Tartu Vallavolikogu kehtestas Tartu valla üldplaneeringu

Tartu Vallavolikogu kehtestas 15.06.2022 otsusega nr 43 Tartu valla üldplaneeringu.

Üldplaneeringuga on lahendatud maa-alade kasutus- ja ehitustingimused, transpordivõrgustiku ja muu taristu üldised asukohad jt valla arenguks olulised teemad.

Üldplaneering on koostatud kogu valla territooriumi kohta kuni 15 aasta perspektiivis.

Väljakujunenud asustusstruktuur ja senine keskuste võrk säilib, üldplaneeringuga võimaldatakse nende edasi arendamist läbi mitmekesise maakasutuse planeerimise. Arvestades rahvastikuprotsesse ja -prognoose, kavandatakse kompaktsemat maakasutust eelkõige Tartu linna lähialal (Kõrveküla-Raadi-Vahi-Tila piirkond) ning väiksemates keskustes valla erinevates piirkondades. Lisaks kompaktsete alade kujundamisele nähakse ette maalise asustuse arengut valla hajusamatel aladel. Eraldi rangem regulatsioon on loodud Vooremaa maastikukaitsealal ja Piirissaarel ehitamisele, et tagada piirkondade väärtuste säilimine.

Üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulisi keskkonnamõjusid ega piiriülest keskkonnamõju.

Üldplaneeringuga tehakse ettepanek Jõgeva maakonnaplaneeringu 2030+ ja Tartumaa maakonnaplaneeringu 2030+ täpsustamiseks kolme teema lõikes, milleks on rohelise võrgustiku struktuurelementide paiknemine ja kasutustingimused, väärtusliku põllumajandusmaa kasutustingimused ja piirid ning väärtuslike maastike paiknemine.

Üldplaneeringuga on muuhulgas määratud maa-alade ja veekogude üldised kasutustingimused, piirkondade üldised ehitus- ja haljastustingimused, transpordivõrgustik, rohevõrgustiku, väärtusliku põllumajandusmaa ning väärtuslike maastike kaitse- ja kasutustingimused  ja kõrgveepiirist tulenevad kitsendused. Lisaks on määratud tehnotaristu üldised rajamise tingimused, täpsustatud on kultuuriväärtuste ning looduskaitsega seonduvaid tingimusi.

Üldplaneeringuga kaasneb soodne mõju sotsiaalmajanduslikule olukorrale.

Üldplaneeringu leiad SIIT

Otsus jõustub 01.08.2022

Dokumendid leiad SIIT