« Tagasi

Tila külas asuva Mõisaplatsi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas 30.05.2019 korraldusega nr 501 Tila külas asuva Mõisaplatsi maaüksuse (kü tunnus 79401:006:0995) ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,6 ha.

Planeeringulahendusega nähakse ette olemasolevast ärimaa sihtotstarbega Mõisaplatsi maaüksusest ühe ärimaa sihtotstarbega krundi moodustamine, et rajada piirkonda teenindav kuni 2-korruseline 1169 m2 ehitisealuse pinnaga kaubandus- ja teenuskeskus. Planeeringu koostamise eesmärkidest lähtuvalt on lahendatud liikluskorraldus, haljastus ja heakord. Planeeritud on Keskuse tee rekonstrueerimine planeeringualaga piirnevas lõigus. Lahendatud on ühendused tehnovõrkudega.

Tartu Vallavalitsus on seisukohal, et detailplaneering on koostatud vastavalt kehtivale Tartu valla üldplaneeringule, mis kajastab üldiseid suundi ja ühiskondlikke kokkuleppeid valla ruumilise keskkonna arendamiseks, seades erinevate alade kasutamis- ja ehitustingimused.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT