« Tagasi

Tabivere alevikus asuva Jaama maaüksuse detailplaneeringu kehtestamisest teavitamine

Tartu Vallavalitsus kehtestas oma 15.12.2022 korraldusega nr 1232 Tabivere alevikus asuva Jaama maaüksuse (kü tunnus: 77301:002:0175) detailplaneeringu. Planeeringuga moodustatakse Jaama maaüksusest kolm elamumaa krunti. Pärna tänava äärde moodustatakse kaks krunti, kus kummalegi krundile on määratud ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks. Põllu tn äärde moodustatakse üks krunt, kuhu on määratud ehitusõigus üksik- või kaksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks.

Pidades kinni kõikidest detailplaneeringus esitatud nõuetest, võib tekkida planeeringu elluviimisel vaid ajutine negatiivne mõju, mis on tingitud ehitustegevuse iseloomust ning tunnetatav ehitusaegsel ajal. Arvestades, et tegemist on tiheasustuspiirkonna keskkonnale iseloomuliku mõjuga, ei ole tegemist olulise ebasoodsa mõjuga inimeste heaolule ega tervisele. Samuti ei kaasne ka olulist mõju keskkonnale, kuna ala asub tiheasustusega alal, mis on kolmest küljest ümbritsetud tänavatega. 

Kehtestamise korralduse ja kehtestatud planeeringuga on võimalik tutvuda Tartu valla planeeringute registris: SIIT