Tööpakkumised piirkonnas

Võtame tööle sotsiaalosakonna juhataja

Tartu Vallavalitsus otsib enda töökasse kollektiivi sotsiaal-, haridus- ja kultuuriosakonna juhatajat. Osakonna juhataja ametiülesandeks on osakonna töö korraldamine ja juhtimine. 

 

Edukal kandidaadil on: 

 • eelnev vähemalt kaheaastane juhtimiskogemus sotsiaal-, haridus- või kultuurivaldkonnas; 
 • kõrgharidus, soovitavalt sotsiaaltöö või kultuurikorralduse alal; 
 • väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus; 
 • hea pingetaluvus, kriitiline mõtlemine; 
 • kohusetunne ja korrektsus. 

 

Omalt poolt pakume: 

 • eneseteostusvõimalust koostööle orienteeritud meeskonnas; 
 • nüüdisaegset organisatsiooni heade enesetäiendamise võimalustega;  
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd avalikus sektoris; 
 • konkurentsivõimelist palka.  

 

Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt  30. jaanuar 2020 e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee 

Lisainformatsiooni saab telefonil 5167 879 Jarno Laur.

 

Võtame tööle hankespetsialisti

Tartu vallavalitsus otsib oma töökasse meeskonda täiskohaga hankespetsialisti, kelle ülesandeks on Tartu vallavalitsuse ja konsolideerimisgrupi hankemenetluste korraldamine, hankemenetlusega seotud dokumentatsiooni koostamine, allasutuste nõustamine hangete läbiviimisel ning Tartu Vallavalitsuse hankekorra ja riigihangete seaduse rakendamisel. Hankespetsialist osaleb ka riigihangetega seotud vaidluste lahendamisel. 

 

Edukal kandidaadil on:   

 • kõrgharidus, soovitavalt juriidiline, haldus-  või majandusalane 
 • vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele 
 • töökohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitlemise oskus 
 • B-kategooria juhiluba 

 

Kasuks tuleb :

 • varasem töökogemus riigihangete valdkonnas  
 • teadmised riigihankeid reguleerivatest õigusaktidest, kohaliku omavalitsuse korraldusest ning oskus neid oma töös rakendada 
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus 

 

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd 
 • eneseteostamise ja –täiendamise võimalust 
 • motiveerivat töötasu 
 • 35 kalendripäeva puhkust 

 

Tööle asumise aeg: 

kokkuleppel, kuid mitte hiljem kui 1. aprill 2020

Lisainfo aadressil:  tartuvald@tartuvald.ee 

CV  ja motivatsioonikiri koos palgasoovi ja haridust tõendava dokumendi koopiaga palume saata hiljemalt  31. jaanuar 2020 Tartu vallavalitsusele e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee 

 

Võtame tööle kultuuritöö spetsialisti

Tartu Vallavalitsuse sotsiaal-, haridus- ja kultuuriosakond võtab teenistusse kultuuritöö spetsialisti. 

Kultuuritöö spetsialisti teenistusülesanneteks on 

 • kultuurivaldkonna kureerimine;
 • valla kultuurialast tegevust reguleerivate haldus- ja õigusaktide väljatöötamises osalemine;
 • kultuuriprojektidele eelarvete koostamine ja nendest tulenevate taotluste vormistamine
 • mittetulundustegevuseks vallaeelarvest antavate toetuste taotluste läbivaatamise koordineerimine;
 • ülevallaliste traditsiooniliste ja tähtsündmuste koordineerimine;
 • valla kultuurikalendri haldamine;
 • koostöö korraldamine kultuuriasutustega ja valdkondlike MTÜdega, esindusürituste korraldamine.

 

Nõuded kandidaadile:

 • Haridustase- vähemalt rakenduskõrgharidus, soovitavalt kultuurikorralduse või sarnasel alal.
 • Keelteoskus- eesti (kõnes kõrgtase, kirjas kõrgtase), inglise (kõnes kesktase, kirjas kesktase).
 • Arvutioskus- kontoritarkvara, e-posti kasutamine, interneti kasutamine.
 • Loomingulisus
 • Hea meeskonnatöö oskus
 • Muud nõuded - Omab erialaseid teadmisi, orienteerub seadustega omavalitsuse pädevusse antud küsimustes; tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte; suudab koostada oma töövaldkonna üld-ja üksikakte; omab väga head sõnalise eneseväljenduse oskust; omab organiseerimise ja koordineerimise oskust; oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme; omab head suhtlemisoskust ja kohusetunnet ning B kategooria juhtimisõigust.

Kasuks tuleb eelnev töökogemus kultuurivaldkonnas. 

Lisainfot saab e-posti aadressilt  jarno.laur@tartuvald.ee või tel 516 7879 

CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga palume esitada märgusõna all „Kultuuritöö spetsialisti konkurss" Tartu Vallavalitsusele e-posti aadressil tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 28.01.2020 

 

Võtame tööle sotsiaaltöötaja Piirissaarele

Tartu Vallavalitsuse sotsiaal-, haridus- ja kultuuriosakond võtab teenistusse 0,6 koormusega sotsiaaltöötaja Piirissaare teeninduspunkti.


Sotsiaaltöötaja teenistusülesanneteks on:

 • kohaliku omavalitsuse üksusele sotsiaalhoolekande seadusega ülesandeks pandud sotsiaalteenuste kaardistamine, arendamine ja korraldamine;
 • vallakodanike nõustamine sotsiaalhoolekandelistes küsimustes.

Nõuded kandidaadile:

 • Haridustase – kõrgharidus, eelistatult sotsiaaltöö või lastekaitse erialal, võib olla omandamisel.
 • Keeleoskus - eesti (kõnes ja kirjas kõrgtase), vene (kõnes ja  kirjas kesktase)
 • Arvutioskus - kontoritarkvara, e-posti kasutamine, interneti kasutamine
 • Muud nõuded -  B kategooria juhtimisõigus

Nimetatud töökoha ülesanneteks on ka erinevate, vallavalitsuse jaoks vajalike abitööde tegemine Piirisaarel asuvates vallavalitsuse ametiruumides, kogukonnaköögi korrashoid jm.

Lisainfot saab e-posti aadressilt anne-mai.ott@tartuvald.ee või tel 5196 7738

CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga palume esitada märgusõna all "Sotsiaaltööspetsialisti konkurss" Tartu Vallavalitsuse e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 01.02.2020.

Võtame tööle raamatukoguhoidja Piirissaarele

Tartu Vallavalitsuse sotsiaal-, haridus- ja kultuuriosakond võtab tööle 0,4 koormusega raamatukoguhoidja Piirissaare raamatukokku.

Tööülesanded:
Tööülesanneteks on töö lugejatega ja raamatukogu fondiga (teavikute laenutamine, lugejate infopäringutele vastamine, laenutustähtaegade pikendamine, muud raamatukogus vajalikud tehnilised tööd).

Nõuded kandidaadile:

 • Haridustase – kutseharidus keskharidusega.
 • Keeleoskus - eesti (kõnes ja kirjas kõrgtase), vene (kõnes ja  kirjas kesktase)
 • Arvutioskus - kontoritarkvara, e-posti kasutamine, interneti kasutamine, vajalik raamatukoguprogrammi Urram kasutamine igapäevatöös.

Lisainfot saab e-posti aadressilt anne-mai.ott@tartuvald.ee või tel 5196 7738

CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga palume esitada märgusõna all "Raamatukoguhoidja konkurss" Tartu Vallavalitsuse e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt 01.02.2020.

Raadi Lasteaed Ripsik otsib muusikaõpetajat

Hea muusikaõpetaja!

Oled väga oodatud meie Ripsiku perekonda!

Ootame sind kandiderima, kui:

 • omad või oled omandamas erialast kõrgharidust
 • oled meeskonnamängija
 • armastad lastega töötamist

Pakume Sulle:

 • sõbralikku meeskonda
 • kaasaegseid töötingimusi
 • vahvaid ja särasilmseid lapsi
 • töökoormust 1,0 ametikohta

Meie soovime Sinult:

 • CV-d
 • avaldust
 • erialaharidust tõendavat dokumenti
 • visiooni lasteaed Ripsik muusikaõpetajana
 • muid dokumente, mida pead oluliseks esitada

Palume saata vajalikud dokumendid ja soovi korral ka küsimused meie Triibikule, kelle e-posti aadress on berit.ojaniit@ripsik.edu.ee

Avaldusi ootame kuni 21.01.2020