Detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Detailplaneeringu koostamise võib lõpetada, kui:

  1. koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest;
  2. kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks;
  3. planeeringu koostamise eesmärk muutub oluliselt koostamise käigus või
  4. planeeringu koostamise korraldaja eelarves puuduvad vahendid planeeringu koostamise, koostamise tellimise ja mõjude hindamisega kaasnevate kulude kandmiseks ja planeeringu koostamisest huvitatud isik selliseid kulusid ei kanna.

Detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks esitab planeeringust huvitatud isik detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks vabas vormis avalduse aadressile tartuvald@tartuvald.ee. Avalduses palume välja tuua ka lühike põhjendus, miks soovitakse planeeringu koostamine lõpetada.