« Tagasi

Tila külas asuva Tärmi maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Tartu Vallavalitsus otsustas 22.09.2022. a korraldusega nr 904 lõpetada Tila küas asuva Tärmi maaüksuse (kü 79403:002:0838) detailplaneeringu koostamine ja tunnistada kehtetuks Tartu Vallvalitsuse 08.07.2021 a. korraldus nr 620 „Tila külas asuva Tärmi (kü tunnus 79403:002:0838) maaüksuse detailplaneeringu algatamine"

Tartu Vallavalitsus algatas 08.07.2021. a korraldusega nr 620 Tila külas asuva Tärmi (kü tunnus 79403:002:0838) maaüksuse detailplaneeringu ning kinnitas detailplaneeringu lähteülesande.  Planeeringu eesmärgiks oli Tärmi maaüksuse jagamine äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kruntideks ning kruntidele ehitusõiguse määramine kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete ning tootmis- ja logistikahoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks sooviti anda lahendus planeeringuala liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala pindala oli ca 9,5 ha.

09.09.2022. a esitas Sigrid Säinast, kes esindab notariaalse volikirja alusel maaüksuse omanikke Borg Kinnisvara OÜ-d (reg. kood 12901628) ja Manfred Pucki, taotluse Tila külas asuva Tärmi (kü tunnus 79403:002:0838) maaüksuse detailplaneeringu lõpetamiseks. Detialplaneeringu koostamine sooviti lõpetada, kuna esialgselt kavandatud äri- ja tootmismaa kruntide moodustamine Tärmi maaüksusele on vastuolus kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. 01.08.2022 a. hakkas kehtima Tartu valla uus üldplaneering, mille kohaselt jääb Tärmi maaüksus väikeelamu maa-alale, mille all mõistetakse üksikelamu, kaksikelamu, suvila või aiamaja ning arhitektuurselt ja ehituslikult elamute vahelisse välisruumi sobituv muu elamuid teenindava maakasutuse juhtotstarbega maa-ala. Seega on maaomaniku poolt esitatud taotlus põhjendatud ning Tartu Vallavalitsus otsustas Tärmi maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetada.

Tila külas asuva Tärmi maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamise korraldusega on võimalik tutvuda Tartu Vallavalitsuses (aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik) või Tartu valla planeeringute registris SIIN