« Tagasi

Helgi Baumanni keskkonnaloa nr L.MK/328095 muutmise (laiendamise) taotlus

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele Helgi Baumanni keskkonnaloa muutmise (laiendamise)  taotluse.

Keskkonnaamet teatab, et Helgi Baumann (isikukood 45104092725) (aadress 69103) poolt esitatud Kikivere liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa (edaspidi kaevandamisluba) nr L.MK/328095 muutmise (laiendamise) taotlus on menetlusse võetud. Kaevandamisloa nr L.MK/328095 (kaevandamisluba kehtib 20.07.2016 - 20.07.2031) alusel kaevandab Helgi Baumanni volitusel Lõuna-Eesti Karjäärid OÜ (registrikood 11201090, aadress Küüni tn 5b-5, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond) Kikivere liivakarjääris täiteliiva.

Kaevandamisloa nr L.MK/328095 muutmise taotluse kohaselt soovib ettevõte laiendada olemasolevat mäeeraldist sügavuti, olemasoleva mäeeraldise lamamis. Geoloogilise uuringu aruande Kikivere III uuringuruumi liiva varu geoloogiline uuring (varu seisuga 01.02.2023)" (EGF 9726). Lõuna-Eesti Karjäärid OÜ tellimusel koostatud geoloogilise uuringu aruandes tehtud ettepaneku alusel on täiteliiva aktiivse tarbevaru 1. ploki ja olemasoleva mäeeraldise lamamis Maa-ameti peadirektori korraldusega 24. märts 2023 nr 1-17/23/684 võetud arvele täiendav maavara mäeeraldisega seotud ploki 1 koosseisus. Samuti taotletakse Kikivere liivakarjääri mäeeraldise teenindusmaa pindala (piiri) muutmist, sest mäeeraldise teenindusmaa ulatub kagunurgas 0,02 ha naaber katastriüksusele, kus on säilinud looduslik seisund.

Mäeeraldise laiendamine on vajalik, et ettevõte saaks maavara varu täielikult ammendada ja ala nõuetekohaselt korrastada ning tagada seega ümbruskonna varustamise kvaliteetse ehitusmaterjaliga.

Kikivere liivakarjäär asub Tartu maakonnas Tartu maakonnas Tartu vallas Kikivere külas eraomandisse kuuluval Uus-Ellia (katastritunnus 79402:003:0409; pindala 13,72 ha, maa sihtotstarve on 75% mäetööstusmaa ja 25% maatulundusmaa) maaüksusel. Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Kikivere liivamaardla (maavarade registri registrikaart nr 0939) täiteliiva aktiivse tarbevaru 1 plokki ja olemasolevat Kikivere liivakarjääri (loa nr L.MK/328095, loa omaja Helgi Baumann, kehtiv kuni 20.07.2031). Taotletava mäeeraldise teenindusmaa hõlmab olemasoleva mäeeraldise teenindusmaad osaliselt. Mäeeraldise pindala on 7,61 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 9,85 ha. Kaevandamisloa muutmise taotluse kohaselt on seisuga 31.03.2023 mäeeraldise täiteliiva aktiivse tarbevaru kogus 643,667 tuh m³ ja kaevandatav varu on 175.682 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 20 tuh m³. Maavara kasutusaladeks on teedeehitus ja ehitus. Kaevandatud maa korrastamise suunaks on veekogu-ja metsamaa. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/dokument/DM-124588-3

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004 Tartu.