Tööpakkumised piirkonnas

GIS spetsialisti konkurss

GIS spetsialisti ülesandeks on kaartide valmistamine, geoandmebaaside loomine ja haldamine, GISi abil ruumiliste analüüside ja planeeringute teostamine erinevate GISi rakendustega.

 

Nõuded kandidaadile: 

  • omama põhjalike teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
  • kõrgharidus, soovitavalt geoinformaatika, kartograafia või maakorralduse eriala;
  • omama teadmisi ruumiandmebaasidest, ruumilisest planeerimisest, geoinformaatika, kartograafia ja erinevate topograafiliste ning temaatiliste kaartide koostamisest;
  • valdama eesti keelt kõnes ja kirjas, soovitavalt valdama inglise ja vene keelt suhtlustasandil;
  • väga hea arvuti kasutamise oskus, sealhulgas töökohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste tööks vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude, sh GIS ja CAD tarkvara käsitlemise oskust;
  • olema avatud koostööks ja väga hea suhtlemisoskusega, algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes ja -tingimustes.

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

kirjalik avaldus koos palgasooviga;

ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad; 

elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

motivatsioonikiri tulevasest tööst GIS spetsialistina;

muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Konkursi kontaktisik on vallasekretär Eve Kallas e-posti aadress eve.kallas@tartuvv.ee

 

Dokumendid esitada 26. september 2018 Tartu Vallavalitsusele aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik, 60512 Tartumaa märgusõnaga „Tartu Vallavalitsuse GIS spetsialist" või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee. Lisainfo telefonil 5097 902

 

Tabivere Vallavara võtab tööle majandustöötaja

Tabivere Vallavara võtab tööle majandustöötaja 

 

Töökirjeldus:     1. Hooldus- ja sanitaarremondi tööde teostamine Vallavara objektidel

                          2. Vajaminevate materjalidega varustamine

                          3. Vajadusel töötamine riiklikel pühadel ja nädalavahetustel

 

Nõuded kandidaadile:  1. Keskharidus

                                     2. Kohuse- ja vastutustundlikkus

                                     3. Usaldusväärsus

                                     4. Pinge taluvus

                                     5. Autojuhilubade olemasolu

                                  

                                              

Kasuks tuleb:    1. Ehitusliku eriala kutse omamine

                          2. Elektripädevuse olemasolu

                          3. Eelnev töökogemus remonditöölisena

                          4. ATS ja valvesüsteemide tundmine

 

Tööandja võib teie kohta koguda infot levinud otsingumootoreid kasutades. Kandideerijatel esitada konkursi osalemiseks CV Tabivere Vallavarale e-postiga: ivar@tabivere.ee hiljemalt 14.09.2018. Täiendava info saamiseks tel 5136 183.