« Tagasi

Vallavalitsuse 22.septembri istungi kokkuvõte

 • Nõustuti Kõrveküla alevikus asuva Kõrve põik 2a katastriüksuste jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti Aovere külas asuva Tiigiääre katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti Valgma külas asuva Vana-Kingu katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti Aovere külas asuva Õnnemäe katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Seati Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht Kadaka tee 63, Tallinn) kasuks avalikes huvides vajalik tähtajatu sundvaldus Tartu vallas Võibla külas asuvale Otsa tee maaüksusele (katastritunnus 79601:001:0600, registriosa tunnus 15126050) elektrimaakaabelliini rajamiseks vastavalt asendiplaanile.
 • Nõustuti Valgma külas asuva Sopi, Küüni ja Eriku katastriüksuste piiride muutmisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Määrati Tartu vallas Kõrveküla alevikus asuvatele tänavatele kohanimi ning kinnitati liikluspinna ruumikuju vastavalt asendiplaanile järgnevalt:
 1. Linavästriku tänav liikluspind
 2. Sookure tänav liikluspind
 • Anti välja ehitusluba Raadi alevisse, Nõlvakaare tänav (kü tunnus 79401:001:0119), Nõlvakaare tn 3 (kü tunnus 79401:001:0122) ja Nõlvakaare tn 1 (kü tunnus 79401:001:0120) maaüksustele jalgteeühenduse rajamiseks – EHR kood 291663138.
 • Tunnistati kehtetuks Tartu Vallavalitsuse 14.07.2022 korraldus nr 655 „Ehitusloa väljastamine" ja anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Kõrve tn 34 (kü tunnus 79403:002:1070) maaüksusele ehitise (kaksikelamu) püstitamiseks – 11212 kahe korteriga elamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Liiva tn 5 (kü tunnus 79601:001:2060) maaüksusele ehitise (abihoone, ehr kood 121381772) püstitamiseks – 12744 elamu, kooli vms abihoone.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Liiva tn 5 (kü tunnus 79601:001:2060) maaüksusele ehitise (ridaelamu, ehr kood 121381767) püstitamiseks – 11221 ridaelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Liiva tn 5 (kü tunnus 79601:001:2060) maaüksusele ehitise (ridaelamu, ehr kood 121381768) püstitamiseks – 11221 ridaelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Liiva tn 5 (kü tunnus 79601:001:2060) maaüksusele ehitise (ridaelamu, ehr kood 121381770) püstitamiseks – 11221 ridaelamu.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Tammistu külla, Pajumaa (kü tunnus 79403:006:0271) maaüksusele ehitise (tootmishoone) ümberehitamiseks – 12514 toiduainetetööstuse hoone.
 • Anti välja ehitusluba Tartu valda, Äksi alevikku, Saadjärve tn 20 // 22 (kü tunnus 79402:001:0368) maaüksusele ehitise (Saadjärve looduskooli) ümberehitamiseks – 12636 huvialakooli õppehoone.
 • Väljastati kasutusluba Tartu valda, Kõrveküla alevikku, Hariduse põik 4 maaüksusel (kü tunnus 79601:001:1042) valminud ehitise (üksikelamu – ehitisregistri kood 121349037) kasutusele võtmiseks.
 • Algatati Kõrveküla alevikus asuva Seedri maaüksuse (kü 79403:002:0178) detailplaneering ning kinnitati Kõrveküla alevikus asuva Seedri maaüksuse (kü 79403:002:0178) detailplaneeringu lähteülesanne vastavalt lisale.
 • Lõpetati Tila külas asuva Tärmi (kü tunnus 79403:002:0838) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks Tartu Vallavalitsuse 08.07.2021 a. korraldus nr 620 „Tila külas asuva Tärmi (kü tunnus 79403:002:0838) maaüksuse detailplaneeringu algatamine".
 • Pikendati Tartu Valla Kommunaaliga sõlmitud hanke lepingut nr 2022_12-3/25-1 kuni 31.10.2022.
 • Nõustuti Lõuna-Eesti Karjäärid OÜle geoloogilise uuringu loa väljastamisega tingimusel, et geoloogiliste uuringute käigus fikseeritakse lähipiirkonna majapidamiste salvkaevude veetase.
 • Nõustuti Kaasiku Vesi OÜ keskkonnaloa muutmisega.
 • Otsustati korraldada hange sisetehingu lepingu sõlmimise eesmärgil Majoraadi ja Erminurme kõnnitee koos tänavavalgustusega rajamiseks.
 • Väikehankemenetluse „Eterniidijäätmete kogumine Tartu vallas" (riigihanke viitenumber 254458) pakkujate kvalifitseerimine, vastavaks ja edukaks tunnistamine.
 • Kinnitati Tartu valla 2023. aasta eelarve projekti koostamise ajakava, lähtetingimused ja vormid.
 • 2022. aasta vallaeelarve reservfondist eraldati:
 1. Kaarel Rodima kahjunõude rahuldamiseks 1907,89 eurot
 2. Kaitseliidu Tartu ringkonna kodutütardele bussi rentimiseks 198 eurot
 • Võeti vastu määrus kaasava eelarve menetluse korraldamiseks 2023. aastal.

PROTOKOLL