« Tagasi

Tartu valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

Täname kõiki, kes Tartu valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse osas ettepanekuid esitasid.

Tartu vald analüüsis ja kaalus põhjalikult kõiki esitatud ettepanekuid.  Põhjendatud juhtudel on lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse dokumenti korrigeeritud ja täiendatud. Siinjuures märgime, et planeeringu koostamise algetapis ei ole alati ühese seisukoha kujundamine, et esitatud ettepanekuid ka 100 %-liselt arvestatakse, võimalik. Planeerimise on muutuv protsess, kus ettepanekuid ja arvamusi võib ja eeldatavasti esitatakse kogu protsessi vältel. Neid tuleb alati analüüsida ja kaaluda koosmõjus. Seetõttu toimub kaalutlusprotsess ka edaspidistes etappides. Hoiame Teid edaspidise  planeerimisprotsessiga kursis ning teavitame üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu valmimisest ning avalikust väljapanekust.

Peame väga oluliseks kõigi huvitatud isikute aktiivset protsessis osalemist ja kaasa rääkimist. Hõlbustamaks protsessis osalemist, üldplaneeringust arusaamist ja selle kasutamist, on koostatud Tartu valla üldplaneeringu portaal, mis on leitav aadressil http://hendrikson.ee/maps/Tartu-vald/.

Portaali koondatakse kõik üldplaneeringut puudutav teave ja materjalid – erinevad lähteandmed, uuringud ja analüüsid, planeeringulahendus, KSH aruanne, teave avalike töökoosolekute ja arutelude kohta jne.  Vastavalt planeerimisseaduse § 81 lg 5 on dokumenti muudetud põhjendatud juhtudel, muudetud dokument koos ametkondade ja isikute poolt esitatud ettepanekutega (laekunud kirjad) ning valla seisukohtadega (koondtabelina) on avalikustatud portaali alajaotuses „Planeeringu ja mõjude hindamise materjalid".