« Tagasi

Vahi alevikus asuva Kaasiku tn 8 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 18.04.2019 korraldusega nr 367 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Kaasiku tn 8 kinnistu (kü tunnus 79401:001:0316) detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,3 ha.

Planeeringu eesmärk on muuta krundi kasutamise sihtotstarve maatulundusmaast elamumaaks ning määrata krundile ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks. Planeeritud krundile on lubatud ehitada üks kuni 8,5 m kõrgune 2-korruseline põhihoone ja kaks kuni 6,5 m kõrgust 1-korruselist abihoonet. Planeeritud on liitumine ühisvee- ja kanalisatsioonivõrgu ning elektrivõrguga.

Planeeringuga kavandatud tegevus on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringu ja detailplaneeringu lähteülesandega. Planeeringulahendus vastab kehtivale seadusandlusele ning on kooskõlastatud Päästeametiga. Koostööd on tehtud võrguvaldajate ja naaberkinnistu omanikega.

Avalik väljapanek toimub 08.05.2019–22.05.2019 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik).

Täpsem info planeeringu kohta SIIT