« Tagasi

Kukemetsa III liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa nr TARM-076 kehtivusaja pikendamine

Keskkonnaamet edastas Tartu vallavalitsusele Kukemetsa III liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa nr TARM-076 kehtivusaja pikendamise taotlus.

Osaühing SMK Grupp (registrikood: 10124588) (aadress Teguri tn 30b, Tartu linn, Tartu linn, 51013 Tartu maakond)) esitas Keskkonnaametile Kukemetsa III liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa nr TARM-076 kehtivusaja pikendamise taotluse. Kaevandamisloa kehtivusaega soovitakse pikendada 15 aasta võrra.

Kukemetsa III liivakarjäär asub Tartu maakonnas Tartu vallas Vedu külas riigile kuuluval katastriüksusel Kukemetsa liivakarjäär 3 (registriosa nr 4330904, katastritunnus 79402:002:0108, sihtotstarve mäetööstusmaa 100%) Kukemetsa liivamaardlas (registrikaart nr 0829).

Kukemetsa III liivakarjääri mäeeraldise pindala on 9,05 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 11,44 ha. Seisuga 10.11.2017 oli mäeeraldisega seotud ehitusliiva aktiivne tarbevaru 160,9 tuh m³, millest kaevandatav 140,9 tuh m³ ning täiteliiva aktiivne tarbevaru oli 482,6 tuh m3, millest kaevandatav 423,6 tuh m3. Maavara kasutusalaks on ehitus ja teede ehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 06.07.2034.

Maavara kaevandamise loa muutmise menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 776 2419, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48306 Jõgeva maakond. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.