Tartu valla kaasava eelarve avalik arutelu

Tartu valla Kaasavasse eelarvesse 2020 esitati 56 ideed. Komisjon valis kahe vooruga välja 17, mis suunatakse edasi rahvahääletusele. Esimeses voorus langesid välja korduvad ideed, eelarvet ületavad ideed, mitte kvalitsifeeruvad ideed ja sellised, mille teostamiseks vallal ei ole kohta. Rahvahääletusele suunatud ideede tutvustamiseks korraldatakse 21. novembril Tartu vallamaja volikogu saalis avalik arutelu, kus ideede esitajad saavad oma ideid tutvustada ja koosolekul osalejad saavad nende kohta oma arvamust avaldada. Arutelu saab vaadata VOLISe ülekandest.

Tartu valla Kaasava eelarve 2020 hääletamine toimub 25. novembrist kuni 8. detsembrini 2019 elektroonilises keskkonnas VOLIS, tuvastades ennast ID-kaardi või mobiil-IDga. Valla kodulehel www.tartuvald.ee on VOLIS-e link, mis suunab hääletama. Hääletada saab ka vallamajas ja teeninduspunktides 2.-5. detsembrini 2019. Kui eelmisel aastal sai igaüks hääletada vaid ühe idee poolt, siis sellel aastal on igal hääletajal 3 häält. Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased vallaelanikud, kelle elukoht rahvastikuregistris on Tartu vald. Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu 2020. aastal ning elluviimise korraldab vallavalitsus.

Rohkem infot SIIT

Tartu valla kaasav eelarve 2020

Tartu vald korraldas mullu esmakordselt kaasava eelarve ideekonkursi, mis saab jätku ka sel aastal. Ettepanekuid, mis  võiks meie kõigi elu paremaks muuta, oli võimalik esitada 2020. a. kaasavasse eelarvesse hiljemalt käesoleva aasta 31. oktoobriks.

Kaasav eelarve on võimalus viia valla eelarve toel ellu kodanikuinitsiatiivina sündinud mõte. See osa vallaeelarvest koostatakse kodanike ettepanekute ja hääletuse alusel, et anda kogukondadele paremad teadmised vallaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondade vahelist koostööd, viia ellu uusi ideid või leida lahendus olulisele valupunktile vallas.

Kaasavasse eelarvesse on oodatud kõigi valla elanike investeeringuideed, mille maksimaalne maksumus on 20 000 eurot. Kaasava eelarvega rajatav objekt peab olema avalikuks kasutamiseks ning projektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Realiseeritav investeeringuobjekt peab olema peale valmimist Tartu valla omandis.

Kaasava eelarve osa suurus 2020. aasta eelarve koostamisel on 30 000 eurot, seega saab ellu viidud vähemalt kaks enim hääli saanud projekti. Ideid saab esitada igaüks elektroonilises keskkonnas VOLIS. (www.volis.ee)

Ideede esitamisel tuleb märkida:

  • esitaja nimi, kontakttelefon või e-posti aadress; 
  • idee nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab idee sisu);
  • idee kirjeldus; sihtrühm, kes saab probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu;
  • muu oluline info, ideed iseloomustav materjal (eskiis, joonis, foto, muu esitaja hinnangul oluline teave).

Esitatud ettepanekuid hindab vallavalitsuse juurde moodustatav komisjon, kes vaatab, kas ideed on asjakohased ja teostatavad. Komisjon võib esitajate nõusolekul sarnased ideed liita, samuti paluda oma ettepanekut täiendada ning täpsustada. Komisjon valib välja rahvahääletusele suunatavad ideed. 

Ellu viiakse enim hääli saanud ettepanekud 2019. aasta kaasava eelarve mahus, mis on 30 000 eurot. Ettepaneku elluviimist korraldab vallavalitsus koostöös ettepaneku esitajaga.

Kaasava eelarve rahvaküsitlus

Rahvaküsitlus viiakse läbi ajavahemikul 25.11-08.12.2019.

Küsitlus viiakse läbi elektrooniliselt. Arvamust saab avaldada veebikeskkonnas www.volis.ee Küsitluses osalemiseks on vajalik end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluses osalemise päeval vähemalt 16-aastasel elanikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu vald.

Igal hääletajal on kolm häält. Hääletaja võib anda kõik hääled ühe idee poolt või jaotada hääled kahe või kolme idee vahel.

Ettepanekutega, mis elanike küsitlusele ei pääsenud, saab tutvuda Tartu valla kodulehel.