« Tagasi

Kõrveküla alevikus asuva Sopaku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis oma 20.04. 2023. a korraldusega nr 487 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kõrveküla alevikus asuva Sopaku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on Sopaku maaüksuse jagamine ärimaa sihtotstarbega kruntideks ning kruntidele ehitusõiguse määramine tankla, kauplus(te), majutus- ja kontorihoonete ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala hõlmab Sopaku maaüksust ja 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee L1 maaüksust ning osaliselt Kõrve tänava maaüksust. Planeeringuala pindala on u 2,9 ha.

Planeeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asuvad planeeritavad maaüksused detailplaneeringu kohustusega tiheasustusealal ja segahoonestatava arenguala maakasutuse juhtfunktsiooniga alal, mida iseloomustab mitmekesine hoonestus ja funktsionaalsus, s.h üldkasutatava avaliku ruumi olemasolu. Samuti arvestab planeeringulahendus olemasoleva ruumiga ning lahenduse realiseerimisel on positiivne mõju asustuse tihenemisele ja planeeringuala sihtotstarbelisele kasutamisele, kasutades ära olemasolevat taristut. Detailplaneering vastab valla ruumilise arengu eesmärkidele.

Sopaku maaüksus on praegu hoonestamata rohumaa. Planeeringuga on kavandatud jagada Sopaku maaüksus viieks ärimaa sihtotstarbega krundiks (Pos 1-Pos 5) ning üheks transpordimaa (Pos 6) krundiks. Krundile Pos 1 on lisaks planeeritud, säilitatava puudesalu ümber, avalikkusele ligipääsetav puhkeala/mänguväljak. Planeeringualale nähakse ette näiteks esmatarbekaupluse, tankla või muid igapäevaseid teenuseid pakkuvate asutuste rajamine. Samuti on sobilik planeeringualale rajada ka muid äripindu ja kontoripindu. Kergliikluse juurdepääs kruntidele on planeeritud kavandatavatelt kergliiklusteedelt avalike tänavate ääres ning ka Muriküla kraavi kaldale kavandatud teelt. Kavandatud jalgratta- ja jalgteed on ühendatud olemasolevate jalgratta- ja jalgteedega. Sõidukitega juurdepääs on kavandatud Kõrve tänavalt. Tuletõrje veevarustuse tagamiseks on planeeritud kaks uut hüdranti. Üks hüdrant on planeeritud juurdepääsuservituudi ala lõunaosasse ja teine Kõrve tänava äärde.

Sopaku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 09.05.2023-22.05.2023 Tartu Vallavalitsuse kantseleis (aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja Tartu valla koduleheküljel www.tartuvald.ee. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.