Gümnaasiumi medaliga ja kutseõppeasutuse kiitusega lõpetaja preemia

Tartu vald tunnustab gümnaasiumi medaliga ja kutseõppeasutuse kiitusega lõpetanuid õpilasi, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Tartu vald või õpilasele, kes lõpetab Lähte Ühisgümnaasiumi, antakse preemia:

  • 300 eurot gümnaasiumi lõpetamisel hõbemedaliga;
  • 500 eurot gümnaasiumi lõpetamisel kuldmedaliga.
  • Kutsekeskhariduse õppekava kiitusega lõpetajale antakse preemia 300 eurot.

Lähte Ühisgümnaasiumi medaliga lõpetanutele preemia määramiseks esitab Tartu Vallavalitsusele andmed (ees-ja perenimi, isikukood, pangaarve number) Lähte Ühisgümnaasium.

Väljaspool Tartu valda gümnaasiumi medaliga või kutsekeskhariduse õppekava kiitusega lõpetanu või tema esindaja esitab preemia määramiseks gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõputunnistuse ning lõpetaja pangaarve numbri ühe kuu jooksul peale lõpetamist Tartu Vallavalitsusele aadressil Haava tn 6 Kõrveküla alevik kohale tulles või e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee

Kõik preemia andmisega kaasnevad maksud tasub Tartu Vallavalitsus.

Tartu Vallavolikogu 18.05.2022 määrus nr 8 Gümnaasiumi medaliga ja kutseõppeasutuse kiitusega lõpetaja preemia

Noorte huvitegevuse ühingute ja erahuvikoolide toetus

Tartu vald maksab noorte huvitegevuseks toetust. Toetust antakse erahuvikooli pidajale erahuvikooli jaoks (välja arvatud spordikoolid) või ühingule mis pakub huviharidust lastele või noortele ja mille vähemalt üks juhendaja on juhendatavas valdkonnas erialase kutse- või kõrgharidusega või erialase kutsetunnistusega.

Toetust antakse erahuvikoolile või ühingule, mille pidaja on nõuetekohaselt täitnud riiklike maksude tasumise kohustused ning esitanud korra kohased aruanded varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta. Erahuvikool peab olema registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis.

Toetust antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks. Erahuvikooli või ühingut esimesel tegevuse aastal ei toetata.

Ühingu ja erahuvikooli jaoks antav toetus on pearahapõhine toetus. Pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks 5-19 aastase harrastaja või õppuri (edaspidi koos nimetatud harrastaja) kohta, kes osaleb regulaarselt huvitegevuses ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu vallas. Pearaha antakse ühe harrastaja kohta maksimaalselt kahele tegevusele. Pearaha määra ühe harrastaja kohta aastas otsustab vallavalitsus.

Toetuse saamiseks peab huvitegevus ühingu või erahuvikooli huviringis toimuma vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas vähemalt 1 akadeemilise tunni ulatuses.

Toetust antakse ühingute ja erahuvikooli personalikulude, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude osaliseks katteks.

Taotleja esitab toetuse taotluse ja harrastajate nimekirja läbi Tartu Valla Spoku- keskkonna hiljemalt 1. oktoobriks. 

Ühingule või erahuvikoolile toetuse taotlemisel peab toetuse saamiseks nimekirja kantud täisealine harrastaja või alaealise harrastaja seaduslik esindaja kinnitama harrastaja osalemist vastavas huviringis või erahuvikoolis. Kinnitus esitatakse elektrooniliselt veebipõhises toetuse taotlemise keskkonnas 1. novembriks. Kui määratud tähtpäevaks kinnitus puudub, ei arvata nimekirjas esitatud harrastajat toetust saavate harrastajate hulka.

Taotluse saaja on kohustatud esitama aruandluse läbi Spoku- süsteemi hiljemalt järgneva aasta 15. jaanuariks.

Noorte huvitegevuse ühingutele ja erahuvikoolidele toetuse andmise kord

Spordiklubide ja eraõiguslike spordikoolide toetus

Tartu vald maksab toetust 5-19 aastaste laste ja noorte sporditegevuseks. Toetust antakse spordiklubile või spordikoolile, mis kuulub üleriigilisse Spordiregistrisse ja on nõuetekohaselt täitnud riiklike maksude tasumise kohustused ning esitanud korra kohased aruanded varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta ning majandusaasta aruanded.

Toetust antakse spordiklubile või spordikoolile spordiala kohta, millega tegeletakse Tartu vallas aktiivselt harrastus- ja võistlusspordi arendamise eesmärgil ning mille treeneril on vähemalt vastava spordiala 3. astme treeneri kutsekvalifikatsioon.

Toetust antakse spordiklubile või spordikoolile toimuvaks sporditegevuseks taotleja nimekirja kantud 5-19 aastase sportlase kohta, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tartu vald ning kes osaleb treeningtegevuses vähemalt kahel korral nädalas kümnel kuul aastas ning kes maksab spordiklubile või spordikoolile liikme-, osalus- või õppemaksu või kes on selle maksmisest vabastatud. Toetust antakse spordiklubile või spordikoolile kalendriaastas ühe sportlase kohta ühekordses mahus, arvestades käesoleva korra § 5 lõike 4 kohaselt sportlase poolt valitud eelistatud kahte treeningrühma.

Toetust antakse treenerite ja juhendajate tasustamiseks ning treeningpaikade kasutamise kulude katteks. Kui eelnevad tingimused on täidetud, võib toetust kasutada ka muuks noortespordi alase tegevuse arendamiseks (võistlussõidud, treeningkogunemised, spordiinventar jm).

Toetust antakse taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks.

Taotleja esitab Tartu Vallavalitsusele elektroonilises vormis taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid hiljemalt 1. oktoobriks veebipõhise toetuste taotlemise keskkonna kaudu, koos spordiklubi või spordikooli treeningrühmade liikmete nimekirjaga.

Kahel või enamal erineval spordialal tegutsev taotleja esitab taotluse iga spordiala kohta eraldi.

Spordiklubile või spordikoolile toetuse taotlemisel peab toetuse saamiseks täisealine nimekirja kantud sportlane või alaealise sportlase seaduslik esindaja kinnitama sportlase osalust vastava spordiklubi või spordikooli treeningrühmas. Samuti tuleb ära märkida üks eelistatud treeningrühm. Kinnitus koos treeningrühma märkimisega esitatakse elektrooniliselt veebipõhises toetuse taotlemise keskkonnas või kirjalikult hiljemalt 1. novembriks. Kui määratud tähtpäevaks kinnitus ja treeningrühma valik puudub, ei anta nimekirjas esitatud sportlase kohta toetust.

Spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse andmise kord