Vahi alevikus asuva Savi tn 6 maaüksuse (79401:006:1025) detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis 21.01.2021 korraldusega nr 66 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Savi tn 6 maaüksuse (79401:006:1025) detailplaneeringu.

Planeeringu koostamise eesmärk on muuta Savi tn 6 maaüksuse sihtotstarvet tootmismaast äri- ja tootmismaaks. Samuti määratakse ehitusõigus ja arhitektuurinõuded krundile hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks on lahendatud planeeringuala liikluskorraldus, haljastus, heakord ja tehnovõrkude varustamine. Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud tehnovõrkude valdajatega ning planeering on kooskõlastatud Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 15.02.2021–28.02.2021 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Tartu valla veebilehel.

Täpsem info SIIT