Tartu Vallavalitsus algatas 06.11.2019 korraldusega nr 946 Tila külas asuva Rähni maaüksuse detailplaneeringu

Planeeringu algatamise eesmärk on laiendada Rähni tänava üksikelamute piirkonda piki Murisoo peakraavi äärt, jagada Rähni maaüksus (kü tunnus 79403:002:1455) elamumaa sihtotstarbega kruntideks ning määrata planeeritavatele kruntidele ehitusõigused üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Planeeringu käigus lahendatakse ka piirkonna ühine rekreatsiooniala. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele (sh tänavahaljastus), heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Käesoleva planeeringuga muudetakse alal kehtivat detailplaneeringut (Tartu Vallavolikogu 13.08.2008 otsusega nr 99 kehtestatud Tila külas asuva Kobrulehe maaüksuse ja lähiala detailplaneering). Peale käesoleva detailplaneeringu kehtestamist muutub samale alale kattuvas osas varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Planeeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest.

Planeeringuala pindala on ca 3,5 ha.

Täpsem info SIIT