KIKIVERE II UURINGURUUMI GEOLOOGILISE UURINGU LOA TAOTLUS

Keskkonnaamet edastas Tartu vallavalitsusele Kikivere II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse.

Keskkonnaamet teatab, et Maavarade OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Kuusiku tee 18-13, Loo alevik, Jõelähtme vald, 74201 Harju maakond) taotleb geoloogilise uuringu luba. Geoloogilise uuringu luba taotletakse Tartu maakonnas Tartu vallas Kikivere külas asuvale eramaale katastriüksusele Uus-Lulli (registriosa nr 9191550, katastritunnus 79402:003:0444). Uuringuruumi nimetus on Kikivere II uuringuruum. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 34,58 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 40 puurauku ja kuni 40 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 25 m. Uuritavaks maavaraks on liiv. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat. Uuringu teostaja on Maavarade OÜ.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 776 2419, e-post info@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48306 Jõgeva maakond.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.