Tila külas asuva Kaupmehe tn ja Kõrveküla- Tartu tee vahelise ala detailplaneeringu osaline kehtestamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas osaliselt 17.10.2019 korraldusega nr 883 Tila külas asuva Kaupmehe tn ja Kõrveküla- Tartu tee vahelise ala detailplaneeringu. Kehtestamata jäi planeering Kaupmehe tn 8, 10 ja 12 kruntide osas. Kehtestatud planeeringuala suurus on ca 3,8 ha.

Kaupmehe tn 2 (pos 1) krundile on määratud ehitusõigus kuni 2-korruselise ärifunktsiooniga hoone püstitamiseks. Kaupmehe tn 4 ja 6 kruntide (pos 2 ja pos 3) osas on võimalik realiseerida ehitusõigus kas korterelamutena või sobivate ärifunktsiooniga hoonetena. Ehitusõiguse määramisel on lähtutud teistele kruntidele kavandatud korterelamu mahtudest. Kaupmehe 14, 16, 18 ja 20 (pos 7- pos 10) kruntidele on määratud ehitusõigused kuni 4-korruseliste korterelamute püstitamiseks, kus võib kuni 20% ulatuses olla ärifunktsiooni. Maksimaalne korterite arv on ühes korterelamus 32 välja arvatud pos 10 krunt, kus on lubatud maksimaalselt 24 korterit. Kogu ühe krundi korterelamu hoonemahtu ei ole lubatud rajada 16m kõrgusena, mahud peavad olema liigendatud. Lisaks on lubatud maa-aluse korruse rajamine. Kõigi kruntide ehitusõigus võimaldab ka 1-korruselise abihoone püstitamist. Planeeritud on täiendavad jalgteed Kaupmehe tn, Mõisa pst ja külgneva riigimaantee äärde ning jalgtee, mis ühendab Kaupmehe tänavat maanteeäärse kergliiklusteega. Lisaks on planeeritud laste mänguväljakud ja haljastuslahendused. Juurdepääsud kruntidele on Kaupmehe tänavalt. Normatiivne parkimine on tagatud igal krundil.

 

Tartu Vallavalitsus on seisukohal, et detailplaneering on koostatud vastavalt kehtivale Tartu valla üldplaneeringule, mis kajastab üldiseid suundi ja ühiskondlikke kokkuleppeid valla ruumilise keskkonna arendamiseks, seades erinevate alade kasutamis- ja ehitustingimused.

Täpsem info planeeringu kohta SIIT