Ehitamisel vajalik teada

  • Loakohustusliku ehitise korral on vajalik esitada vähemalt kolm päeva enne ehitustöödega alustamist ehitamise alustamise teatis läbi ehitisregistri (www.ehr.ee). Ehitamise alustamise teatisega esitatakse ehitamist teostava isiku, omanikujärelevalve ning ehitusprojekti kontrollija andmed ning märgitakse ehitamise alustamise aeg.
  • Kõik ehitamise käigus tekkivad projektimuudatuse soovid tuleb enne ehitustööde tegemist kooskõlastada tööde tellijaga (ehitise omanikuga), projekteerijaga, omanikujärelevalve tegijaga, vallavalitsusega ja Päästeameti Lõuna päästekeskusega. Kui projektimuudatus on oluline (nt ehitise asukoht muutub, tuleohutus muutub vmt), siis tuleb esitada uus ehitusteatis/taotleda uus ehitusluba.
  • Ehitamise dokumenteerimisega (vt täpsemalt majandus- ja taristuministri poolt 14.02.2020 vastu võetud määrus nr 3) tuleb alustada esimesest ehitusprojektijärgsest tööde tegemise päevast (pinnase koorimine, ehitise mahamärkimine vmt). Ehitamist dokumenteeritakse iga päeva osas, mil teostatakse projektijärgseid ehitustöid (st. reaalajas). Tagantjärgi ehitusdokumentatsiooni koostamine pole korrektne ega seaduslik.
  • Ehitusdokumentatsioon peab olema ehitamise ajal ehitusobjektil kättesaadav järelevalvet teostavatele isikutele. Soovitatavalt võiks ehitusdokumentatsioon olla pilves (Google Drive, OneDrive, Dropbox vmt).
  • Ehitamisega alustamise päevast kuni ehitamise lõpetamiseni peab olema ehitis ohutuse tagamiseks piiratud kõrvaliste isikute objektile sattumise vastu (vajadusel piirdetaraga, ohulint ei ole piire) ja nõuetekohaste ohutussiltidega (ohutsoon, isikukaitsevahendite kasutamise kohustuslikus jne) ning varustatud infotahvliga (min mõõdud: kõrgus 2m ja laius 1,5m), millel on selgelt ja  loetavalt ehitamise andmed (ehitise nimetus, ehitusloa nr, ehitaja nimi ja kontaktisiku tel, omanikujärelevalve tegija nimi ja kontaktisiku tel, tellija nimi ja kontaktisiku tel, ehitusperioodi algus ja lõppkuupäevad jne). Infotahvli nõuet ei kohaldata, kui on tegemist üksikelamu ehitamisega või ehitustööd toimuvad vaid hoone siseruumides.
  • Ajal, mil ehitusobjektil ehitustegevust ei toimu, peab see olema ohutuse tagamiseks kindlalt piiratud, vältimaks kõrvaliste isikute pääsu töömaale.
  • Ehitustegevus loetakse lõpetatuks pärast ehitisele kasutusteatise teavitatuks lugemist või kasutusloa saamist.