Hajaasustuse programm 2023

1. veebruaril 2023 avaneb hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor. Programmi eesmärk on tagada hõreda asustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning aidata seeläbi kaasa inimeste püsimisele maal.

Hajaasustuse programmi Tartu valla kontaktisikuks on Jana Serpak. Taotlusi saab esitada elektrooniliselt  jana.serpak@tartuvald.ee või paberkandjal tuua Tartu Vallavalitsusse (Haava tn 6 , Kõrveküla alevik).  Info telefonil 5218415.

Uus taotlusvoor avaneb 01. veebruaril ja jääb avatuks 03. aprillini käesoleval aastal.

Programmi tingimused:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2024.
 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.
 • Töödega ei tohi alustada enne toetuslepingu sõlmimist.

Hajaasustuse programmist toetatavate valdkondade prioriteetsus Tartu vallas on :

 1. veesüsteemid
 2. kanalisatsioonisüsteemid
 3. juurdepääsutee
 4. autonoomsed elektrisüsteemid

Toetuse andmisel on Tartu valla eelistatud sihtrühmaks raske ja sügava puudega isikute majapidamised.

Toetatakse järgnevat:

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsuteerajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Vallavalitsus soovitab enne hinnapakkumiste küsimist ja taotluse esitamist võtta ühendust Tartu valla ehitusspetsialistiga, et teha kindlaks kas soovitud vee- või kanalisatsioonisüsteemi on võimalik kinnistule rajada.

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

 • investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus,
 • kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv ning kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises elavate isikute arv,
 • taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta,
 • leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muuhulgas kohaliku omavalitsuse poolt seatud programmist toetatavate valdkondade prioriteetsusest).

Rohkem infot kõige vajaliku kohta leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse leheküljelt.

Dokumendid:

Taotlusvorm

Taotluse lisa - veesüsteemid

Taotluse lisa - kanalisatsioonisüsteemid

Taotluse lisa - juurdepääsuteed

Taotluse lisa - autonoomne elektrisüsteem

Projekti eelarve

Garantiikirja näidis