tänavad).
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/00454 esitatud maaüksustele Tartu valda, Jasmiine tänav L2 (kü tunnus 79601:001:1977), Kuldvihma puiestee L1 (kü tunnus 79601:001:1983) ja Jasmiini tn 3 (kü tunnus 79601:001:1971) maaüksustele tee rajamiseks – 21121 (tänavad).
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/00454 esitatud maaüksustele Tartu valda, Vahi alevikku, Jasmiini tänav L1 (kü tunnus 79601:001:1976) ja Jasmiini tn 1 (kü tunnus 79601:001:1969) maaüksustele tee rajamiseks – 21121 (tänavad).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kukulinna külla, Karupesa (kü tunnus 79601:001:0800) maaüksusele ehitise (abihoone) püstitamiseks – 12744 elamu, kooli vms abihoone.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kukulinna külla, Karupesa (kü tunnus 79601:001:0800) maaüksusele ehitise (saunamaja) püstitamiseks – 12744 elamu, kooli vms abihoone.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Keskuse tee 7 (kü tunnus 79601:001:0560) maaüksusele ehitise (puurauk) rajamiseks – 22224 (puurauk).
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/00454 esitatud maaüksustele Tartu valda, Vahi alevikku, Kukerpuu tänav (kü tunnus 79601:001:1992) maaüksusele tee rajamiseks – 21121 (tänavad).
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/00454 esitatud maaüksustele Tartu valda, Vahi alevikku, Leedripuu tänav (kü tunnus 79601:001:1990) maaüksusele tee rajamiseks – 21121 (tänavad)
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Maramaa külla, Luhavahi (kü tunnus 79601:001:0137) maaüksusele ehitise (puurkaev) rajamiseks – 22228 (puurauk).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Toolamaa külla, Sarapiku (kü tunnus 79402:001:0166) maaüksusele ehitise (päikeseelektrijaam) püstitamiseks – 23029 muu energiatööstuse rajatis.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Toominga tänav (kü tunnus 79601:001:1904) maaüksusele ehitiste 22221 (külmaveetorustik), 22231 (kanalisatsioonitorustik) ja 22229 (muu kohaliku veetorustikuga seotud rajatis) rajamiseks.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Vabriku tn 4 (kü tunnus 79401:006:0717) maaüksusele ehitise (õmblustsehhi) ümberehitamiseks – 12519 muu tööstushoone.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Koidukiire tänav (kü tunnus 79403:002:1366), Päeva tee (kü tunnus 79601:001:1711), Koidutähe tänav L3 (kü tunnus 79601:001:1260), Päeva tee 1 // 3 (kü tunnus 79601:001:1710) ja Koidutähe tänav L1 (kü tunnus 79403:002:1374) maaüksustel valminud ehitise (22231 kanalisatsioonitorustik – ehitisregistri kood 221361131) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Päeva tee (kü tunnus 79601:001:1711), Koidutähe tänav L3 (kü tunnus 79601:001:1260) ja Päeva tee 1 // 3 (kü tunnus 79601:001:1710) maaüksustel valminud ehitise (22231 kanalisatsioonitorustik – ehitisregistri kood 221373663) kasutusele võtmiseks
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Koidukiire tänav (kü tunnus 79403:002:1366), Päeva tee (kü tunnus 79601:001:1711), Koidutähe tänav L3 (kü tunnus 79601:001:1260), Päeva tee 1//3 (kü tunnus 79601:001:1710) ja Koidutähe tänav L1 (kü tunnus 79403:002:1374) maaüksustel valminud ehitise (22221 külmaveetorustik – ehitisregistri kood 221361129) kasutusele võtmiseks.
 • Kehtestati projekteerimistingimused Tartu valda, Tila külla, Hõbeda, Kulla ja Suure-Kivestiku maaüksusele üksikelamu, abihoonete ning hooneid teenindavate rajatiste projekteerimiseks.
 • Kinnitati Tartu valla raamatukogude lahtiolekuajad suveperioodil.
 • Otsustati mitte nõustuda osaühingule Eesti Killustik geoloogilise uuringu loa väljastamisega.
 • Otsustati mitte nõustuda Marina Minerals OÜle geoloogilise uuringu loa väljastamisega.
 • Eraldati Tartu valla 2022.aasta reservfondist: Kristiina Ansip`le elluastumise toetust 600 eurot. Hüvitati Andres Punga`le auto rehvi purunemisel tekkinud kulu 88 eurot. Eraldati Andres Tamm`le taliuniversiaadil osalemiseks toetust 1000 eurot

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 19.mai istungi ülevaade

 • Nõustuti Soitsjärve külas asuva Mägiste katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Seati avalikes huvides elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks sundvaldus
 • Muudeti maaüksuse lähiaadressi. Oru maaüksuse uueks nimeks määrati Uue-Oru
 • Muudeti Aleksei maaüksuse sihtotstarvet vastavalt detailplaneeringule maatulundusmaast elamumaaks.
 • Anti nõusolek tänavavalgustuse rajamiseks Tartu valda, Maramaa külla, Kirsi tee L1 (kü tunnus 79401:006:0592), Pargi (kü tunnus 79401:006:1069), Ploomi tee (kü tunnus 79401:006:0980), Kirsi tee L3 (kü tunnus 79401:006:0970) ja Kraavikalda (kü tunnus 79401:006:0979) maaüksustele
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Lauritsa (kü tunnus 79401:006:0008) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Haava külla, Punniksaare (kü tunnus 79403:002:1604) maaüksusele ehitise (päikeseelektrijaam) püstitamiseks – 23029 muu energiatööstuse rajatis.
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/13085 esitatud maaüksustele Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Toominga tänav (kü tunnus 79601:001:1904) maaüksusele juurdepääsutee rajamiseks – 21121 (tänavad)
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Vasula tee 40 (kü tunnus 79601:001:1760) maaüksusele ehitise (tootmishoone) laiendamiseks – 12201 büroohoone; 12517 puidutööstuse hoone; 12529 muu laohoone.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Päeva tee (kü tunnus 79601:001:1711), Päeva tee 1//3 (kü tunnus 79601:001:1710), Koidutähe tänav L3 (kü tunnus 79601:001:1260) ja Sutemäe (kü tunnus 79601:001:0028) maaüksustel valminud ehitise (tänavad – ehitisregistri kood 221361087) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Vedu külla, Vedu veehoidla maaüksusel (kü tunnus 79601:001:1590) valminud ehitise (gaasitorustik – ehitisregistri kood 221382680) kasutusele võtmiseks
 • Kehtestati projekteerimistingimused Tartu vallas, Kõrveküla alevikus, Haava tn 10 maaüksusel (kü tunnus 79403:002:0621) paikneva teeninduskeskuse hoone (ehr kood 104012295) laiendamiseks.
 • Kehtestati projekteerimistingimused Tartu valda, Tila külla, Helmi maaüksusele (kü tunnus 79601:001:2105) üksikelamu ja abihoone projekteerimiseks
 • Tunnistati lihthanke menetluse „Majoraadi pargi kõrghaljastus" (riigihanke viitenumber 249476) hanke osadel 1, 3, 4, 5 ja 6 edukaks pakkujaks Green-Moto OÜ ning osadel 2 ja 7 edukaks pakkuja OÜ Ökopesa.
 • Telliti töövõtjalt OÜ Esprii lisatööd täiendava projekteerimistöö tegemiseks ning koostada lepingumuudatus lepingumaksumuse muutmiseks
 • Eraldati Ly Riks`ile bodyfitnessi meistrivõistlustel osalemiseks Hispaanias toetust 250 eurot reservfondist
 • Anti nõusolek Tartu vallas Tila külas Kaupmehe tn 4 maaüksusel katastritunnusega 79601:001:1832 asuvatelt korteriomanditelt 20607650, 20607750, 20607850, 20607950, 20608050, 20608150, 20608250, 20608350, 20608450, 20608550, 20608650, 20608750, 20608850, 20608950, 20609050, 20609150, 20609250, 20609350, 20609450, 20609550, 20609650, 20609750, 20609850, 20609950, 20610050, 20610150, 20610250, 20610350, 20610450, 20610550, 20610650 ja 20610750 kinnistusraamatu III jaos kirjeldatud, 15.10.2019 lepingu alusel Tartu valla kasuks
 • Anti nõusolek Tartu vallas Tila külas Kaupmehe tn 6 maaüksuse katastritunnusega 79601:001:1833, elamumaa 100%, pindala 3762,0 m2 , kinnistusraamatu registriosa nr 4334504, kinnistusraamatu III jaos kirjeldatud, 15.10.2019 lepingu alusel Tartu valla kasuks seatud isikliku kasutusõiguse (hoidumisservituudi) kustutamiseks kinnistusraamatust.

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 12.mai istungi ülevaade

 • Nõustuti Pataste külas asuva Kangro katastriüksuse jagamisega Sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Nõustuti  Maramaa külas asuva Luhavahi katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Nõustuti Kassema külas asuva Päiva katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Nõustuti Tila külas asuva Väike-Annuse katastriüksuste jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega
 • Määrati Tartu vallas Lammiku külas asuva Ida katastriüksusel paikneva elamu (ehr kood 121373182) teenindamiseks vajaliku maa suurus ja piirid vastavalt asendiplaanile
 • Nõustuti  Võibla külas asuva Eralamäe ja Rapsi katastriüksuste piiride muutmisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine
 • Nõustuti Maramaa külas asuvate Luha ja Luharaja katastriüksuste piiride muutmisega ja jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine
 • Seati Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajaliku maakaabeliini talumise kohustuse kehtestamiseks tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Tabivere alevikus asuvale Jaama tee 5a (katastritunnus 79601:001:1595) maaüksusele vastavalt asendiplaanile
 • Seati Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajalik tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Tabivere alevikus asuvale Jaama tee 14 maaüksusele (katastritunnus 77301:001:0359, registriosa tunnus 7136050) elektrimaakaabelliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile
 • Seati Tartu valla (registrikood 75006486, asukoht Haava tn 6, Kõrveküla alevik, 60512 Tartumaa) kasuks tähtajatu sundvaldus Voldi külas asuvale Aiataguse katastriüksusele (katastritunnus 77301:001:0387, registriosa nr 9189550, 100% maatulundusmaa, pindala 7992 m 2 ) vastavalt asendiplaanile
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Lähte alevikku, Kadaka tn 2 (kü tunnus 79401:005:0075) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Käänu tn 20 (kü tunnus 79601:001:2095) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Käänu tn 26 (kü tunnus 79403:002:1125) maaüksusele ehitise (ridaelamu) püstitamiseks – 11221 ridaelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Leiu tn 5 (kü tunnus 79401:006:1291) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Leiu tn 7 (kü tunnus 79401:006:1292) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tila külla, Pihlaka tn 26 (kü tunnus 79403:002:1078) maaüksusele ehitise (ridaelamu) püstitamiseks – 11221 ridaelamu.
 • Väljatati kasutusluba Tartu valda, Möllatsi külla, Annuka farm maaüksusel (kü tunnus 79403:002:1570) ümberehitamise järgselt valminud ehitise (tootmishoone – ehitisregistri kood 104048247) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Maarja-Magdaleena külla, Maarja saekaater (kü tunnus 77302:001:0073) maaüksusel valminud ehitise (surveseade ja vedelgaasipaigaldis – ehitisregistri kood 221380128) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Lombi külla, Malli tänava (kü tunnus 79401:001:0224) maaüksusel valminud ehitise (veetorustik – ehitisregistri kood 221391058) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Lombi külla, Malli tn 2 maaüksusel (kü tunnus 79401:001:0226) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 121362180) kasutusele võtmiseks.
 • Võeti seisukoht Lombi külas asuva Adami maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0040) detailplaneeringu avalikul väljapanekul laekunud ettepanekutele ning otsustati korraldada detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste tutvustamiseks avalik arutelu 31.05.2022 kell 17.00 Tartu vallamaja volikogu saalis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik).
 • Sõlmiti sisetehingu leping – purukruusa paigaldamine
 • Otsustati vaide tagastamine ja taotluse läbivaatamata jätmine
 • Otsustati eraldada MTÜ Tantsukool Respect`le toetust 500 eurot
 • Kinnitati Tartu valla teehoiukava aastateks 2022 – 2024 vastavalt korralduse lisale.
 • Otsustati mitte nõustuda OÜle Mantrum geoloogilise uuringu loa väljastamisega Kobratu IX uuringuruumis.

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 5.mai istungi ülevaade

 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Laeva külla ja Valmaotsa külla ehitise tänavavalgustuse (Muu nimetamata rajatis) rajamiseks.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Laeva külla ja Valmaotsa külla ehitise kergliiklustee 24219 (Muu nimetamata rajatis) rajamiseks.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Lombi külla, Malli tänav (kü tunnus 79401:001:0224) maaüksusele ehitise 22221 (Külmaveetorustik) rajamiseks.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Nigula külla, Puidumäe (kü tunnus 79601:001:2059) maaüksusele ehitise (tootmishoone) püstitamiseks – 12517 puidutööstus hoone.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Vesneri külla, Pärna (kü tunnus 79403:004:0324) maaüksusele ehitise (puurkaev) rajamiseks – 22228 (Puurkaev).
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Pöialpoisi tn 4 (kü tunnus 79601:001:0400) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Võibla külla, Roosilla tee 2 (kü tunnus 79401:003:0059) maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks – 11101 üksikelamu.
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/13469 esitatud maaüksustele Tartu valda, Salu külla, Saluküla tee (kü tunnus 79601:001:0738) maaüksusele juurdepääsutee rajamiseks – 21121 (Tänavad)
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2111271/08971 esitatud maaüksusele Tartu valda, Tammistu külla, Soo (kü tunnus 79403:006:0179) maaüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks – 23029 (Muu energiatööstuse rajatis).
 • Anti välja ehitusluba Tartu vallas, Tabivere alevikus, Tuuliku tn 11 (kü tunnus 77301:002:0092) maaüksusel ehitise (vallamaja) ümberehitamiseks lasteaiaks ja perearstikeskuseks – 12631 Koolieelne lasteasutus (lastesõim, -aed, päevakodu, lasteaed-algkool); 12649 Muu tervishoiuhoone.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Lähte alevikku, Aiandi tn 2 (kü tunnus 79401:005:0103) maaüksusel valminud ehitise (tuletõrjeveevõtu tiik – ehitisregistri kood 221344229) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Erminurme tee 12 maaüksusel (kü tunnus 79601:001:1059) valminud ehitise (korterelamu – ehitisregistri kood 121339717) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Erminurme tee 16 maaüksusel (kü tunnus 79601:001:1061) valminud ehitise (korterelamu – ehitisregistri kood 121339719) kasutusele võtmiseks
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Tila külla, Kaupmehe tn 14 maaüksusel (kü tunnus 79401:006:0768) valminud ehitise (korterelamu – ehitisregistri kood 121347753) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Vahi alevikku, Mõisapiiri tn 5 maaüksusel (kü tunnus 79401:006:0918) valminud ehitise (kaksikelamu – ehitisregistri kood 121350883) kasutusele võtmiseks.
 • Väljastati osakasutusluba Tartu valda, Tila külla, Kõrve tänav (kü tunnus 79403:002:0955), Kõrve tänav L1 (kü tunnus 79403:002:1142), Kõrve tänav L3 (kü tunnus 79601:001:1749), Kõrve tänav L4(kü tunnus 79601:001:1748), Käänu tänav (kü tunnus 79403:002:1106), Kõrve tänav L5 (kü tunnus 79601:001:1747), Pihlaka tänav L7 (kü tunnus 79601:001:1753), Pihlaka tänav L2 (kü tunnus 79601:001:1752), Kõrve põik L1 (kü tunnus 79601:001:1750) ja Pihlaka tänav L1 (kü tunnus 79403:002:0962) maaüksustel valminud ehitise (vee- ja reoveekanalisatsioonitorustik – ehitisregistri kood 221298227) kasutusele võtmiseks.
 • Moodustati Tartu Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu sotsiaal- ja haridusosakonna üks 1,0 koormusega juhtumikorraldaja tähtajaline töökoht, alates 13.05.2022 kuni 31.12.2022.
 • Otsustati võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Laeva külas asuv Ahtri tee 6 katastriüksus (katastritunnus 79601:001:2052, registriosa nr 4044204 pindala 4222 m2 , sihtotstarve 100% maatulundusmaa), alghinnaga 15 000 eurot.
 • Otsustati võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Laeva külas asuv Kaupluse pumpla katastriüksus (katastritunnus 79601:001:2051, registriosa nr 3439904 pindala 4088 m2 , sihtotstarve 100% tootmismaa), alghinnaga 15 000 eurot.
 • Kinnitati avatud hankemenetluse „Maarja-Magdaleena lasteaia sisustuse ja aknakatete ostmine" (riigihanke viitenumber 247094) pakkujate edukaks tunnistamine.
 • Eraldati toetus Tartu valla eelarvest noorte huvitegevuseks.
 • Anti välja ehitusluba ehitusloa taotluses nr 2211271/01708 esitatud maaüksustele Tartu valda, Tila külla, Lepa tee 10 (kü tunnus 79401:001:0587), Lepa tee 16 (kü tunnus 79401:001:0590), Lepa tee 18 (kü tunnus 79401:001:0591), Kuusisoo tee 16a (kü tunnus 79403:002:1501), Lepa tee 12 (kü tunnus 79401:001:0588), Kuusisoo tee 16 (kü tunnus 79403:002:0663) ja Lepa tee 14 (kü tunnus 79401:001:0589) maaüksustele päikeseelektrijaama rajamiseks – 23029 (Muu energiatööstuse rajatis).

PROTOKOLL

Vallavalitsuse 28.aprilli istungi ülevaade

 • Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Tila külas asuva Kõrve põik 2a maaüksuse detailplaneering
 • Nõustuti Vedu külas asuva Orutaguse katastriüksuse jagamisega
 • Nõustuti Võibla külas asuva Ülem-Reinu katastriüksuse jagamisega
 • Nõustuti Vahi alevikus asuva Ojaääre tn 12, Ojaääre tn 10, Ojaääre tn 8, Ojaääre tn 6, Ojaääre tn 4, Ojaääre tn 2, Ojaääre, Müta tee L1 katastriüksuste piiride muutmisega
 • Väljastati ehitusluba Tartu valda, Tabivere alevikku, Voldi tee 6, Voldi tee 8 ja Voldi tee 10 gaasitorustiku ümberehitamiseks
 • Väljastati ehitusluba Tartu valda, Vasula alevikku, Mesilinnu tn 6 maaüksusele ehitise (üksikelamu) püstitamiseks
 • Anti kasutusluba Tartu valda, Kukulinna külla, Kuuse maaüksusel valminud ehitise (päikeseelektrijaam) kasutusele võtmiseks
 • Määrati konkursi „Tartu valla kaunis kodu 2022" hindamiskomisjoni liikmed
 • Võesti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Rehevärava tn 2 maaüksuse detailplaneering
 • Otsustati Tila külas asuva Idaringtee, Kõrveküla-Tartu tee ja Koidutähe tänava vahelise ala detailplaneeringu ala laiendamine, nime muutmine ning keskkonnamõju strateegilist hindamise mittealgatamine
 • Muudeti 2022.aasta eelarvet
 • Anti välja kaks eriluba
 • Otsustati Tartu valla 2022.eelarve reservfondi eraldus
 • Anti nõusolek servituudi lõpetamiseks

PROTOKOLL