Vahi alevikus asuva Keskuse tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 11.03.2021 korraldusega nr 225 Vahi alevikus asuva Keskuse tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,9 ha.

Planeeringulahendus näeb ette Keskuse tee 1 ja Keskuse põik L1 liitmise üheks elamumaa krundiks pindalaga 7527 m². Krundi kasutamise sihtotstarve on 70% ER- ridaelamumaa ja 30% EK- korterelamumaa. Krundile on määratud ehitusõigus kahe ridaelamu ja ühe korterelamu püstitamiseks. Ühes ridaelamus võib olla maksimaalselt 8 boksi, korterelamu maksimaalne korterite arv on 20. Kogu krundi ehitisealune pind on kokku planeeritud 1980 m² (ca 26% krundi pindalast), sh korterelamu kuni 455 m². Planeeringu põhijoonisel on toodud võimalik krundi hoonestusala ja fikseeritud erineva tingmärgiga ala, kus võib paikneda korterelamu. Arvestades planeeringuala asukohta ja piirkonnas kehtivaid ehitusõigusi, on lubatud perspektiivse Keskuse tee ringristmiku poolsesse ossa rajada kuni 3- korruseline korterelamu maht. Ridaelamud võivad olla kuni 2-korruselised. Krundi ehitusõigus tuleb realiseerida kolme hoone mahuna.

Lisaks Keskuse teelt olemasolevale krundile juurdepääsule on planeeritud täiendav võimalik juurdepääs Keskuse tee ja Mõisapiiri tn vaheliselt uuelt ühendustänavalt. Lisaks on kirjeldatud haljastuse põhimõtted (haljastatava ala minimaalne suurus on 35% krundi pindalast, sh kõrghaljastuse osakaal peab olema vähemalt 10% haljastatavast alast). Krundil tuleb tagada vähemalt 2 parkimiskohta iga ridaelamu boksi kohta ja 1,5 parkimiskohta iga korteri kohta korterelamus ning lisaks vähemalt 1 külaliskoht iga maja kohta.

Keskuse tee 1 ja Keskuse põik L1 maaüksusel Tartu Vallavalitsuse 16.01.2008 korraldusega nr 1 kehtestatud Täheperve, Täheserva, Täheveere, Täheääre ja Mõisaplatsi tn 1 detailplaneering muutus käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel samale alale kattuvas osas kehtetuks.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT