Osaühing Selmet Invest keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet edastas Tartu vallavalitsusele osaühing Selmet Invest keskkonnaloa taotluse

Keskkonnaamet teatab, et osaühing Selmet Invest (registrikood: 10665189) (aadress Kuusisoo tee 28, Tila küla, Tartu vald, Tartu maakond, 60532) esitas 21.09.2023 keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1019658-6. Ettevõte taotleb Metsaääre jäätmekäitluskohas (aadress: Kuusisoo tee 28, Tila küla, Tartu vald, Tartu maakond; katastritunnus 79401:001:0502) keskkonnaloa nr L.JÄ/330563 muutmist. Jäätmeloa muutmisega soovitakse lisada (lisaks puidujäätmete käitlusele) plastijäätmete, klaasijäätmete ja paberijäätmete kogumine, sorteerimine/pressimine ning ladustamine.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti. Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis SIIN


Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu. 

Mangeo OÜ geoloogilise uuringu loa taotlus Kobratu XI uuringuruumis

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele Mangeo OÜ geoloogilise uuringu loa taotluse.

Keskkonnaamet teatab, et Mangeo OÜ (registrikood: 16608962) (aadress Ihaste põik 10, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 51011) poolt esitatud maavara geoloogilise uuringu loa taotlus Kobratu XII uuringuruumis on menetlusse võetud. Kobratu XII uuringuruum asub Tartu maakonnas Tartu vallas Kobratu külas katastriüksustel Saamo (79601:001:1105), Pohlaveere (79402:003:0217) ja Matsi (79402:003:0428) maaüksusel eramaal Kobratu liivamaardlal (registrikaart nr 833). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 13.98 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 30 puurauku. Uurimissügavus on kuni 20 m. Uuritavateks maavaradeks on ehitus- ja täiteliiv. Hüdrogeoloogilisteks katsetöödeks on veetasemete mõõtmine uuringupuuraukudes. Muudeks sihtotstarbelisteks töödeks on materjali terastikulise koostise määramine; topograafiline mõõdistamine. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat. Geoloogilise uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ (registrikood 14346587, aadress: Liiva tn 41, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-125820
Taotlus on digitaalselt kättesaadav https://kotkas.envir.ee/dokument/DM-125820-3

Kuni Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004 Tartu.

OÜ VALLESBURG keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele OÜ VALLESBURG keskkonnaloa taotluse. Keskkonnaamet teatab, et OÜ VALLESBURG (registrikood: 10767754) (aadress Anne tn 83-4, Tartu linn, Tartu maakond, 50705) on esitanud 31.08.2023 keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1019909-2. Ettevõte taotleb Maramaa jäätmekäitluskohas (aadress: Tartu maakond, Tartu vald, Maramaa küla, Ranna tee 1; katastritunnus 79401:006:1253) keskkonnaloa nr KL-509498 muutmist. Jäätmeloa muutmisega soovitakse loobuda elektroonikajäätmete (jäätmeliigid jäätmekoodidega 16 03 04 02, 16 03 04 03) käitlemisest ning lisada treilaastude (12 01 03 01) käitlemine. Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti. Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/dokument/DM-125607-5 Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu.

KMG OÜ keskkonnaloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet teatas Tartu Vallavalitsusele, et on menetlusse võtnud KMG OÜ (registrikood 16196755, aadress Betooni tn 28, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond) 27.07.2023 esitatud keskkonnaloa nr L.ÕV.TM- 156442 muutmise taotluse nr T-KL/1018264-3. Ettevõttele on antud keskkonnaluba nr L.ÕV.TM-156442 asfaltbetoonitehase käitamiseks aadressil Stardiraja, Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond (katastritunnus 79601:001:1004). Samas käitises toimub ka mineraalsete jäätmete käitlemine. Ettevõttele on väljastatud jäätmeluba nr L.JÄ/330784. Seoses jäätmeloa tähtaja lõppemisega lisatakse jäätmete eriosa kehtivale keskkonnaloale nr L.ÕV.TM-156442. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 1 ja lg 4 kohaselt annab keskkonnaluba isikule õiguse teha ühte või mitut tegevust, sealhulgas saasteainete viimist paiksest saasteallikast välisõhku ja jäätmete käitlemist. Kui nimetatud tegevused on omavahel ruumiliselt või tehnoloogiliselt seotud, antakse nendeks tegevusteks üks keskkonnaluba.

Keskkonnaloa nr L.ÕV.TM-156442 muutmise taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-124851, dokument nr DM-124851-7. 

Lisateave Roheline 64 / 80010 Pärnu / Tel 662 5999 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee / www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658

Marina Minerals OÜ geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele Marina Minerals OÜ (registrikood: 11349875) (aadress Jalgpalli tn 21, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11312) 23.06.2023 esitatud Maramaa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis 23.06.2023 numbriga DM-125189-1).

Maramaa uuringuruumi teenindusala kattub riigile kuuluvate kinnistutega Vara metskond 29 (79601:001:1861), Vara metskond 128 (79401:001:0539) ja Vara metskond 37 (79401:002:0544) ja asub Maramaa külas, Tartu vallas, Tartu maakonnas. Taotletava uuringuruumi teenindusala kogupindala on 35,75 ha. Uuringu eesmärk on tarbevaru tasemel välja selgitada uuringuruumis levivate setete (liiv ja/või kruus) maht, kvaliteet ning kasutamise võimalused. Maavara soovitakse kasutada suuremate linnade ja objektide arendamisel vajaminevate täitematerjalidega varustamiseks. Uuringute käigus planeeritakse rajada kuni 50 uuringukaeveõõnt ja kuni 50 puurauku sügavusega kuni 15 m; muud kavandatavad sihtotstarbelised tööd: veetasemete mõõtmine, terastikulise koostise määramine, filtratsiooniomaduste määramine, kruusa purunemiskindluse määramine, uuringuruumi teenindusala topograafiline mõõdistamine. Uuringu teostaja on Inseneribüroo STEIGER OÜ (registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104/5, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond). Loa taotletav kehtivusaeg on 3 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda SIIN

Taotlus on digitaalselt kättesaadav SIIT

Kuni Geoloogilise uuringu loa andmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu.

Osaühing B&W Metall keskkonnakaitseloa taotluse menetlusse võtmise teade

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele Osaühing B&W Metall keskkonnaloa taotluse.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing B&W Metall (registrikood: 11377067) (aadress Vabriku tn 17, Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond, 60534) 21.04.2023 esitatud keskkonnaloa taotlus on menetlusse võetud.
Keskkonnaluba taotletakse Vabriku tn 17, Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond asuvale käitisele.

Osaühing B&W Metall tegeleb ehituslike teraskonstruktsioonide tootmisega. Käitise tootmismaht on kuni 10 000 t teraskonstruktsioone aastas. Spetsialiseerutud on väikese ja keskmise suurusega ehituslike teraskonstruktsioonide tootmisele. Käitise tegevusega kaasneb
saasteainete väljutamine välisõhku erinevatest tootmisprotsessidest (keevitamine, plasmalõikus, kemikaalide kasutamine) ja soojusenergia tootmisest (katlamaja).


Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/dokument/DM-124561-4


Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004 Tartu või telefonil 5646 1139. 

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Helgi Baumanni keskkonnaloa nr L.MK/328095 muutmise (laiendamise) taotlus

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele Helgi Baumanni keskkonnaloa muutmise (laiendamise)  taotluse.

Keskkonnaamet teatab, et Helgi Baumann (isikukood 45104092725) (aadress 69103) poolt esitatud Kikivere liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa (edaspidi kaevandamisluba) nr L.MK/328095 muutmise (laiendamise) taotlus on menetlusse võetud. Kaevandamisloa nr L.MK/328095 (kaevandamisluba kehtib 20.07.2016 - 20.07.2031) alusel kaevandab Helgi Baumanni volitusel Lõuna-Eesti Karjäärid OÜ (registrikood 11201090, aadress Küüni tn 5b-5, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond) Kikivere liivakarjääris täiteliiva.

Kaevandamisloa nr L.MK/328095 muutmise taotluse kohaselt soovib ettevõte laiendada olemasolevat mäeeraldist sügavuti, olemasoleva mäeeraldise lamamis. Geoloogilise uuringu aruande Kikivere III uuringuruumi liiva varu geoloogiline uuring (varu seisuga 01.02.2023)" (EGF 9726). Lõuna-Eesti Karjäärid OÜ tellimusel koostatud geoloogilise uuringu aruandes tehtud ettepaneku alusel on täiteliiva aktiivse tarbevaru 1. ploki ja olemasoleva mäeeraldise lamamis Maa-ameti peadirektori korraldusega 24. märts 2023 nr 1-17/23/684 võetud arvele täiendav maavara mäeeraldisega seotud ploki 1 koosseisus. Samuti taotletakse Kikivere liivakarjääri mäeeraldise teenindusmaa pindala (piiri) muutmist, sest mäeeraldise teenindusmaa ulatub kagunurgas 0,02 ha naaber katastriüksusele, kus on säilinud looduslik seisund.

Mäeeraldise laiendamine on vajalik, et ettevõte saaks maavara varu täielikult ammendada ja ala nõuetekohaselt korrastada ning tagada seega ümbruskonna varustamise kvaliteetse ehitusmaterjaliga.

Kikivere liivakarjäär asub Tartu maakonnas Tartu maakonnas Tartu vallas Kikivere külas eraomandisse kuuluval Uus-Ellia (katastritunnus 79402:003:0409; pindala 13,72 ha, maa sihtotstarve on 75% mäetööstusmaa ja 25% maatulundusmaa) maaüksusel. Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Kikivere liivamaardla (maavarade registri registrikaart nr 0939) täiteliiva aktiivse tarbevaru 1 plokki ja olemasolevat Kikivere liivakarjääri (loa nr L.MK/328095, loa omaja Helgi Baumann, kehtiv kuni 20.07.2031). Taotletava mäeeraldise teenindusmaa hõlmab olemasoleva mäeeraldise teenindusmaad osaliselt. Mäeeraldise pindala on 7,61 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 9,85 ha. Kaevandamisloa muutmise taotluse kohaselt on seisuga 31.03.2023 mäeeraldise täiteliiva aktiivse tarbevaru kogus 643,667 tuh m³ ja kaevandatav varu on 175.682 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 20 tuh m³. Maavara kasutusaladeks on teedeehitus ja ehitus. Kaevandatud maa korrastamise suunaks on veekogu-ja metsamaa. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/dokument/DM-124588-3

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004 Tartu.

KIIRKANDUR AS keskkonnakaitseloa TARM-071 muutmistaotlus Kukemetsa liivamaardla Kukemetsa II liivakarjääris

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele aktsiaselts KIIRKANDUR keskkonnaloa muutmise taotluse.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts KIIRKANDUR (registrikood: 10111516) (aadress Järvekalda tee 1, Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond, 76912) poolt esitatud keskkonnaloa TARM-071 muutmise taotlus Kukemetsa II liivakarjääri mäeeraldisel on menetlusse võetud. Kaevandamisloa nr TARM-071 (kaevandamisluba kehtib 02.09.2009 - 07.07.2024) alusel kaevandab aktsiaselts KIIRKANDUR Kukemetsa II liivakarjääris täite-ja ehitusliiva. Kaevandamisloa nr TARM-071 muutmise taotluse kohaselt soovib ettevõte kaevandamisloa kehtivust pikendada 15 aasta võrra. Kukemetsa II liivakarjäär asub Tartu maakonnas Tartu maakonnas Tartu vallas Vedu külas Kukemetsa liivakarjäär 2 katastriüksusel (katastritunnus 79402:002:0107 mäetööstusmaa 100%). Katastriüksuse omanik on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. Taotletav ala asub Kukemetsa liivamaardlas plokil 1, 2 ja 3 (registrikaart nr 829). Mäeeraldise pindala on 20,61 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 20,61 ha. Kaevandamisloa muutmise taotluse kohaselt on seisuga 31.12.2022 mäeeraldise täiteliiva aktiivse tarbevaru kogus 1010 tuh m³ ja kaevandatav varu on 900 tuh m³, ehitusliiva aktiivse tarbevaru kogus 554.14 tuh m³ ja kaevandatav varu on 536.14 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 105 tuh m³. Maavara kasutusaladeks on teedeehitus ja ehitus. Kaevandatud maa kasutamise otstarve on metsamaa ja puhkeotstarbeline veekogu. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis  SIIN

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004 Tartu.

Osaühing MANTRUM geoloogilise uuringu loa taotlus Kobratu XI uuringuruumis

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele Osaühing MANTRUM geoloogilise uuringu loa taotluse.

Keskkonnaamet teatab, et osaühing MANTRUM (registrikood: 10213174) (aadress Mantrumi, Kobratu küla, Tartu vald, Tartu maakond, 60510) poolt esitatud geoloogilise uuringu loa taotlus Kobratu XI uuringuruumis on menetlusse võetud. Uuringuruum asub Kikivere külas, Tartu vallas, Tartu maakonnas riigile kuuluva Kobratu liivakarjääri maaüksuse (tunnus 79402:003:0050) piires, kus asub Kobratu liivakarjääri mäeeraldis ja selle teenindusmaa. Katastriüksuse omanik on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. Karjääris kaevandab osaühing MANTRUM (kaevandamisluba nr L.MK/333152) liiva. Taotletava uuringuruumi teenindusala põhja-, loode- ja idaosa kattuvad osaliselt Kobratu liivamaardla (registrikaart nr 0833) täiteliiva aktiivse tarbevaru 13 plokiga. Uuringuruumi pindala on 5.28 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 15 puurauku. Uurimissügavus on kuni 15 m. Uuritavateks maavaradeks on ehitusliiv ja täiteliiv. Hüdrogeoloogilisteks katsetöödeks on veetasemete mõõtmine puuraukudes. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat. Geoloogilise uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ (registrikood 14346587, aadress Liiva tn 41, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda SIIN

Taotlus on digitaalselt kättesaadav SIIN

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004 Tartu.

Aktsiaselts Reinsalu Auto keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele Aktsiaselts Reinsalu Auto keskkonnaloa taotluse.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Reinsalu Auto (registrikood: 10288491) (aadress Tamme tn 17, Tõrvandi alevik, Kambja vald, Tartu maakond, 61715) esitas 02.02.2023 keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1014942-4 puidujäätmete purustamiseks ja ladustamiseks. Jäätmekäitluskoht asub aadressil Stardiraja, Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond (katastritunnus 79601:001:1004).

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti. Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/dokument/DM-121724-10

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu.

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Lõhmuse VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

Keskkonnaamet edastas 14.09.2022 Tartu Vallavalitsusele Lõhmuse VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ning soovib taotluse kohta Tartu Vallavalituse arvamust.

Keskkonnaamet teatab, et OSAÜHING TARTU VALLA KOMMUNAAL (registrikood: 10290080) (aadress Pargi tn 5, Vasula alevik, Tartu vald, Tartu maakond, 60535) poolt esitatud geoloogilise uuringu loa taotlus Lõhmuse VI uuringuruumis on menetlusse võetud.

Lõhmuse VI uuringuruum asub Tartu maakonnas Tartu vallas Valmaotsa külas Lõhmuse (Laeva II) kruusamaardlas (maardla registrikaart nr 0742) Lõhmuse kruusakarjääri kinnistul (katastriüksuse tunnus 38301:002:0118, maa sihtotstarve on mäetööstusmaa 100%, pindala 10,01 ha) ja jääb Lõhmuse kruusakarjääri mäeeraldise (maavara kaevandamise luba KL-513881) lamamisse. Kinnistu omanik on Tartu vald, uuringuloa taotleja on kohalikule omavalitsusele kuuluv munitsipaalettevõte. Uuringuruumi teenindusala pindala on 10,00 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 25 kaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 8 m. Uuritavateks maavaradeks on ehituskruus ja ehitusliiv. Hüdrogeoloogilisteks katsetöödeks on veetasemete mõõtmine. Muudeks sihtotstarbelisteks töödeks on materjali terastikulise koostise määramine; kruusa purunemiskindluse kategooria määramine (Los Angelese katse); topograafiline mõõdistamine. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat. Geoloogilise uuringu teostaja on Kobras OÜ (registrikood 10171636, aadress Riia tn 35, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda SIIN

Taotlus on digitaalselt kättesaadav SIIN

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, Tartu.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Kaasiku Vesi OÜ keskkonnaloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet edastas 29.08.2022 Tartu vallavalitsusele Kaasiku Vesi OÜ keskkonnaloa muutmise taotluse.

Keskkonnaamet teatab, et Kaasiku Vesi OÜ (registrikood: 14169731) (aadress Anne tn 51-77, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond) taotleb keskkonnakaitseloa nr KL-515970 muutmist, millega taotletakse keskkonnakaitseloasse nr KL-515970 puurkaevu (keskkonnaregistri kood PRK0021422) lisamist, mis asub Tartu maakonnas Tartu vallas Kõrveküla alevikus Nurmevälja kinnistul (katastritunnus 79401:001:0051).

Keskkonnaloa muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-121105, taotlus nr T-KL/1014350.

Kuni keskkonnaloa muutmise taotluse rahuldamise või mitte rahuldamise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu.

Samuti avaldab Keskkonnaamet keskkonnaloa taotluse menetluse algatamise teate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Kikivere III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

Keskkonnaamet edastas 02.08.2022 Tartu Vallavalitsusele Kikivere III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ning soovib taotluse kohta Tartu Vallavalituse arvamust.

Keskkonnaamet teatab, et Lõuna-Eesti Karjäärid OÜ (registrikood: 11201090) (aadress Küüni tn 5b-5, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond) poolt esitatud geoloogilise uuringu loa taotlus Kikivere III uuringuruumis on menetlusse võetud.

Uuringuruum asub Kikivere külas, Tartu vallas, Tartu maakonnas Uus-Ellia maaüksusel (katastritunnus 79402:003:0409) eramaal. Kikivere III uuringuruumi pindala on 7,61 ha. Taotletava uuringuruumi teenindusala kattub pindalaliselt täielikult Kikivere liivamaardla 0939 täiteliiva aktiivse tarbevaru 1. plokiga ja kehtiva kaevandamisloaga mäeeraldisega Kikivere liivakarjääri (loa nr L.MK/328095, loa omaja Helgi Baumann). Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 15 kaeveõõnt ja kuni 15 puurauku. Uurimissügavus on kuni 12 m. Uuritavateks maavaradeks on ehitusliiv ja täiteliiv. Hüdrogeoloogilisteks katsetöödeks on veetasemete mõõtmine puuraukudes. Muudeks sihtotstarbelisteks töödeks on proovid terastikulise koostise määramiseks, topotööd. Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat. Geoloogilise uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ (registrikood 14346587, aadress Liiva tn 41, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda SIIT. Taotlus on digitaalselt kättesaadav SIIT

Kuni geoloogilise uuringu loa otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, Tartu.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Kaasiku Vesi OÜ tähtajatu keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet edastas 23.05.2022 Tartu vallavalitsusele Kaasiku Vesi OÜ keskkonnaloa taotluse.

Keskkonnaamet teatab, et Kaasiku Vesi OÜ (registrikood: 14169731) (aadress Anne tn 51-77, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond) taotleb tähtajatut keskkonnaluba (veeluba) heitvee juhtimiseks suublasse Tartu maakonnas Tartu vallas Vahi alevikus Karukella tn 9 kinnistult (katastritunnus 79401:001:0302).

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis SIIN

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu.

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Kobratu X uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

Keskkonnaamet edastas 06.05.2022 Tartu Vallavalitsusele Kobratu X uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ning soovib taotluse kohta Tartu Vallavalituse arvamust.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Eesti Killustik (registrikood: 10126848) (aadress Rõstla paekivikarjäär, Rõstla küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond) poolt esitatud geoloogilise uuringu loa taotlus Kobratu X uuringuruumis on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse geoloogilise uuringu teostamiseks Tartu maakonnas Tartu vallas Kobratu külas Eesti Vabariigile kuuluval kinnistul Viljatera (tunnus 79402:003:0234). Katastriüksuse omanik on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 35,16 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga. Geoloogilise uuringu käigus plaanitakse rajada kuni 30 puurauku ja kuni 15 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega on kuni 25 m. Uuritavateks maavaradeks on ehitus-ja täiteliiv. Hüdrogeoloogilised katsetööd: veetaseme mõõtmine. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: proovide võtmine granulomeetrilise koostise ja filtratsiooni määramiseks ning füüsikalis-mehaanilisteks katseteks. Topograafiline mõõdistamine. Uuringu teostaja on Inseneribüroo STEIGER OÜ (registrikood 11206437, aadress: Männiku tee 104/1, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond). Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav SIIN

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Kämara uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

Keskkonnaamet edastas 06.05.2022 Tartu Vallavalitsusele Kämara uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ning soovib taotluse kohta Tartu Vallavalituse arvamust.

Keskkonnaamet teatab, et Marina Minerals OÜ (registrikood: 11349875) (aadress Tartu mnt 83-806, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond) poolt esitatud geoloogilise uuringu loa taotlus Kämara uuringuruumis on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Tartu maakonnas Tartu vallas Kämara külas, eraomandisse kuuluval katastriüksusel Vahemetsa (katastritunnus 38301:001:0038). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 23,65 ha. Tegemist on ehitusliiva ja -kruusa tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 45 puurauku ja kuni 45 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 10 m. Hüdrogeoloogilisteks katsetöödeks on veetasemete mõõtmine, muudeks sihtotstarbelisteks töödeks on setete terastikulise koostise, filtratsiooniomaduste määramine; uuringuruumi teenindusala topograafiline mõõdistamine. Taotletav uuringuloa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on Inseneribüroo STEIGER OÜ (registrikood 11206437, aadress: Männiku tee 104, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda SIIN

Taotlus on digitaalselt kättesaadav SIIN

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

OÜ Vallesburg keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine

Keskkonnaamet edastas 30.03.2022 kirjaga nr DM-119070-8 Tartu Vallavalitsusele ettevõtte OÜ Vallesburg keskkonnaloa taotluse T-KL/1011633-5.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ VALLESBURG (registrikood: 10767754) (aadress Anne tn 83-4, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond) on 28.03.2022 esitanud keskkonnaloa taotluse T-KL/1011633-5. Ettevõte taotleb olemasolevas jäätmekäitluskohas aadressil Ranna tee 1, Maramaa küla, Tartu vald, Tartu maakond (79401:006:1253) keskkonnaluba tavajäätmete (plasti, metalli- ja elektroonikajäätmte ja katalüsaatorite) purustamiseks ja ladustamiseks. Eelnevalt on antud kinnistul lubatud sorteerida ja kokku pressida pakendijäätmeid 1720 tonni, paberi – ja kartongi 800 tonni, sorteerida elektroonikajäätmeid kokku 30 tonni.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis SIIN

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu.

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

KOBRATU IX UURINGURUUMI GEOLOOGILISE UURINGU LOA TAOTLUS

Keskkonnaamet edastas 23.03.2022 Tartu Vallavalitsusele Kobratu IX uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ning soovib taotluse kohta Tartu Vallavalituse arvamust.

Keskkonnaamet teatab, et osaühing MANTRUM (registrikood: 10213174) (aadress Äksi tee 14, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond) poolt esitatud geoloogilise uuringu loa taotlus Kobratu IX uuringuruumis on menetlusse võetud.

Kobratu IX uuringuruum asub Tartu maakonnas Tartu vallas Kobratu külas katastriüksustel Saamo (79601:001:1105), Pohlaveere (79402:003:0217) ja Matsi (79402:003:0428) maaüksusel eramaal Kobratu liivamaardlal (registrikaart nr 833). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 13.98 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 30 puurauku. Uurimissügavus on kuni 20 m. Uuritavateks maavaradeks on ehitus- ja täiteliiv. Hüdrogeoloogilisteks katsetöödeks on veetasemete mõõtmine puuraukudes. Muudeks sihtotstarbelisteks töödeks on materjali terastikulise koostise määramine; topograafiline mõõdistamine. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat. Geoloogilise uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ (registrikood 14346587, aadress: Liiva tn 41, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda SIIN  või Keskkonnaameti lähimas kontoris (info@keskkonnaamet.ee)

Taotlus on digitaalselt kättesaadav SIIN

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

AS Aqua Marina keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet edastas 08.03.2022 Tartu vallavalitsusele AS Aqua Marina keskkonnaloa taotluse.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts AQUA MARINA (registrikood: 10120426) (aadress Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Võru tn 176, 50112) 21.02.2022 esitatud keskkonnaloa esmataotlus (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 21.02.2022 nr DM-109574-14 all) on võetud menetlusse. Keskkonnaluba taotletakse Tartu maakonnas Tartu vallas Kärkna külas Kütte kinnistul (katastritunnus 79401:001:0168) asuvale käitisele. Tegevusalad, millele luba taotletakse on vedelike ja gaaside ladustamine (EMTAK 52102) ja auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK 35301). Keskkonnaluba taotletakse paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamiseks ja vee erikasutuseks.

Rajatav käitis kujutab endast kütuseterminali, kus toimub naftasaaduste ja kemikaalide vastuvõtmine transpordivahenditelt, ladustamine ja väljastamine transpordivahenditele. Terminali on kokku planeeritud 16 mahutit, kogumahutavusega 46000 m3. Sellest kuni 19000 m3 kasutatakse bensiini hoiustamiseks, kuni 25500 m3 diislikütuse hoiustamiseks ja 1500 m3 kütuselisandite hoiustamiseks. Käitises on sooja tootmiseks planeeritud üks põletusseade, mille nimisoojusvõimsus on 0,16 MWth. Taotluses on käitise parema jälgitavuse huvides sama kõrgusega mahutid koondatud üheks koondheiteallikaks (ehk mahutite gruppideks). Seega on käitises kuus heiteallikat: mahutigrupp HA-1, mahutigrupp HA-2, mahutigrupp HA-3, mahutigrupp HA-4, gaaside kogumis- ja tagastussüsteem (VRU) ja katlamaja korsten K-1. Põletusseadme käitamiseks kulub aastas kuni 64 tonni vedeldatud naftagaasi (LPG). Olulisimad taotletavad välisõhku eralduvad saasteained on mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid (NMVOC) ja nende summaarne aastane heitkogus on 10,854 tonni. Vee erikasutuse eesmärgiks on käitise territooriumilt kõvakattega pindadelt kokku kogutud sademevee juhtimine suublasse.

Käitise kinnistu sihtotstarve on 100% tootmisterritoorium ja see on ümbritsetud toomismaadega, ärimaaga, põhja osas maatulundusmaaga, elamumaa ja sihtotstarbeta maaga, lõuna suunast transpordimaadega. Lähim elamu asub tootmisterritooriumi piirist u 30 m kaugusel kirde suunas, kuid heiteallikatele lähim elamu asub u 200 m kaugusel põhja suunas. Ettevõtte tootmisterritooriumiks olev kinnistu ei asu kaitse- ega hoiualal, Natura 2000 linnu- ega loodusalal. Käitise mõjupiirkonda jääb üks II kaitsekategooria loomaliigi leiukoht. Lähimaks looduskaitseseaduse alusel kaitstavaks alaks on ca 1,8 km kaugusel idas paiknev Kärevere looduskaitseala (KLO1000600).

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontoris.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (kotkas.envir.ee).

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Pikk tn 20a, 80013 Pärnu.

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Foxway OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine

Keskkonnaamet edastas 04.02.2022 kirjaga nr DM-118022-7 Tartu Vallavalitsusele ettevõtte Foxway OÜ keskkonnaloa taotluse.

Keskkonnaamet teatab, et Foxway OÜ (registrikood: 12703942) (aadress Killustiku põik 1, Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond, Eesti) on esitanud 27.01.2022 keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1010542-4.

Ettevõte taotleb keskkonnaluba jäätmete (tava- ja ohtlike elektroonikajäätmete) käitlemiseks, tähtajaga kuni 29.12.2026, ja tema käitluskoht asub ettevõttele JS Kinnisvara OÜ (registrikood 16364721) kuuluval kinnisasjal aadressil Estakaadi tn 14, Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond (katastritunnus 79401:006:1206). Kinnistu kasutusõigus on antud ettevõttele JS Kinnisvara OÜ (registrikood 14804239) 28.10.2020 sõlmitud äriruumi üürilepingu alusel.

Ettevõte saab mittekõlblikke elektroonikajäätmeid (peamiselt nutitelefonid, tahvel ja sülearvutid) taaskasutusorganisatsioonidelt. Estakaadi tn 14 planeeritakse elektroonikajäätmete demonteerimist, ladustamist ning korduskasutusse suunamist.

Ettevõte oma keskkonnaluba nr L.JÄ/333207 samaks tegevuseks Vahi alevikus aadressil Killustiku põik 1 (RAADI AUTOSALONG kinnisasi; kinnistusraamatu registriosa 1172404; katastritunnus 79401:006:1580.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Tartu kontoris aadressil Tartu linn, Aleksandri 14.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-118022, dokument nr DM-118022-4 all.

Kuni keskkonnaloa andmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tartu linn, Aleksandri 14.

AS Tartu Veevärk vee erikasutuse keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet edastas 27.01.2022 Tartu vallavalitsusele OÜ Olgo vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Olgo (registrikood: 11439070) (aadress Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Raekoja plats 16, 51004) taotleb tähtajatut keskkonnaluba (veeluba) heitvee juhtimiseks suublasse Tartu maakonnas Tartu vallas Vahi alevikus Janne kinnistult (katastritunnus79401:006:0578).

Keskkonnaloa taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Tartu kontoris (Aleksandri 14, Tartu, tel 58531024, e-post info@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis aadressil https://kotkas.envir.ee/, otsingusse sisestada menetluse nr M-118147.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004 Tartu.

Keskkonnaloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

AS HANZA Mechanics Tartu õhusaasteloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele AS HANZA Mechanics Tartu õhusaasteloa muutmise taotluse.

Keskkonnaamet teatab, et AS HANZA Mechanics Tartu (registrikood: 10019012) (aadress Puiestee 2, 50303 Tartu linn) poolt esitatud keskkonnaloa muutmise taotluse alusel on valminud keskkonnaloa nr L.ÕV/327021 eelnõu ja keskkonnaloa andmise korralduse eelnõu. Ettevõtte käitis asub Tartumaal Tartu vallas Vahi alevikus Silikaadi tn 6/8 kinnistul (katastritunnus 79401:006:1287). Keskkonnaloa muutmist taotletakse seoses tootmismahtude suurenemisega ja uue tootmishoone rajamisega kinnistul Silikaadi tn 5, Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond (katastritunnus 79601:001:0810). Ettevõte põhitegevusala on mehaaniline metallitöötlus, kõrvaltegevusalaks auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine ettevõtte tarbeks.

Eelnõu(de)  ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt.

Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee sakkide „Keskkonnaload" ja „Keskkonnalubade taotlused ja menetlused" alt menetlusnumbriga M-118047, kus taotlus on leitav dokumendi nr T-KL/1010366-3 alt ja eelnõud on leitavad dokumendi nr DM-118047-7 alt.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Kikivere II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

Keskkonnaamet edastas 03.11.2021 Tartu vallavalitsusele Kikivere II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ning soovib taotluse kohta Tartu Vallavalituse arvamust.

Keskkonnaamet teatab, et EMG Arendus OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Vana-Narva mnt 11b, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond) poolt esitatud geoloogilise uuringu loa taotlus Kikivere II uuringuruumis on menetlusse võetud.

Uuringuruum asub Kikivere külas, Tartu vallas, Tartu maakonnas ja kattub Uus-Lulli (katastritunnus 79402:003:0444) kinnistuga. Kikivere II uuringuruumi pindala on 36,44 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 40 kaeveõõnt ja kuni 40 puurauku. Uurimissügavus on kuni 25 m. Uuritavateks maavaradeks on ehitusliiv ja täiteliiv. Hüdrogeoloogilisteks katsetöödeks on veetasemete mõõtmine puuraukudes. Muudeks sihtotstarbelisteks töödeks on laboratoorsed katsetused, geodeetiline mõõdistamine, vajadusel muud katsetused. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Geoloogilise uuringu teostaja on EMG Arendus OÜ (registrikood 14212964, aadress Vana-Narva mnt 11b, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (info Telefon: 662 5999, E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE)

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/).

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Veski 32, Tartu. Oma seisukoha taotluse kohta võib ka esitada Tartu Vallavalituse üldmeilile tartuvald@tartuvald.ee.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Lõhmuse kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet edastas 11.08.2021 Tartu vallavalitsusele Lõhmuse kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse.

Keskkonnaamet teatab, et OSAÜHING TARTU VALLA KOMMUNAAL (registrikood: 10290080) (aadress Pargi tn 5, Vasula alevik, Tartu vald, Tartu maakond) Lõhmuse kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa (edaspidi ka kaevandamisluba) taotlus on menetlusse võetud.

OSAÜHING TARTU VALLA KOMMUNAAL taotleb kaevandamisluba Tartu maakonnas Tartu vallas Valmaotsa külas Lõhmuse (Laeva II) kruusamaardlas (maardla registrikaart nr 0742) Lõhmuse kruusakarjääris Lõhmuse kruusakarjääri kinnistul (katastriüksuse tunnus 38301:002:0118, maa sihtotstarve on mäetööstusmaa 100%, pindala 10,01 ha). Kinnistu omanik on Tartu vald, kaevandamisloa taotleja on kohalikule omavalitsusele kuuluv munitsipaalettevõte. Kaevandatakse ehituskruusa aktiivse tarbevaru ploki 1, 3 ja 5 ning ehitusliiva aktiivse tarbevaru plokil 10. Ploki 1, 3 ja 5 puhul on tegemist endise Lõhmuse kruusakarjääri (kaevandamisluba nr L.MK/319046, loa kehtivus kuni 31.03.2021, kaevandaja Alpter Grupp OÜ) ammendamata jäänud jääkvaruga. Kaevandamise jätkamine võimaldab varu maksimaalselt ammendada ja kaeveala korrastamisprojektiga seatud nõuete kohaselt korrastada.

Lõhmuse kruusakarjääri mäeeraldise pindala on 7,55 ha ja teenindusmaa pindala 10,0 ha. Kaevandamisloa taotluse kohaselt on mäeeraldise aktiivne tarbevaru seisuga 01.08.2021 ehituskruusal (plokk 1, 3, 5) 108,477 tuh m³ ning kaevandatava varu koguseks 87,0 tuh m³. Ehitusliiva (plokk 10) aktiivne tarbevaru: 3,0 tuh m³ ning kaevandatava varu koguseks 3,0 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 30,0 tuh m³. Katendi (sh muld) kogus 100 m³. Maavara kasutusaladeks on teede remont ja hooldus ning ehitustegevus. Korrastamise suunaks on maatulundusmaa (metsamaa). Taotletava loa kehtivuseks 3 aastat.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 662 5999, e-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/).

Kuni leskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Veski 32, Tartu.

Keskkonnaloa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Kobratu II maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet edastas Tartu vallavalitsusele Kobratu II maavara kaevandamise keskkonnaloa) taotluse.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ TEEARU GRUPP (registrikood: 10694251) (aadress Võru tn 176, Tartu linn, Tartu maakond) poolt esitatud maavara kaevandamise keskkonnaloa (edaspidi keskkonnaluba) taotlus Kobratu II mäeeraldisel on menetlusse võetud.

Taotletav Kobratu II liivakarjäär asub Tartu maakonnas, Tartu vallas, Kobratu külas eraomandisse kuuluval maaüksusel Matsi (tunnus 79402:003:0427; pindala 7,83 ha). Taotletav mäeeraldis kattub kuni 16.05.2020 kehtinud Kobratu II liivakarjääriga (loa nr L.MK/318772, loa omaja OÜ TEEARU GRUPP), hõlmates seda pindalaliselt täielikult. Taotletav mäeeraldis kattub täielikult Kobratu liivamaardla (registrikaart nr 0833) aktiivse tarbevaru plokkidega 3 (täiteliiv), 4 (ehitusliiv) ning suures osas plokkidega 7 (täiteliiv) ja 8 (ehitusliiv).

OÜ TEEARU GRUPP kaevandas maavara Tartumaal Kobratu liivamaardlas (registrikaart nr 833) Kobratu II liivakarjääris kaevandamise loa nr L.MK/318772 alusel, mis kehtis 17.05.2010-16.05.2020. Kuna kaevandamise luba on aegunud taotleb OÜ TEEARU GRUPP käesolevaga samale alale uut keskkonnaluba, et väljata allesjäänud jääkvaru ning korrastada kaevandamisega rikutud maa-ala. Kuna taotletava ala näol on valdavalt tegemist vana avatud kaevandusmaastikuga, on seal paikneva maavaravaru kaevandamise jätkamine otstarbekas ka ressursi säästliku kasutamise eesmärgist lähtudes.

Kobratu II liivakarjäär mäeeraldise pindala 5,03 ha, teenindusmaa pindala 6,42 ha. Kaevandamisloa taotluse kohaselt on mäeeraldise aktiivne tarbevaru seisuga 01.01.2021 täiteliival (plokk 3) 123,405 tuh m³ ning kaevandatava varu koguseks 48,305 tuh m³. Ehitusliival (plokk 4) 72,772 tuh m³ ning kaevandatava varu koguseks 40,672 tuh m³. Täiteliival (plokk 7) 8 tuh m³ ning kaevandatava varu koguseks 1,4 tuh m³. Ehitusliival (plokk 8) 3 tuh m³ ning kaevandatava varu koguseks 0,2 tuh m³.Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 18,0 tuh m³. Katendi kogus 101 tuh m³, sh muld 15 tuh m³ . Maavara kasutusaladeks on ehitus ja teedeehitus. Korrastamise suunaks on veekogu-ja maatulundusmaa (metsamaa ja rohumaa). Luba taotletakse 15 aastaks.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (info tel 662 5999, e-post info@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/).

Kuni keskkonnaloa andmise või andmata jätmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Veski 32, Tartu.

Keskkonnaloa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Transpordiameti keskkonnaloa taotluse üldkasutatava veetee Praaga laevakanali ja Eesti Värava kanali hooldussüvendamiseks ja kaadamiseks Peipsi järves

Keskkonnaamet teatab, et Transpordiamet (registrikood: 70001490) (aadress Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Valge tn 4, 11413) keskkonnaloa KL-512274 eelnõu ja korralduse eelnõu ning taotletavale tegevusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu on valminud. Tegevuse eesmärgiks on üldkasutatava veetee Praaga laevakanal ja Eesti värava kanali hooldussüvendamiseks ja kaadamiseks Peipsi järves mahuga 82800 m3.

Eelnõu(de), loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Digitaalselt. Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis aadressil https://kotkas.envir.ee/, otsingusse sisestada menetluse nr M-115015.

OÜ Selmet Invest jäätmeloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele OÜ Selmet Invest jäätmeloa muutmise taotluse.

Keskkonnaamet teatab, et osaühing Selmet Invest (registrikood: 10665189) (aadress Tehnoringi tee-Metsaääre, Tila küla, Tartu vald, Tartu maakond) 30.12.2020 esitatud keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1006464 alusel on võtnud menetlusse keskkonnaloa nr L.JÄ/330563 , kehtivusega 06.04.2018–05.04.2023, muutmise. Ettevõte tegeleb aadressil Tartu maakond, Tartu vald, Tila küla, Metsaääre (katastritunnus 79401:001:0502; endale kuuluval kinnisasjal) tavajäätmete (pakendite, ehitusel tekkinud puidu-, klaasi-, plastijäätmete, olmejäätmete hulgast eraldatud paberi-, klaasi- ja puidujäätmete) sorteerimise, purustamise (taaskasutamistoimingu kood R12s) ja ladustamisega (R13) ning –purustamisega mobiilse seadmega Eesti Vabariigi territooriumil (R12s) (keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeüS) § 41 lg 1 p 3 ning jäätmeseadus (edaspidi JäätS) § 73 lg 2 p 2-4).

Ettevõte soovib muuta:

1) keskkonnaloa nr L.JÄ/330563 tabelit 1 ja 3 (JäätS § 98ˇ3 lg 3).

Vähendatakse üheaegselt ladustatavaid jäätmekoguseid (olemasolevalt lubatud 200 t/a vähendatakse kuni 50 tonnini aastas).

2) keskkonnaluba nr L.JÄ/330563 tähtajatuks loaks (KeüS § 53 lg 2 p 1).

Keskkonnaloa muutmise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Tartu kontoris aadressil Tartu linn, Veski 32 või küsida e-kirjaga info@keskkonnaamet.ee..

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsute infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-114254 all.

Kuni keskkonnaloia muutmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada keskkonnaloa taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tartu linn, Veski 32.

Keskkonnaloa muutmise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

OÜ Relss jäätmeloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet edastas Tartu Vallavalitsusele OÜ Relss jäätmeloa muutmise taotluse.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Relss (registrikood: 11288412) (aadress Pähklipuu tn 2-2, Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond) esitas 31.12.2020 keskkonnaloa nr L.JÄ/329463, kehtivusega 21.07.2017–20.07.2022, muutmise taotluse nr T-KL/1006485. Ettevõte tegeleb erinevatel ehitus- ja lammutusobjektidel Eesti Vabariigi piires ja enda omandisse kuuluval kinnisasjal aadressil Tiigiääre, Aovere küla, Tartu vald, Tartu maakond (katastritunnus 79403:004:0188; edaspidi ka Tiigiääre pinnasetäite koht) püsijäätmete (jäätmekoodiga 01 04 08, 17 01 01, 17 01 02, 17 02 01, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 06, 17 09 04, 17 01 07) sorteerimise ja purustamisega (taaskasutamistoimingu koodidega R12s), püsijäätmete (jäätmekoodiga 01 04 08, 17 01 01, 17 01 02, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 06, 17 01 07) tootena ringlusse võtmisega (taaskasutamistoimingu koodiga R5m; maa-alade täitematerjalina; va teede ehitusel; lisatud on tõendamisdokumendid – CE märgise ja toimivusdeklaratsiooni taaskasutatava täitematerjali kohta, mis tõendab, et püsijäätmed vastavad standardis või õigusaktis esitatud nõuetele) ning ehitus- ja lammutusjäätmete sorteerimise ja purustamisega (R12s) (keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeüS) § 41 lg 1 p 3 ning jäätmeseadus (edaspidi JäätS) § 73 lg 2 p 2-4).

 

Ettevõte soovib muuta:

1) keskkonnaloa nr L.JÄ/329463 tabelit 3 (JäätS § 983 lg 3).

Soovitakse täpsustada üheaegselt ladustatavaid jäätmekoguseid. Olemasolevalt oli lubatud üheaegselt ladustada 30 000 jäätmeid. Esitatud keskkonnaloa nr L.JÄ/329463 muutmise taotluse nr T-KL/1006485 on asendatud kogus 490 tonniga.

2) keskkonnaluba nr L.JÄ/329463 tähtajatuks loaks (KeüS § 53 lg 2 p 1).

Keskkonnaloa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Tartu kontoris aadressil Tartu linn, Veski 32.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-114304 all.

Kuni keskkonnaloa muutmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tartu linn, Veski 32.

Keskkonnaloa muutmise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.