Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 30.04.2020 korraldusega nr 388 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Elupuu maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,0 ha.

Planeeringu koostamise eesmärk on Elupuu maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0937, 100% maatulundusmaa, pindala 10 039 m²) jagamine kaheks krundiks ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuga on kavandatud kolm uut krunti – kaks elamumaa ja üks transpordimaa krunt Kooli tänava perspektiivseks laiendamiseks. Krundile POS 1 on lubatud ehitada üks üksikelamu ja kaks abihoonet ja krundile POS 2 lubatud ehitada üks üksikelamu ja kuni kolm abihoonet. Lisaks ehitusõigusega määratud hoonetele võib üksikelamu kruntidele ehitada kaks kuni 20 m² ehitisealuse pindalaga hoonet.

Koostatava detailplaneeringuga muudetakse maa-alal kehtivat Elupuu maaüksuse detailplaneeringut, mis muutub käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel planeeringuala ulatuses kehtetuks.

Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringu põhimõtetega. Planeeringu koostamise käigus on koostööd tehtud Põllumajandusametiga ja Päästeametiga.

Avalik väljapanek toimub 25.05.2020–07.06.2020 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla talevik).

Täpsem info planeeringu kohta SIIT