Tööpakkumised piirkonnas

Rahvakohtunike valimine

11.01.19

 

Kohtute seaduse (KS) § 104 lõikest 3 tulenevalt lõpeb 30.04.2019 ametisse nimetatud rahvakohtunike volituste tähtaeg. Sellest tulenevalt tuleb vallal korraldada uued rahvakohtunikukandidaatide valimised. Tartu vald saab esitada seitse rahvakohtuniku kandidaati.

Rahvakohtunik on inimene, kes osaleb õigusemõistmises ja omab asja arutamisel võrdseid õigusi kohtunikuga. Seejuures ei pea rahvakohtunikul olema juriidilist haridust, sest tema eesmärk ongi tavalise inimesena näha kohtuprotsessi eelkõige inimlikust, mitte juriidilisest aspektist.

Rahvakohtunik on kaasatud ainult maakohtutes esimese astme kuritegude kriminaalasjade arutamisse. Kohtu koosseisu kuulub sellistel protsessidel lisaks eesistujast kohtunikule kaks rahvakohtunikku.

Rahvakohtunikukandidaadid valivad iga nelja aasta järel omavalitsusüksuste volikogud. Pärast rahvakohtunikukandidaatide nimekirja koostamist esitab omavalitsusüksuse volikogu selle enda piirkonna maakohtule vähemalt kaks kuud enne eelnenud perioodiks nimetatud rahvakohtunike volituste lõppemist. Kandidaatide nimekiri avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded ning igaühel on õigus vaidlustada kandidaadi rahvakohtunikuks nimetamine maakohtu rahvakohtunike nimetamise komisjonis. Vaidlustamise kord avaldatakse samuti Ametlikes Teadaannetes koos kandidaatide nimekirjaga.

Esitatud kandidaatide seast nimetab rahvakohtunikud ametisse kohtu juures asuv rahvakohtunike nimetamise komisjon.

Rahvakohtunikuks võib nimetada 25–70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle elukoht on Eestis, kes oskab eesti keelt kõrgtasemel ja on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.

Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on

* süüdi mõistetud kuriteo eest;

* pankrotivõlgnik;

* tervise tõttu sobimatu;

* omanud püsivat elukohta, see tähendab elukohta, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, alla ühe aasta selle omavalitsusüksuse territooriumil, kes on esitanud ta rahvakohtunikukandidaadiks;

* kohtu, prokuratuuri või politsei teenistuses;

* kaitseväeteenistuses;

* advokaat, notar või kohtutäitur;

* vabariigi valitsuse liige;

* valla- või linnavalitsuse liige;

* vabariigi president;

* riigikogu liige.

Rahvakohtunik nimetatakse neljaks aastaks ning sama isikut ei või nimetada rahvakohtunikuks järjest rohkem kui kaheks perioodiks.

Kellel on huvi oma silmaringi laiendada rahvakohtunikuna ning kes vastab eelnimetatud tingimustele, andku endast teada vallavalitsusele hiljemalt 31. jaanuariks 2019. e-mailile eve.kallas@tartuvald.ee. Sooviavalduses palume märkida oma isikukood, aadress, töökoht ning amet või tegevusala.

https://www.kohus.ee/et/eesti-kohtunikud/rahvakohtunikud

Tartu Vallavalitsus võtab tööle Tabivere Sotsiaalkeskuse JUHATAJA

9.01.19


Tartu Vallavalitsus võtab tööle Tabivere Sotsiaalkeskuse JUHATAJA

kelle ülesandeks on hooldekodu ja päevakeskuse töö korraldamine ning juhtimine.

Tabivere Sotsiaalkeskus on Tabivere alevikus paiknev valla allasutus, mille koosseisus on üldhooldekodu eakatele ja puuetega inimestele, päevakeskus psüühiliste erivajadustega inimestele ning avatud päevakeskus, kus on võimalused käsitööks, puidutööks ja pakutakse erinevaid tasulisi teenuseid.  

 

Kandidaadilt eeldame:

 • juhtimiskogemust, kasuks tuleb eelnev töökogemus hoolekandeasutuses
 • kõrgharidust, kasuks tuleb kõrgharidus sotsiaal-,  majandus- või  meditsiini valdkonnas
 • arvuti kasutamise oskust
 • B-kategooria juhiloa olemasolu
 • head suhtlemisoskust ja pingetaluvust, korrektsust, täpsust ning vastutustunnet

Omalt poolt pakume:

 • võimalust arenguks, eneseteostuseks ja täiendkoolituseks
 • head töökeskkonda

 

Kandidaatidel palume esitada

 • motivatsioonikiri
 • elulookirjeldus
 • oma visioon asutuse töö korraldamisest ja arendamisest A-4 formaadis 1 lehel
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad.

 

Valituga sõlmitakse tööleping, tööle asumise päev on esimesel võimalusel

 

Dokumendid saata 01. veebruariks 2019 Tartu  Vallavalitsusele  tartuvald@tartuvald.ee  või aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald, märgusõnaga „SOTSIAALKESKUSE JUHATAJA".

Info telefonil 733 7753

 

Piirissaare saarevahi konkurss

6.01.19

Saarevaht on isik, kellel on ainulaadne võimalus töötada saarel, mis asub looduslikult kaunil Peipsi järvel. Omanäoline kultuuriline kontekst, suvine melu ja talvine idüll vaikuses on garanteeritud.  Saarevaht on esmane lüli Piirissaare kogukonna ja Tartu Vallavalitsuse vahel.

 

Saarevahi peamisteks ülesanneteks Piirissaarel on:

seaduste ning kohaliku omavalitsuse õigusaktide täitmise kontrollimine ja  rikkumisest teavitamine;

saarel olevate valla töötajate juhendamine;

saarel asuvate valla hoonete, tehnosüsteemide, töövahendite ja territooriumi korrashoid;

hädaolukordades reageerimine.

 

Edukal kandidaadil on: 

soov töötada saarel

vastavus avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele

Eesti keele oskus vähemalt C 1 tasemel

oskus kasutada  arvutit  ja elektroonilist suhtlust saarevahi töös vajalikul määral.

B-kategooria juhiluba

alaline elukoht saarel või valmidus elama asumiseks

 

Kasuks tuleb:

isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;

Piirissaare olude tundmine;

traktori, ATV, hõljuki ja/või lumesaani juhtimise oskus ja kogemus;

hea vene keele oskus.

 

Omalt poolt pakume:

huvitavat ja vastutusrikast tööd (1,0 koormusega)

vajadusel ametikorterit saarel

eneseteostamise ja –täiendamise võimalust

35 kalendripäeva puhkust

 

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Lisainfo aadressil:  tartuvald@tartuvald.ee

CV  ja motivatsioonikiri koos palgasooviga  palume saata hiljemalt 31. jaanuar 2019.Tartu  vallavalitsusele aadressil tartuvald@tartuvald.ee või kirjaga aadressil Haava 6, Kõrveküla

 

Vahi Lasteaed Ripsik direktori konkurss

7.01.19

See töökuulutus on  teotahtelisele ja eneseteostust otsivale inimesele. Tartu Vallavalitsus soovib leida uuele, 2019. aasta septembris valmivale lasteaiale direktorit.

 

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

 • vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud nõuetele;
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus heas kombinatsioonis loovusega;
 • oskus ja tahe ehitada üles elujõuline organisatsioon;
 • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
 • arvuti kasutamise oskus.

 

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus koos palgasooviga;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • visioon lasteaed Ripsik olemusest;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Dokumendid palume esitada 1. veebruariks 2019 Tartu Vallavalitsusele aadressil   tartuvald@tartuvald.ee või  Haava tn 6 Kõrveküla alevik, Tartu vald. Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.