Vahi tn 11 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Tartu Vallavalitsus algatas 31.01.2019 korraldusega nr 99 Vahi alevikus asuva Vahi tn 11 maaüksuse (kü 79401:006:0429) ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringualal kehtib Vahi alevikus asuva Vendi ja Vahi tankla maaüksuste ning lähiala detailplaneering (kehtestatud Tartu Vallavalitsuse 9.06.2009.a korraldusega nr 204), mis muutub peale käesoleva planeeringu kehtestamist kattuvas planeeringuala osas kehtetuks.

Kinnistu omanikul ei ole soovi realiseerida Vahi tn 11 krundil kehtiva detailplaneeringu ehitusõigust, mis nägi ette olemasoleva Vahi tankla kompleksi laiendamist. Käesoleva planeeringu algatamise eesmärgiks on kaaluda Vahi tn 11 maaüksuse sihtotstarbe muutmist ärimaast elamumaaks ning ehitusõiguse määramist korterelamute püstitamiseks. Lisaks tuleb planeeringuga anda lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Uutest planeeringu eesmärkidest tulenevalt on vaja hinnata alal olevaid ja uue planeeringulahendusega kaasnevaid keskkonnaparameetreid.

Lisaks Vahi tn 11 maaüksusele on planeeringualasse kaasatud ka osa Vahi tn maa-alast.

Planeeringuala pindala on ca 0,6 ha.

Üldplaneeringu kohaselt asub Vahi tn 11 maaüksus keskusemaa juhtfunktsiooniga alal. Keskuse maa juhtfunktsioon on üldplaneeringujärgselt vastavalt detailplaneeringus täpsustatavale arengusuunale kas elamu-, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa (sotsiaalmaa), haljasala ja parkmetsa maa, transpordimaa või nimetatud funktsioonide kombinatsioon. Seega on käesoleva detailplaneeringu algatamise eesmärgid kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Lisauuringute vajadus selgitatakse välja planeeringu koostamise käigus.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja kehtivast üldplaneeringust.