Jõeääre maaüksuse detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Tartu Vallavolikogu lõpetas 27.06.2019 otsusega nr 64 Kobratu külas asuva Jõeääre maaüksuse (kü tunnus 79402:003:0227) osaala detailplaneeringu menetluse. Planeering algatati eesmärgiga vähendada Amme jõe kalda ehituskeeluvööndi ulatust, et võimaldada ehitusõigust olemasoleva elamu laiendamiseks ja abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu menetlus lõpetati, kuna muutunud on Keskkonnaministeeriumi seisukoht looduskaitseseaduse tõlgendamise osas ja sellest tulenevalt puudub vajadus ehituskeeluvööndi vähendamiseks.