Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

 Detailplaneeringu või selle osa võib tunnistada kehtetuks, kui:

  • detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud vähemalt viis aastat ja detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima;
  • planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

 

Detailplaneeringu võib tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist.

 

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks esitab kinnistu omanik kehtetuks tunnistamise soovi avalduse.