Arvamuse avaldamine Taga-Liuska ehitusloa taotluse eelnõule

Haldusmenetluse seaduse § 31 lg 1 p 1 ja § 40 lg 1 alusel teatame, et Tartu Vallavalitsus on alustanud Tartu vallas Maramaa külas asuvale Taga-Liuska maaüksusele (kü tunnus 79601:001:0799) planeeritud üksikelamu ehitusloa menetlust avatud menetlusena.

Taga-Liuska maaüksuse (kinnistu suurus 5203 m2) olemasolev maakasutuse sihtotstarve on 100% elamumaa ning sellele on esitatud ehitusloa taotlus nr 2111271/19267, millega soovitakse rajada kinnistule üksikelamu ja selle teenindamiseks vajalikud kommunikatsioonid. Ehitusloa taotluses on esitatud ehitusprojekt, millega tagatakse hoone veevarustus salvkaevu abil ning nähakse hoone kanalisatsiooni lahenduseks biopuhasti koos heitvee kraavi immutamisega. Ehitusloa taotlusega ning ehitusprojektiga on võimalik tutvuda ehitisregistris või pöörduda ehitusspetsialisti Jane Veski poole (jane.veski@tartuvald.ee).

Salvkaevu rajamisega kaasnevad kitsendused heitvee ja saasteainete immutamise osas 50 m ulatuses alates salvkaevu hooldusalast (10 m).

Heitvee kraavi immutamisega kaasnevad kitsendused joogiveekaevu rajamise osas 60 m ulatuses.

Kui vastavad 60 m tsoonid ulatuvad naaberkinnistutele, tuleb küsida kinnistu omaniku nõusolekut, mis näitab, et kinnistu omanik on teadlik tema kinnistule ulatuvatest kitsendustest.

Antud juhul ulatub heitvee- ja saasteainete keeluala Vanametsa maaüksusele (kü tunnus 79401:001:0648), Ees-Metsa maaüksusele (kü tunnus 79401:006:0597), Kaasiku tee maaüksusele (kü tunnus 79601:001:0349), Raiesmiku maaüksusele (kü tunnus 79401:006:1410), Lepa maaüksusele (kü tunnus 79401:006:1408), Teekraavi maaüksusele (kü tunnus 79401:006:1406), Kangru tee maaüksusele (kü tunnus 79601:001:0378).

Antud juhul ulatub joogiveekaevu rajamise keeluala Vanametsa maaüksusele (kü tunnus 79401:001:0648), Ees-Metsa maaüksusele (kü tunnus 79401:006:0597), Ees-Liuska maaüksusele (kü tunnus 79601:001:0798), Kaasiku tee maaüksusele (kü tunnus 79601:001:0349), Liuska maaüksusele (kü tunnus 79401:006:0392), Raiesmiku maaüksusele (kü tunnus 79401:006:1410), Lepa maaüksusele (kü tunnus 79401:006:1408), Teekraavi maaüksusele (kü tunnus 79401:006:1406), Kangru tee maaüksusele (kü tunnus 79601:001:0378).

Lähtuvalt eeltoodust alustati ehitusloa taotluse menetlusega avatud menetlusena ning kaasatakse maaüksuste omanikud, kellel on õigus avaldada arvamust planeeritava tegevuse kohta – salvkaevu rajamine ja sellest tulenevad kitsendused naaberkruntidel (heitvee immutamise keeluala), heitvee immutamine kraavi ja sellest tulenevad kitsendused naaberkruntidel (joogiveekaevu rajamise keeluala).

Palume Teil avaldada oma arvamust ehitusloa taotluse eelnõu kohta (hiljemalt 15.10.2021) e-kirja teel aadressile jane.veski@tartuvald.ee. Mitte vastamise puhul eeldame, et olete nõus ehitusloa taotluses eelnõuga, mis vormistatakse ehitusloaks.