« Tagasi

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Tartu Vallavalitsus lõpetas 11.07.2019 korraldusega nr 593 Vahi alevikus asuvate Mõisatamme tn 30 ja Mõisavärava maaüksuste detailplaneeringu koostamise ning tunnistas kehtetuks Tartu Vallavalitsuse 18.11.2015 korralduse nr 540  `Vahi alevikus asuvate Mõisatamme tn 30 ja Mõisavärava maaüksuste detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine`. 

2015. aastal algatatud detailplaneeringu eesmärgiks oli Mõisatamme tn 30 (kü tunnus 79601:001:0013) ja Mõisavärava (kü tunnus 79601:001:0012) maaüksuste piiride muutmine ja Mõisatamme tn 30 krundile ehitusõiguse ja arhitektuurinõuete määramine Raadi lasteaia projekteerimiseks ja ehitamiseks ning üldkasutatavate rajatiste rajamiseks. Eesmärgiks oli muuta Tartu Vallavolikogu 27.02.2008 otsusega nr 15 kehtestatud Raadi lasteaia detailplaneeringut.

Algatatud planeeringu koostamine jäi pooleli ja ehitusluba uuele lasteaiale `Ripsik` väljastati 2008. aastal kehtestatud detailplaneeringu alusel.

Arvestades, et käesolevaks ajahetkeks on Mõisatamme tn 30 kinnistule rajatud lasteaed vastavalt kehtivale Raadi lasteaia detailplaneeringule ning Mõisavärava maaüksusele on üldkasutatavate rajatiste ja haljasala rajamine samuti võimalik vastavalt alal kehtivale detailplaneeringule, puudub vajadus detailplaneeringu koostamise jätkamiseks.