« Tagasi

Võimalik on kandideerida rahvakohtunikuks

Rahvakohtunikuks võib nimetada 25–70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle elukoht on Tartu vallas (rahvastikuregistri andmetel vähemalt üks aasta), kes oskab eesti keelt kõrgtasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega. 

Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on: 

 • süüdi mõistetud kuriteo eest 

 • pankrotivõlgnik 

 • tervise tõttu sobimatu 

 • omanud püsivat elukohta alla ühe aasta selle omavalitsusüksuse territooriumil, kes on esitanud ta rahvakohtunikukandidaadiks 

 • kohtu, prokuratuuri või politseiteenistuses 

 • kaitseväeteenistuses 

 • advokaat, notar või kohtutäitur 

 • vabariigi valitsuse liige 

 • valla- või linnavalitsuse liige 

 • vabariigi president 

 • riigikogu liige 

Sama isikut ei või nimetada rahvakohtunikuks järjest rohkem kui kaheks perioodiks. 

Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja vastavad toodud tingimustele, palume hiljemalt 30. jaanuariks 2023

1) saata digitaalselt allkirjastatud kandideerimisankeet e-postiga aadressil tartuvald@tartuvald.ee;
2) saata välja trükitud ja täidetud ankeet postiga: Tartu Vallavalitsus, Haava tn 6, Kõrveküla alevik, 60512 Tartu vald; 
3) tulla vallamajja Haava tn 6, Kõrveküla alevik. 

Tartu Vallavolikogu esitab Tartu Maakohule kaheksa rahvakohtuniku kandidaati. 

Ankeedi leiad SIIT