« Tagasi

Kõrveküla alevikus asuva Seedri maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Tartu Vallavalitsus võttis oma 20.04.2023. a korraldusega nr 486 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kõrveküla alevikus asuva Seedri maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringu algatamise eesmärk on kaaluda Seedri maaüksuse (kü 79403:002:0178) jagamist kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse planeeringuga lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala suurus on u 1,38 ha.

Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asuvad planeeritavad maaüksused detailplaneeringu kohustusega tiheasustusealal ja väikeelamumaa maakasutuse juhtfunktsiooniga alal, mille all mõistetakse üksikelamu, kaksikelamu, suvila või aiamaja, ridaelamu, korterelamu ehitamiseks ette nähtud maa-ala. Samuti arvestab planeeringulahendus olemasoleva ruumiga ning lahenduse realiseerimisel on positiivne mõju asustuse tihenemisele ja planeeringuala sihtotstarbelisele kasutamisele, kasutades ära olemasolevat taristut. Detailplaneering vastab valla ruumilise arengu eesmärkidele.

Seedri maaüksus on praegu hoonestamata, valdavalt looduslik rohumaa. Planeeringuga on kavandatud jagada Seedri maaüksus kaheks üksikelamu maa krundiks. Kruntidele on ligipääs olemasolevalt Muriküla teelt. Planeeritava ala veega varustamine on kavandatud krundile Pos 2 planeeritud puurkaevu baasil. Krundile Pos 2 on planeeritud veetorustiku ja kaevu servituut krundi Pos 1 kasuks. Planeeringuala tuletõrje veevarustuse tagamiseks on krundile Pos 2 planeeritud 30 m3 tuletõrje veemahuti. Planeeritavate kruntide reovee ärajuhtimine lahendatakse lokaalselt.

Seedri maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 09.05.2023-22.05.2023 Tartu Vallavalitsuse kantseleis (aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik) ja Tartu valla koduleheküljel www.tartuvald.ee. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.