Jõeääre detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavolikogu algatas 25.10.2018 otsusega nr 73 Kobratu külas asuva Jõeääre maaüksuse (kü tunnus 79402:003:0227) osaala detailplaneeringu.

Planeeringu eesmärgiks on kinnistu edelapiiril kulgeva Amme jõe ehituskeeluvööndi vähendamine, et võimaldada ehitusõigust olemasoleva elamu laiendamiseks ja täiendavate abihoonete püstitamiseks. Krundipiiride muutmist planeeringuga ei kavandata. Lisaks lahendatakse liikluskorraldus, haljastus, heakord ja hoonete tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringuala ulatus on ca 0,9 ha. Täpsem info SIIT