« Tagasi

Vahi alevikus asuva Kaasiku tn 8 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 06.06.2019 korraldusega nr 507 Vahi alevikus asuva Kaasiku tn 8 kinnistu (kü tunnus 79401:001:0316) detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,3 ha.

Planeeringulahendusega nähakse ette krundi kasutamise sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks ning krundile ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks. Planeeritud krundile on lubatud ehitada üks kuni 8,5 m kõrgune 2-korruseline põhihoone ja kaks kuni 6,5 m kõrgust 1-korruselist abihoonet. Planeeringu koostamise eesmärkidest lähtuvalt on lahendatud liikluskorraldus, haljastus ja heakord. Lahendatud on ühendused tehnovõrkudega.

Planeeringuga kavandatud tegevus on kooskõlas detailplaneeringu lähteülesandega ning vastab Tartu valla kehtivale üldplaneeringule, mis kajastab üldiseid suundi ja ühiskondlikke kokkuleppeid valla ruumilise keskkonna arendamiseks, seades erinevate alade kasutamis- ja ehitustingimused.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT