« Tagasi

Vallavalitsuse 15.detsembri istungi kokkuvõte

 • Nõustuti Nigula külas asuva Eku katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti Kõnnujõe külas asuva Jõekääru katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti Soekülas asuva Lehise katastriüksuse jagamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • NNõustuti katastriüksuste moodustamisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Nõustuti Vahi alevikus asuva Estakaadi tn 6 ja Tööstuse tn 5 katastriüksuste liitmisega, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramisega.
 • Seati sundvaldus Lähte alevikus asuvale munitsipaalmaale Kuuse tänav L3 maaüksusele.
 • Seati sundvaldus Erala külas asuvale munitsipaalmaale Rojasilla tee maaüksusele
 • Muudeti Viinapruuli põik 11 lähiaadressi.
 • Tunnistati kehtetuks Maramaa küla, Hardimetsa ehitusluba.
 • Väljastati ehitusluba Maramaa külla, Hardimetsa maaüksusele üksikelamu püstitamiseks.
 • Väljastati ehitusluba  Uhmardu külla, Mihkli maaüksusele üksikelamu püstitamiseks.
 • Väljastati ehitusluba Tabivere alevikku, Tammiku maaüksusele tuletõrjehüdrant.
 • Väljastati ehitusluba  Tabivere alevikku kergliiklustee rajamiseks.
 • Väljastati ehitusluba  Tabivere alevikku sademeveekanalisatsiooni rajamiseks.
 • Väljastati ehitusluba Tila külla, Teemanti, Plaatina, Rubiini, Kvartsi, Kulla, Hõbeda ja Suure-Kivestiku maaüksustele külmaveetorustiku rajamiseks.
 • Väljastati ehitusluba Kõdukülla, Vana-Piiri maaüksusele sauna ja puhkekeskuse püstitamiseks.
 • Anti välja kasutusluba Raadi alevisse, Keskuse tee 5 ridaelamu.
 • Anti välja kasutusluba Nigula külla, Puidumäe tootmishoone.
 • Anti välja kasutusluba Lammiku külla, Pärna veevõtukoht.
 • Anti välja kasutusluba Lammiku külla, Pärna parkimishoone.
 • Anti välja kasutusluba Kõrveküla alevikku, Vana-Kubja tn 8 üksikelamu.
 • Väljastati projekteerimistingimused Maramaa külla, Luhalaane maaüksusele üksikelamu, abihoonete ning hooneid teenindavate rajatistele.
 • Kehtestati Tabivere alevikus asuva Jaama maaüksuse (kü tunnus: 77301:002:0175) detailplaneering.
 • Otsustati teede kandmine kohalikku teeregistrisse ja teeregistri andmete muutmine.
 • Muudeti  Kõrve tn 1a lähiaadressi.
 • 2022. aasta vallaeelarve reservfondist eraldati:
 1. Tartu Reumaühingule toetuseks 90.00 eurot. 
 2. Tantsu ja balletikoolile Fleur toetuseks 500.00 eurot. 
 3. MTÜ Tabivere Rannaterrass toetuseks 500.00 eurot. 
 4. MTÜ Protennis toetuseks 4000.00 eurot. 
 5. Tartu Kõrgema kunstikooli Pallas tudengitele stipendiumite väljamaksmiseks lisaks 750.00 eurot.
 6. Tartu Vallavalitsuse eelarvesse administreerimiskuludeks 3018.00 eurot.

PROTOKOLL