Dokumentide esitamine

peavad olema koostatud loetavalt ning allkirjastatud nende koostaja poolt. Kasutusloa taotleja või ehitise omaniku allkiri digikonteineril ei asenda koostaja allkirja.

Ehitamise dokumenteerimata jätmisel (kui pole peetud ehituspäevikut ja koostatud kaetud tööde akte jne) tuleb selle igakordsel omanikul esitada kasutusloa saamiseks ehitise audit (koos teiste nõutavate dokumentidega), milledega tõestatakse ehitise ohutust ning vastavust kehtivatele nõuetele ja normidele. Ehitise audititele tuleb lisada kõik ehitise ja selle eriosade teostusmõõdistused, -süsteemide kontrollaktid ning nõuetele vastavust tõendavad dokumendid.

Kasutusloa taotlemisel esitatud auditite kokkuvõtted peavad sisaldama deklaratsiooni, milles auditi koostaja kinnitab, et auditi käigus avastatud puudused on likvideeritud.

Ehitise- ja/või selle osa kohta ehitisregistris olevate andmete õigsuse eest vastutab ehitise igakordne omanik.