Vasula alevikus asuva Puupaju maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

5.03.19

Tartu Vallavalitsus kehtestas 28.02.2019 korraldusega nr 191 Vasula alevikus asuva Puupaju maaüksuse detailplaneeringu.

Puupaju maaüksusest (kü tunnus 79401:003:0018) on planeeritud viis elamumaa sihtotstarbega krunti (4808–9750 m2) ning määratud ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Juurdepääs planeeritud kruntidele on kavandatud uue transpordimaa krundi kaudu, mis saab alguse kohalikult Vahtrapuu teelt. Lahendatud on ühendused tehnovõrkudega.

Planeeritud lahendus on kooskõlas detailplaneeringu algatamise korralduse lähteülesande ja kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Planeeringulahendus vastab kehtivale seadusandlusele ning on kooskõlastatud Päästeameti, Põllumajandusameti, Keskkonnaameti ja Maanteeametiga. Koostööd on tehtud Elektrilevi OÜ-ga.

Planeeringu avaliku väljapaneku jooksul esitatud vastuväited jäid planeeringu menetlusprotsessis  osaliselt arvestamata ning kokkuleppeid vaide esitaja ja omavalitsuse vahel ei saavutatud. Detailplaneering saadeti koos menetlusdokumentidega järelevalve teostamiseks ja heakskiitmiseks Rahandusministeeriumile. Järelevalve tulemuste põhjal on planeering kooskõlas üldplaneeringuga, vastab seadustele ja normidele ning järgitud on avaliku menetluse nõudeid.

Tartu Vallavalitsus on seisukohal, et kehtestatud Puupaju maaüksuse detailplaneering vastab valla ruumilise keskkonna arendamise üldistele suundadele ja ühiskondlikele kokkulepetele, arvestatud on planeeringust huvitatud isiku erahuvide ja õigusega kasutada ja arendada talle kuuluvat Puupaju maaüksust vastavalt kehtivale üldplaneeringule, piiramata seejuures naaberkinnistute omanike õigusi ja võimalusi neile kuuluvate maaüksuste kasutamiseks.