Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav arutelu

Tartu Vallavalitsus korraldab Tila külas asuvate Pelleti, Kivvestiko ja Veski maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendust tutvustava arutelu, mis toimub Tartu vallamaja volikogu saalis 25.09.2018 kl 17.00

Planeeritava ala ulatus on ca 6 ha.

Detailplaneeringuga kavandatakse Tartu Graanul AS tööstusala laiendust Pelleti, Väike-Kivestiku (endise nimega Kivvestiko) ja Veski maaüksustel. Planeeritakse rajada pelletitootmise liin ning laiendada puidu järeltöötlusega seotud tootmisala Pelleti ja Väike-Kivestiku kinnistutel. Veski kinnistule kavandatakse elektri- ja soojuse koostootmisjaama.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Pelleti ja Väike-Kivestiku kinnistute liitmine, Veski ja Väike-Kivestiku maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Eskiislahenduse materjalidega saab tutvuda SIIN